八月十五夜桃源玩月拼音版|翻译|赏析|原文_是刘禹锡的诗词_城南实验中学

八月十五夜桃源玩月拼音版

作者:刘禹锡 朝代:唐朝
八月十五夜桃源玩月原文
尘中见月心亦闲,况是清秋仙府间。
凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山。
碧虚无云风不起,山上长松山下水。
群动悠然一顾中,天高地平千万里。
少君引我升玉坛,礼空遥请真仙官。
云拼欲下星斗动,天乐一声肌骨寒。
金霞昕昕渐东上,轮欹影促犹频望。
绝景良时难再并,他年此日应惆怅。
八月十五夜桃源玩月拼音版
chén zhōng jiàn yuè xīn yì xián ,kuàng shì qīng qiū xiān fǔ jiān 。
níng guāng yōu yōu hán lù zhuì ,cǐ shí lì zài zuì gāo shān 。
bì xū wú yún fēng bú qǐ ,shān shàng zhǎng sōng shān xià shuǐ 。
qún dòng yōu rán yī gù zhōng ,tiān gāo dì píng qiān wàn lǐ 。
shǎo jun1 yǐn wǒ shēng yù tán ,lǐ kōng yáo qǐng zhēn xiān guān 。
yún pīn yù xià xīng dòu dòng ,tiān lè yī shēng jī gǔ hán 。
jīn xiá xīn xīn jiàn dōng shàng ,lún yī yǐng cù yóu pín wàng 。
jué jǐng liáng shí nán zài bìng ,tā nián cǐ rì yīng chóu chàng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全 刘禹锡的代表作 写过的诗词

《堤上行二首》 《更衣曲》 《河南白尹有喜崔宾客归洛兼见怀长句,因而继和》 《酬郑州权舍人见寄二十韵》 《送宗密上人归南山草堂寺因谒河南尹白侍郎》 《送春曲三首》 《病中一二禅客见问,因以谢之》 《酬严给事贺加五品兼简同制水部李郎中》 《连州腊日观莫徭猎西山》 《喜康将军见访》 《历阳书事七十韵》 《同乐天送令狐相公赴东都留守(自户部尚书拜)》 《重寄绝句(一作寄唐州杨八)》 《送赵中丞自司金郎转官参山南令狐仆射幕府》 《和令狐相公别牡丹》 《送王师鲁协律赴湖南使幕(即永穆公之孙)》 《晚步扬子游南塘望沙尾》 《有所嗟二首(一作元稹诗,题作所思)》 《和乐天春词 / 春词》 《乐天以愚相访沽酒致欢,因成七言聊以奉答》 《酬令狐相公庭前白菊花谢偶书所怀见寄》 《奉和中书崔舍人八月十五日夜玩月二十韵》 《送霄韵上人游天台(一作宝韵上人)》 《哭王仆射相公(名播,时兼盐铁,暴薨)》 《裴祭酒尚书见示春归城南青松坞别墅…高侍郎之什命同作》 《乌衣巷》 《观云篇》 《西州李尚书知愚与元武昌有旧远示二篇…继和二首》 《再经故元九相公宅池上作》 《和令狐相公送赵常盈炼师与中贵人同拜岳…投龙毕却赴京》 《忆乐天》 《奉和裴令公新成绿野堂即书》 《荆州歌二首》 《初至长安(时自外郡再授郎官)》 《和乐天耳顺吟兼寄敦诗》 《和白侍郎送令狐相公镇太原》 《秋词二首(自古逢秋悲寂寥)》 《秋中暑退赠乐天》 《台城(台城六代竞豪华)》 《罢和州游建康》 《郡内书情献裴侍中留守》 《送鸿举游江西》 《始至云安寄兵部韩侍郎中书白舍人二公近曾远守故有属焉》 《魏宫词二首》 《和牛相公南溪醉歌见寄》 《送景玄师东归》 《和牛相公游南庄醉后寓言戏赠乐天兼见示》 《送惟良上人》 《望衡山》 《学阮公体三首》 《赴苏州酬别乐天》 《和仆射牛相公以离阙庭七年班行亲故亡殁…所和》 《谒柱山会禅师》 《杂曲歌辞。浪淘沙》 《和仆射牛相公追感韦裴六相登庸皆四十馀…并见寄之作》 《送曹璩归越中旧隐诗》 《和令狐相公九日对黄白二菊花见怀》 《步虚词(华表千年一鹤归)》 《华山歌》 《浪淘沙·九曲黄河万里沙》 《览董评事思归之什因以诗赠》 《送李庚先辈赴选》 《题王郎中宣义里新居》 《韩信庙》 《和乐天烧药不成命酒独醉》 《竹枝词·山桃红花满上头》 《酬乐天闻新蝉见赠》 《白侍郎大尹自河南寄示池北新葺水斋即事…兼命同作》 《太和戊申岁大有年诏赐百僚出城观秋稼…盛事以俟采诗者》 《贾客词》 《唐侍御寄游道林岳麓二寺诗并沈中丞姚员外所和见征继作》 《闻董评事疾因以书赠(董生奉内典)》 《送张盥赴举诗》 《杂曲歌辞。壮士行》 《苏州白舍人寄新诗,有叹早白无儿之句,因以赠之》 《谢窦员外旬休早凉见示诗(奉书报诘朝有宴)》 《闻道士弹思归引》 《赠澧州高大夫司马霞寓》 《咏古二首有所寄》 《纥那曲(二首)》 《送深法师游南岳(上人本住资圣寺)》 《送李友路秀才赴举》 《采菱行(一作采芰女)》 《洛中送韩七中丞之吴兴口号五首》 《途次大梁雪中奉天平令狐相公书问兼…形于短篇以申仰谢》 《酬令狐相公六言见寄》 《叹水别白二十二(一韵至七韵)》 《听旧宫中乐人穆氏唱歌》 《寄杨八拾遗》 《和窦中丞晚入容江作》 《别友人后得书因以诗赠》 《竹枝(日出三竿春雾消)》 《登清晖楼》 《晚泊牛渚》 《和乐天洛下醉吟,寄太原令狐相公,兼见怀长句》 《九日登高》 《途次敷水驿伏睹华州舅氏昔日行县题诗处潸然有感》 《与歌者米嘉荣(唱得凉州意外声)》 《鶗鴂吟》 《早秋雨后寄乐天》

八月十五夜桃源玩月译文

  平时在红尘中见到月亮,心都能清静下来,何况是在这清秋时节的神仙洞府间?凝聚起来的光芒悠悠地象寒露坠落下来,而我此刻站在桃源的最高处。碧空之中没有一丝云彩,风也不见一缕,可以看见山上高高的松树和山下的流水。那些行动的物体全在视野之中,天那么高,地那么平,仿佛可以看见千万里之外:“少君”把我带到了玉坛之上,远远地施礼请仙人相见。云彩聚集,星斗挪动,仙乐奏响,让人肌骨寒肃。金色的霞光从东面渐渐升起,月轮西斜,仙影远去,我还在频频回望。只因为良辰美景难以再回来,以后到了中秋这天应该很惆怅吧!

  诗里面的“少君”是指能和神仙沟通的人。西汉武帝时有一个方士叫李少君,他自言见过神仙,能得长生不老之法,骗取了汉武帝的信任。以后人们就以“少君”代指游仙的向导。

八月十五夜桃源玩月创作背景

  永贞革新失败后,刘禹锡贬谪到朗州(今湖南常德),桃源县就位于这里。在这里他不免悲凉之感,所以写了许多诗词以排遣愁绪。著名的《竹枝词》《浪淘沙》都写于这一时期。关于桃源他还写有五言诗《游桃源一百韵》七言诗《桃源行》等。更巧的还有一首《八月十五日夜玩月》是五律,是不是写于桃源就不可知了。从《游桃源一百韵》中“彩云迎蹑履,遂登最高顶”等诗句看,和这首诗“凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山”是同一回事。

八月十五夜桃源玩月鉴赏

  这首诗共十六句,每四句一韵,每一韵又是一个自然段落。第一段写桃源玩月,有月之景,有玩之情;第二段写八月十五夜色,以月光朗照下的天地山水反衬中秋之月;第三段浪漫畅想,写欲仙之感,由景及情,生发自然;最后一段从畅想中曳回,写日出月落,更就"绝景良时"抒发情感,略出桃源别后,难再重游一意。全诗景物随时而变,情调随景而移,有起伏跌宕之感。

  这首诗表面上可以归入游仙诗,把中秋之夜写得如梦如幻。尤其“凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山”一句已经成为中秋时节人们常用的佳句。至于其他欣赏者怎么理解,可以说百人百解。有联系刘禹锡仕宦失意,解释后半部分是以仙宫比喻朝廷,盼望早日回归;也有把前半部分解释为用“寒露坠”代指人生祸福无常,说这是刘禹锡对人生的感慨之作。也许这种种理解,正好体现了“诗豪”作品多彩的艺术魅力。

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。
节日 中秋节

本文提供八月十五夜桃源玩月原文,八月十五夜桃源玩月翻译,八月十五夜桃源玩月赏析,八月十五夜桃源玩月拼音版,刘禹锡简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/5560.html

友情链接>>