水调歌头·送杨民瞻拼音版|翻译|赏析|原文_是辛弃疾的诗词_城南实验中学

水调歌头·送杨民瞻拼音版

作者:辛弃疾 朝代:宋朝
水调歌头·送杨民瞻原文
日月如磨蚁,万事且浮休。君看檐外江水,滚滚自东流。风雨瓢泉夜半,花草雪楼春到,老子已菟裘。岁晚问无恙,归计橘千头。
梦连环,歌弹铗,赋登楼。黄鸡白酒,君去村社一番秋。长剑倚天谁问,夷甫诸人堪笑,西北有神州。此事君自了,千古一扁舟。
水调歌头·送杨民瞻拼音版
rì yuè rú mó yǐ ,wàn shì qiě fú xiū 。jun1 kàn yán wài jiāng shuǐ ,gǔn gǔn zì dōng liú 。fēng yǔ piáo quán yè bàn ,huā cǎo xuě lóu chūn dào ,lǎo zǐ yǐ tú qiú 。suì wǎn wèn wú yàng ,guī jì jú qiān tóu 。
mèng lián huán ,gē dàn jiá ,fù dēng lóu 。huáng jī bái jiǔ ,jun1 qù cūn shè yī fān qiū 。zhǎng jiàn yǐ tiān shuí wèn ,yí fǔ zhū rén kān xiào ,xī běi yǒu shén zhōu 。cǐ shì jun1 zì le ,qiān gǔ yī biǎn zhōu 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

辛弃疾的诗词大全 辛弃疾的代表作 写过的诗词

《定风波(再用韵和赵晋臣敷文)》 《锦帐春·席上和叔高韵》 《摸鱼儿·更能消几番风雨》 《朝中措(崇福寺道中归寄祐之弟)》 《虞美人(送赵达夫)》 《水调歌头·和马叔度游月波楼》 《鹧鸪天(和赵晋臣敷文韵)》 《新荷叶(再题傅岩叟悠然阁)》 《满江红(和杨民瞻送祐之弟还侍浮梁)》 《鹊桥仙(寿徐伯熙察院)》 《浣溪沙(别杜叔高)》 《菩萨蛮(题云岩)》 《念奴娇·登建康赏心亭呈史致道留守》 《满江红·中秋寄远》 《念奴娇(赠夏成玉)》 《水调歌头(将迁新居不成有感戏作。时以病止酒,且遗去歌者。末□及之)》 《乌夜啼(廓之见和,复用前韵)》 《江神子(博山道中书王氏壁)》 《河渎神(女诫效花间体)》 《醉太平·春晚》 《唐河传(效花间集)》 《卜算子(饮酒成病)》 《鹧鸪天(登一丘一壑偶成)》 《满庭芳(和洪丞相景伯韵呈景卢内翰)》 《贺新郎·别茂嘉十二弟》 《满江红(寿赵茂嘉郎中,前章记广济仓事)》 《满江红(贺王宣子产湖南寇)》 《糖多令》 《浣溪沙·偕叔高子似宿山寺戏作》 《水调歌头·和马叔度游月波楼》 《永遇乐·戏赋辛字送茂嘉十二弟赴调》 《西江月(三山作)》 《醉花阴·黄花谩说年年好》 《恋绣衾(无题)》 《水龙吟(题雨岩。岩类今所画观音补陀,岩中有泉飞出,如风雨声)》 《采桑子(烟迷露麦荒池柳)》 《浣溪沙(寿内子)》 《念奴娇·登建康赏心亭呈史致道留守》 《水调歌头(和赵景明知县韵)》 《菩萨蛮(重到云岩戏徐斯远)》 《谒金门(和廊之五月雪楼小集韵)》 《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》 《卜算子(饮酒败德)》 《浣溪沙(常山道中)》 《生查子(简子似)》 《浣溪沙·泉湖道中赴闽宪别诸君》 《摸鱼儿(两岩有石状怪甚,取离骚九歌名曰山鬼,因赋摸鱼儿,改名山鬼谣)》 《惜奴娇(戏同官)》 《清平乐·独宿博山王氏庵》 《鹊桥仙·送粉卿行》 《清平乐(书王德由主簿扇)》 《浪淘沙·赋虞美人草》 《清平乐·村居》 《鹧鸪天(重九席上作)》 《生查子(山行寄杨民瞻)》 《玉楼春(隐湖戏作)》 《瑞鹤仙(寿上饶倅洪莘之,时摄郡事,且将赴漕事)》 《小重山(三山与客泛西湖)》 《木兰花慢·中秋饮酒将旦客谓前人诗词有赋待月无送月者因用天问体赋》 《鹧鸪天(和张子志提举)》 《永遇乐(赋梅雪)》 《沁园春·灵山斋庵赋时筑偃湖未成》 《破阵子·掷地刘郎玉斗》 《满江红(和传岩叟香月韵)》 《行香子(博山戏简昌父、仲止)》 《鹧鸪天(和陈提干)》 《念奴娇(赠妓善作墨梅)》 《水调歌头·壬子三山被召陈端仁给事饮饯席上作》 《菩萨蛮(坐中赋樱桃)》 《瑞鹤仙(南剑双溪楼)》 《水调歌头(赋传岩叟悠然阁)》 《朝中措(九日小集,世长将赴省)》 《粉蝶儿·和赵晋臣敷文赋落花》 《玉楼春(用韵呈仲洽)》 《鹧鸪天(用韵赋梅。三山梅开时,犹有青叶盛,予时病齿)》 《贺新郎(题传岩叟悠然阁)》 《最高楼(闻前冈周氏旌表有期)》 《永遇乐·戏赋辛字送茂嘉十二弟赴调》 《水调歌头(三山用赵丞相韵答帅幕王君,且有感於中秋近事,并见之末章)》 《一剪梅(游蒋山呈叶丞相)》 《武陵春·走去走来三百里》 《水调歌头(送郑厚卿赴衡州)》 《千年调(开山径得石壁,因名曰苍壁,出望外,意天之所赐邪,喜而赋之)》 《蝶恋花·月下醉书雨岩石浪》 《菩萨蛮·书江西造口壁》 《祝英台近·晚春》 《浣溪沙(别成上人并送性禅师)》 《江城子(戏同官)》 《感皇恩(读庄子闻朱晦庵即世)》 《定风波·用药名招婺源马荀仲游雨岩马善医》 《定风波·席上送范廓之游建康》 《定风波(施枢密席上赋)》 《声声慢(赋红木犀·余儿时尝入京师禁中凝碧池,因书当时所见)》 《浣溪沙(黄沙岭)》 《浪淘沙(送子似)》 《蝶恋花·戊申元日立春席间作》 《眼儿媚(妓)》 《水调歌头(严子文同传安道和盟鸥韵,和以谢之辛弃疾)》 《送湖南部曲》 《满江红(送汤朝美自便归金坛)》

辛弃疾简介

辛弃疾(1140─1207)初幼安,号稼轩,济南历城(今属山东)人。受学于亳州刘瞻,与党怀英为同舍生,号辛党。绍兴三十一年(1161),金兵南侵,中原起义军烽起。弃疾聚众二千,隶耿京为掌书记,奉表南归。高宗于建康召见,授右承务郎,任满。改广德军通判。乾道四年(1168),通判建康府,上《美芹十论》、《九议》,力主抗金并提出不少恢复失地的建议。乾道八年(1172)知滁州。淳熙元年(1174),辟江东安抚司参议官,迁仓部郎官,出为江西提点刑狱,调京西转运判官,差知江陵府兼湖北安抚,迁知隆兴府兼江西安抚。五年(1178),召为大理少卿,出为湖北转运副使,改湖南转运副使。又改知潭州兼湖南安抚使,创建飞虎军,雄镇一方,为江上诸军之冠,迁知隆兴府兼江西安抚。淳熙八年(1181)冬,台臣王蔺劾弃疾「用钱如泥沙,杀人如草芥」,落职,卜居上饶城北之带湖,筑室百楹,以稼名轩,自号稼轩居士,自是投闲置散凡十年。绍熙三年(1192),起为提点福建刑狱,次年,知福州兼福建安抚使。以谏官黄艾、谢深甫论列,丐祠归。所居带湖雪楼毁于火,徙铅山期思之瓜山下,家居瓢泉长达八年。嘉泰三年(1203),起知绍兴府兼浙东安抚使,于会稽创建秋风亭。四年,改知镇江府。开禧元年(1205),复以言者论列,奉祠归铅山。开禧三年,年六十八,葬铅山南十五里阳原山中。德祐元年(1275)追谥忠敏。平生以气节自负,功业自许,谋猷略远,然谗摈销沮,南归四十馀年间,大半皆废弃不用,故陈亮《辛稼轩画像赞》叹为「真鼠枉用,真虎不用」。其胸中古今,用资为词,激昂排宕,别开生面,不可一世。《宋史》有传。有《稼轩集》,又有《稼轩奏议》一卷,均佚。今人辑有《稼轩诗文钞存》。词有四卷本《稼轩词》及十二卷本《稼轩长短句》两种。《四库总目提要》云:「其词慷慨纵横,有不可一世之概,于倚声家为变调,而异军特起,能于翦红刻翠之外,屹然别立一宗,迄今不废。」其词抒写力图恢复国家统一的爱国热情,倾诉壮志难酬悲愤,对南宋上层统治集团的屈辱投降进行揭露和批判;也有不少吟咏祖国河山的作品。艺术风格多样,而以豪放为主。热情洋溢,慷慨悲壮,笔力雄厚,与苏轼并称为「苏辛」。《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》、《永遇乐·京口北固亭怀古》、《水龙吟·登建康赏心亭》、《菩萨蛮·书江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱负不能实现而产生的消极情绪。

辞赋精选

本文提供水调歌头·送杨民瞻原文,水调歌头·送杨民瞻翻译,水调歌头·送杨民瞻赏析,水调歌头·送杨民瞻拼音版,辛弃疾简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/52798.html

友情链接>>