八月十五夜桃源玩月拼音版|翻译|赏析|原文_是刘禹锡的诗词_城南实验中学

八月十五夜桃源玩月拼音版

作者:刘禹锡 朝代:唐朝
八月十五夜桃源玩月原文
尘中见月心亦闲,况是清秋仙府间。
凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山。
碧虚无云风不起,山上长松山下水。
群动悠然一顾中,天高地平千万里。
少君引我升玉坛,礼空遥请真仙官。
云拼欲下星斗动,天乐一声肌骨寒。
金霞昕昕渐东上,轮欹影促犹频望。
绝景良时难再并,他年此日应惆怅。
八月十五夜桃源玩月拼音版
chén zhōng jiàn yuè xīn yì xián ,kuàng shì qīng qiū xiān fǔ jiān 。
níng guāng yōu yōu hán lù zhuì ,cǐ shí lì zài zuì gāo shān 。
bì xū wú yún fēng bú qǐ ,shān shàng zhǎng sōng shān xià shuǐ 。
qún dòng yōu rán yī gù zhōng ,tiān gāo dì píng qiān wàn lǐ 。
shǎo jun1 yǐn wǒ shēng yù tán ,lǐ kōng yáo qǐng zhēn xiān guān 。
yún pīn yù xià xīng dòu dòng ,tiān lè yī shēng jī gǔ hán 。
jīn xiá xīn xīn jiàn dōng shàng ,lún yī yǐng cù yóu pín wàng 。
jué jǐng liáng shí nán zài bìng ,tā nián cǐ rì yīng chóu chàng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

刘禹锡的诗词大全 刘禹锡的代表作 写过的诗词

《酬令狐相公岁暮远怀见寄(依韵)》 《始闻秋风》 《杨柳枝(金谷园中莺乱飞)》 《巫山神女庙(巫山十二郁苍苍)》 《馆娃宫在旧郡西南砚石山前瞰姑苏台傍有采香…因赋二章》 《杂曲歌辞。壮士行》 《白舍人见酬拙诗,因以寄谢》 《更衣曲》 《经东都安国观九仙公主旧院作》 《再游玄都观》 《答杨八敬之绝句(杨时亦谪居)》 《后梁宣明二帝碑堂下作》 《送春曲三首》 《相和歌辞。阿娇怨》 《送僧仲剬东游兼寄呈灵澈上人》 《望夫山(终日望夫夫不归)》 《酬马大夫以愚献通草茇葜酒感通拔二字因而寄别之作》 《和西川李尚书汉州微月游房太尉西湖》 《赠乐天》 《团扇歌》 《哭王仆射相公(名播,时兼盐铁,暴薨)》 《裴侍郎大尹雪中遗酒一壶兼示喜眼疾平…斐然仰酬》 《观云篇》 《华清词(一作华清宫词)》 《秋扇词》 《有獭吟》 《奉和中书崔舍人八月十五日夜玩月二十韵》 《秋风引》 《乐天少傅五月长斋广延缁徒谢绝文友坐成暌间因以戏之》 《微之镇武昌中路见寄蓝桥怀旧之作凄然继和兼寄安平》 《登清晖楼》 《台城(台城六代竞豪华)》 《览董评事思归之什因以诗赠》 《和窦中丞晚入容江作》 《和杨师皋给事伤小姬英英》 《初夏曲三首》 《竹枝词九首·其九》 《月夜忆乐天兼寄微之(一作月夜寄微之,忆乐天)》 《寄朗州温右史曹长》 《奉酬湖州崔郎中见寄五韵》 《和河南裴尹侍郎宿斋天平寺诣九龙祠祈雨二十韵》 《早秋雨后寄乐天》 《夜燕福建卢侍郎宅因送之镇》 《酬令狐相公雪中游玄都见忆》 《寄唐州杨八归厚》 《伤秦姝行》 《为郎分司寄上都同舍》 《赴苏州酬别乐天》 《善卷坛下作(在柱山上)》 《海阳十咏。玄览亭》 《西山兰若试茶歌》 《和令狐相公寻白阁老见留小饮因赠》 《乐天以愚相访沽酒致欢,因成七言聊以奉答》 《柳花词三首》 《竹枝词九首》 《咏庭梅寄人(一作庭梅咏寄人)》 《和乐天春词(新妆宜面下朱楼)》 《赠别君素上人诗》 《请告东归发灞桥却寄诸僚友》 《和仆射牛相公春日闲坐见怀》 《酬瑞州吴大夫夜泊湘川见寄一绝》 《梦扬州乐妓和诗》 《汉寿城春望(汉寿城边野草春)》 《秋词二首(自古逢秋悲寂寥)》 《福先寺雪中酬别乐天》 《酬令狐相公季冬南郊宿斋见寄》 《和令狐相公以司空裴相见招南亭看雪四韵》 《踏歌词(日暮江南闻竹枝)》 《竹枝(江上春来新雨晴)》 《踏歌词(春江月出大堤平)》 《竹枝词二首·其一》 《送周鲁儒赴举诗》 《吴方之见示听江西故吏朱幼恭歌三篇颇有怀故…因而和之》 《思归寄山中友人》 《酬令狐相公首夏闲居书怀见寄》 《和浙西李大夫晚下北固山喜径松成阴怅然怀古…和依本韵》 《杂曲歌辞。荆州乐二首》 《金陵五题。江令宅》 《洞庭秋月行》 《思黯南墅赏牡丹》 《和苏十郎中谢病闲居时严常侍萧给事…有二毛之作》 《答前篇》 《送周使君罢渝州归郢州别墅》 《度桂岭歌》 《窦夔州见寄寒食日忆故姬小红吹笙,因和之》 《九日登高》 《令狐仆射与余投分素深纵山川阻修…附于旧编之末》 《裴祭酒尚书见示春归城南青松坞别墅…高侍郎之什命同作》 《和浙西李大夫伊川卜居》 《踏歌词四首(第二首一作张籍《无题诗》)》 《昼居池上亭独吟》 《送韦秀才道冲赴制举》 《有所嗟二首(一作元稹诗,题作所思)》 《蜀先主庙(天地英雄气)》 《咏古二首有所寄》 《泽宫诗》 《听旧宫中乐人穆氏唱歌》 《赴和州于武昌县再遇毛仙翁十八兄因成一绝》 《海阳湖别浩初师》 《杨柳枝(炀帝行宫汴水滨)》

八月十五夜桃源玩月译文

  平时在红尘中见到月亮,心都能清静下来,何况是在这清秋时节的神仙洞府间?凝聚起来的光芒悠悠地象寒露坠落下来,而我此刻站在桃源的最高处。碧空之中没有一丝云彩,风也不见一缕,可以看见山上高高的松树和山下的流水。那些行动的物体全在视野之中,天那么高,地那么平,仿佛可以看见千万里之外:“少君”把我带到了玉坛之上,远远地施礼请仙人相见。云彩聚集,星斗挪动,仙乐奏响,让人肌骨寒肃。金色的霞光从东面渐渐升起,月轮西斜,仙影远去,我还在频频回望。只因为良辰美景难以再回来,以后到了中秋这天应该很惆怅吧!

  诗里面的“少君”是指能和神仙沟通的人。西汉武帝时有一个方士叫李少君,他自言见过神仙,能得长生不老之法,骗取了汉武帝的信任。以后人们就以“少君”代指游仙的向导。

八月十五夜桃源玩月创作背景

  永贞革新失败后,刘禹锡贬谪到朗州(今湖南常德),桃源县就位于这里。在这里他不免悲凉之感,所以写了许多诗词以排遣愁绪。著名的《竹枝词》《浪淘沙》都写于这一时期。关于桃源他还写有五言诗《游桃源一百韵》七言诗《桃源行》等。更巧的还有一首《八月十五日夜玩月》是五律,是不是写于桃源就不可知了。从《游桃源一百韵》中“彩云迎蹑履,遂登最高顶”等诗句看,和这首诗“凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山”是同一回事。

八月十五夜桃源玩月鉴赏

  这首诗共十六句,每四句一韵,每一韵又是一个自然段落。第一段写桃源玩月,有月之景,有玩之情;第二段写八月十五夜色,以月光朗照下的天地山水反衬中秋之月;第三段浪漫畅想,写欲仙之感,由景及情,生发自然;最后一段从畅想中曳回,写日出月落,更就"绝景良时"抒发情感,略出桃源别后,难再重游一意。全诗景物随时而变,情调随景而移,有起伏跌宕之感。

  这首诗表面上可以归入游仙诗,把中秋之夜写得如梦如幻。尤其“凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山”一句已经成为中秋时节人们常用的佳句。至于其他欣赏者怎么理解,可以说百人百解。有联系刘禹锡仕宦失意,解释后半部分是以仙宫比喻朝廷,盼望早日回归;也有把前半部分解释为用“寒露坠”代指人生祸福无常,说这是刘禹锡对人生的感慨之作。也许这种种理解,正好体现了“诗豪”作品多彩的艺术魅力。

刘禹锡简介

刘禹锡(772-842)字梦得,洛阳人,为匈奴族后裔。晚年任太子宾客,世称「刘宾客」。他和柳宗元一同参预那唐朝永贞年间短命的政治改革,结果一同贬谪远郡,顽强地生活下来,晚年回到洛阳,仍有「马思边草拳毛动」的豪气。他的诗精炼含蓄,往往能以清新的语言表达自己对人生历史的深刻理解, 因而被白居易推崇备至, 誉为「诗豪」。他在远谪湖南、四川时,接触到少数民族的生活,并受到当地民歌的一些影响,创作出《竹枝》、《浪淘沙》诸词,给后世留下「银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲」的民俗画面。至于「东边日出西边雨,道是无晴还有晴」,更是地道的民歌风味了。他在和白居易的《春词》时,曾注明「依《忆江南》曲拍为句」,这是中国文学史上依曲填词的最早记录。
节日 中秋节

本文提供八月十五夜桃源玩月原文,八月十五夜桃源玩月翻译,八月十五夜桃源玩月赏析,八月十五夜桃源玩月拼音版,刘禹锡简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/5560.html

友情链接>>