沁园春(和吴尉子似)拼音版|翻译|赏析|原文_是辛弃疾的诗词_城南实验中学

沁园春(和吴尉子似)拼音版

作者:辛弃疾 朝代:宋朝
沁园春(和吴尉子似)原文
我见君来,顿觉吾庐,溪山美哉。怅平生肝胆,都成楚越,只今胶漆,谁是陈雷。搔首踟蹰,爱而不见,要得诗来渴望梅。还知否,快清风入手,日看千回。
直须抖擞尘埃。人怪我柴门今始浚攥踏破苍苔。岂有文章,谩劳车马,待唤青刍白饭来。君非我,任功名意气,莫恁徘徊。
沁园春(和吴尉子似)拼音版
wǒ jiàn jun1 lái ,dùn jiào wú lú ,xī shān měi zāi 。chàng píng shēng gān dǎn ,dōu chéng chǔ yuè ,zhī jīn jiāo qī ,shuí shì chén léi 。sāo shǒu chí chú ,ài ér bú jiàn ,yào dé shī lái kě wàng méi 。hái zhī fǒu ,kuài qīng fēng rù shǒu ,rì kàn qiān huí 。
zhí xū dǒu sǒu chén āi 。rén guài wǒ chái mén jīn shǐ xùn zuàn tà pò cāng tái 。qǐ yǒu wén zhāng ,màn láo chē mǎ ,dài huàn qīng chú bái fàn lái 。jun1 fēi wǒ ,rèn gōng míng yì qì ,mò nín pái huái 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全 辛弃疾的代表作 写过的诗词

《水调歌头(赋松菊堂)》 《水调歌头(醉吟)》 《浣溪沙·偕叔高子似宿山寺戏作》 《蓦山溪(停云竹迳初成)》 《水龙吟·登建康赏心亭》 《鹧鸪天(和张子志提举)》 《水调歌头(和郑舜举蔗庵韵)》 《声声慢(赋红木犀·余儿时尝入京师禁中凝碧池,因书当时所见)》 《醉太平·春晚》 《最高楼(客有败棋者,代赋梅)》 《水调歌头(寿赵漕介庵)》 《水龙吟·过南剑双溪楼》 《鹧鸪天(席上再用韵)》 《鹧鸪天(离豫章别司马汉章大监)》 《清平乐·村居》 《西江月(以家事付儿曹,示之)》 《临江仙(为岳母寿)》 《菩萨蛮(重到云岩戏徐斯远)》 《上西平·送杜叔高》 《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》 《南乡子(送筠州赵司户,茂中之子。茂中尝为筠州幕官,题诗甚多)》 《最高楼(醉中有四时歌者,为赋)》 《木兰花慢·滁州送范倅》 《浣溪沙(种松竹未成)》 《临江仙(诸葛元亮席上见和,再用韵)》 《菩萨蛮(双韵赋摘阮)》 《卜算子·千古李将军》 《浪淘沙·赋虞美人草》 《太常引(寿赵晋臣敷文。彭溪,晋臣所居)》 《新荷叶(赵茂嘉、赵晋臣和韵见约初秋访悠然,再用韵)》 《菩萨蛮(晋臣张菩提叶灯,席上赋)》 《水调歌头(送太守王秉)》 《满江红·江行和杨济翁韵》 《品令(族姑庆八十,来索俳语)》 《鹧鸪天·送欧阳国瑞入吴中》 《水龙吟·过南剑双溪楼》 《雨中花慢(登新楼有怀昌甫、徐斯远、韩仲止、吴子似、杨民瞻)》 《定风波(再和前韵药名)》 《南乡子·登京口北固亭有怀》 《浣溪沙·偕叔高子似宿山寺戏作》 《鹧鸪天(石门道中)》 《念奴娇(重九席上)》 《汉宫春(答李兼善提举和章)》 《谒金门(和廊之五月雪楼小集韵)》 《水龙吟(爱李延年歌、淳于髡语合为词,庶几高唐、神女、洛神赋之意云)》 《念奴娇(用前韵和丹桂)》 《木兰花慢(题上饶郡圃翠微楼)》 《鹧鸪天(博山寺作)》 《清平乐·独宿博山王氏庵》 《贺新郎(又和)》 《浣溪沙(漫兴作)》 《满江红(游南岩和范廓之韵)》 《蝶恋花·月下醉书雨岩石浪》 《新荷叶(再题傅岩叟悠然阁)》 《八声甘州·故将军饮罢夜归来》 《木兰花慢(题广文克明菊隐)》 《定风波·用药名招婺源马荀仲游雨岩马善医》 《水调歌头·和马叔度游月波楼》 《鹧鸪天(代人赋)》 《水调歌头·壬子三山被召陈端仁给事饮饯席上作》 《鹧鸪天(一片归心拟乱云)》 《恋绣衾(无题)》 《好事近·中秋席上和王路钤》 《丑奴儿·书博山道中壁》 《贺新郎(韩仲止判院山中见访,席上用前韵)》 《西江月·夜行黄沙道中》 《水龙吟(用些语再题瓢泉,歌以饮客,声韵甚谐,客为之酹)》 《如梦令(赠歌者)》 《满江红·江行和杨济翁韵》 《夜游宫(苦俗客)》 《汉宫春·会稽秋风亭观雨》 《浣溪沙·泉湖道中赴闽宪别诸君》 《贺新郎·把酒长亭说》 《永遇乐·京口北固亭怀古》 《祝英台近·晚春》 《水调歌头·舟次扬州和人韵》 《临江仙(即席和韩南涧韵)》 《贺新郎(用韵题赵晋臣敷文积翠岩、余欲令筑陂於其前)》 《水调歌头·舟次扬州和人韵》 《洞仙歌(红梅)》 《木兰花慢·可怜今夕月》 《水调歌头(和赵景明知县韵)》 《蓦山溪(赵昌父赋一丘一壑,格律高古,因效其体)》 《蝶恋花(送祐之弟)》 《送湖南部曲》 《清平乐·题上卢桥》 《西河(送钱仲耕自江西漕赴婺州)》 《定风波·用药名招婺源马荀仲游雨岩马善医》 《沁园春·灵山斋庵赋时筑偃湖未成》 《江神子·送元济之归豫章》 《西江月(三山作)》 《水调歌头(自湖北漕移湖南,总领王、赵守置酒南楼,席上留别)》 《沁园春·带湖新居将成》 《玉楼春(客有游山者,忘携具,以词来索酒,用韵以答。时余以病不往)》 《鹧鸪天(和吴子似山行韵)》 《蝶恋花·戊申元日立春席间作》 《念奴娇·赋雨岩》 《新荷叶(徐思上巳乃子似生朝,因为改定)》 《南乡子(庆前冈周氏旌表)》 《新荷叶(再和前韵)》

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

辞赋精选

本文提供沁园春(和吴尉子似)原文,沁园春(和吴尉子似)翻译,沁园春(和吴尉子似)赏析,沁园春(和吴尉子似)拼音版,辛弃疾简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/52645.html

友情链接>>