段太尉逸事状拼音版|翻译|赏析|原文_是柳宗元的诗词_城南实验中学

段太尉逸事状拼音版

作者:柳宗元 朝代:唐朝
段太尉逸事状原文

 太尉始为泾州刺史时,汾阳王以副元帅居蒲。王子晞为尚书,领行营节度使,寓军邠州,纵士卒无赖。邠人偷嗜暴恶者,卒以货窜名军伍中,则肆志,吏不得问。日群行丐取于市,不嗛,辄奋击折人手足,椎釜鬲瓮盎盈道上,袒臂徐去,至撞杀孕妇人。邠宁节度使白孝德以王故,戚不敢言。

 太尉自州以状白府,愿计事。至则曰:“天子以生人付公理,公见人被暴害,因恬然。且大乱,若何?”孝德曰:“愿奉教。”太尉曰:“某为泾州,甚适,少事;今不忍人无寇暴死,以乱天子边事。公诚以都虞候命某者,能为公已乱,使公之人不得害。”孝德曰:“幸甚!”如太尉请。

 既署一月,晞军士十七人入市取酒,又以刃刺酒翁,坏酿器,酒流沟中。太尉列卒取十七人,皆断头注槊上,植市门外。晞一营大噪,尽甲。孝德震恐,召太尉曰:“将奈何?”太尉曰:“无伤也!请辞于军。”孝德使数十人从太尉,太尉尽辞去。解佩刀,选老躄者一人持马,至晞门下。甲者出,太尉笑且入曰:“杀一老卒,何甲也?吾戴吾头来矣!”甲者愕。因谕曰:“尚书固负若属耶?副元帅固负若属耶?奈何欲以乱败郭氏?为白尚书,出听我言。”晞出见太尉。太尉曰:“副元帅勋塞天地,当务始终。今尚书恣卒为暴,暴且乱,乱天子边,欲谁归罪?罪且及副元帅。今邠人恶子弟以货窜名军籍中,杀害人,如是不止,几日不大乱?大乱由尚书出,人皆曰尚书倚副元帅,不戢士。然则郭氏功名,其与存者几何?”

 言未毕,晞再拜曰:“公幸教晞以道,恩甚大,愿奉军以从。”顾叱左右曰:“皆解甲散还火伍中,敢哗者死!”太尉曰:“吾未晡食,请假设草具。”既食,曰:“吾疾作,愿留宿门下。”命持马者去,旦日来。遂卧军中。晞不解衣,戒候卒击柝卫太尉。旦,俱至孝德所,谢不能,请改过。邠州由是无祸。

 先是,太尉在泾州为营田官。泾大将焦令谌取人田,自占数十顷,给与农,曰:“且熟,归我半。”是岁大旱,野无草,农以告谌。谌曰:“我知入数而已,不知旱也。”督责益急,农且饥死,无以偿,即告太尉。太尉判状辞甚巽,使人求谕谌。谌盛怒,召农者曰:“我畏段某耶?何敢言我!”取判铺背上,以大杖击二十,垂死,舆来庭中。太尉大泣曰:“乃我困汝!”即自取水洗去血,裂裳衣疮,手注善药,旦夕自哺农者,然后食。取骑马卖,市谷代偿,使勿知。

 淮西寓军帅尹少荣,刚直士也。入见谌,大骂曰:“汝诚人耶?泾州野如赭,人且饥死;而必得谷,又用大杖击无罪者。段公,仁信大人也,而汝不知敬。今段公唯一马,贱卖市谷入汝,汝又取不耻。凡为人傲天灾、犯大人、击无罪者,又取仁者谷,使主人出无马,汝将何以视天地,尚不愧奴隶耶!”谌虽暴抗,然闻言则大愧流汗,不能食,曰:“吾终不可以见段公!”一夕,自恨死。

 及太尉自泾州以司农征,戒其族:“过岐,朱泚幸致货币,慎勿纳。”及过,泚固致大绫三百匹。太尉婿韦晤坚拒,不得命。至都,太尉怒曰:“果不用吾言!”晤谢曰:“处贱无以拒也。”太尉曰:“然终不以在吾第。”以如司农治事堂,栖之梁木上。泚反,太尉终,吏以告泚,泚取视,其故封识具存。

 太尉逸事如右。元和九年月日,永州司马员外置同正员柳宗元谨上史馆。

 今之称太尉大节者出入,以为武人一时奋不虑死,以取名天下,不知太尉之所立如是。宗元尝出入岐周邠斄间,过真定,北上马岭,历亭障堡戍,窃好问老校退卒,能言其事。太尉为人姁姁,常低首拱手行步,言气卑弱,未尝以色待物;人视之,儒者也。遇不可,必达其志,决非偶然者。会州刺史崔公来,言信行直,备得太尉遗事,覆校无疑,或恐尚逸坠,未集太史氏,敢以状私于执事。谨状。

段太尉逸事状拼音版

 tài wèi shǐ wéi jīng zhōu cì shǐ shí ,fén yáng wáng yǐ fù yuán shuài jū pú 。wáng zǐ xī wéi shàng shū ,lǐng háng yíng jiē dù shǐ ,yù jun1 bīn zhōu ,zòng shì zú wú lài 。bīn rén tōu shì bào è zhě ,zú yǐ huò cuàn míng jun1 wǔ zhōng ,zé sì zhì ,lì bú dé wèn 。rì qún háng gài qǔ yú shì ,bú qiàn ,zhé fèn jī shé rén shǒu zú ,zhuī fǔ gé wèng àng yíng dào shàng ,tǎn bì xú qù ,zhì zhuàng shā yùn fù rén 。bīn níng jiē dù shǐ bái xiào dé yǐ wáng gù ,qī bú gǎn yán 。

 tài wèi zì zhōu yǐ zhuàng bái fǔ ,yuàn jì shì 。zhì zé yuē :“tiān zǐ yǐ shēng rén fù gōng lǐ ,gōng jiàn rén bèi bào hài ,yīn tián rán 。qiě dà luàn ,ruò hé ?”xiào dé yuē :“yuàn fèng jiāo 。”tài wèi yuē :“mǒu wéi jīng zhōu ,shèn shì ,shǎo shì ;jīn bú rěn rén wú kòu bào sǐ ,yǐ luàn tiān zǐ biān shì 。gōng chéng yǐ dōu yú hòu mìng mǒu zhě ,néng wéi gōng yǐ luàn ,shǐ gōng zhī rén bú dé hài 。”xiào dé yuē :“xìng shèn !”rú tài wèi qǐng 。

 jì shǔ yī yuè ,xī jun1 shì shí qī rén rù shì qǔ jiǔ ,yòu yǐ rèn cì jiǔ wēng ,huài niàng qì ,jiǔ liú gōu zhōng 。tài wèi liè zú qǔ shí qī rén ,jiē duàn tóu zhù shuò shàng ,zhí shì mén wài 。xī yī yíng dà zào ,jìn jiǎ 。xiào dé zhèn kǒng ,zhào tài wèi yuē :“jiāng nài hé ?”tài wèi yuē :“wú shāng yě !qǐng cí yú jun1 。”xiào dé shǐ shù shí rén cóng tài wèi ,tài wèi jìn cí qù 。jiě pèi dāo ,xuǎn lǎo bì zhě yī rén chí mǎ ,zhì xī mén xià 。jiǎ zhě chū ,tài wèi xiào qiě rù yuē :“shā yī lǎo zú ,hé jiǎ yě ?wú dài wú tóu lái yǐ !”jiǎ zhě è 。yīn yù yuē :“shàng shū gù fù ruò shǔ yē ?fù yuán shuài gù fù ruò shǔ yē ?nài hé yù yǐ luàn bài guō shì ?wéi bái shàng shū ,chū tīng wǒ yán 。”xī chū jiàn tài wèi 。tài wèi yuē :“fù yuán shuài xūn sāi tiān dì ,dāng wù shǐ zhōng 。jīn shàng shū zì zú wéi bào ,bào qiě luàn ,luàn tiān zǐ biān ,yù shuí guī zuì ?zuì qiě jí fù yuán shuài 。jīn bīn rén è zǐ dì yǐ huò cuàn míng jun1 jí zhōng ,shā hài rén ,rú shì bú zhǐ ,jǐ rì bú dà luàn ?dà luàn yóu shàng shū chū ,rén jiē yuē shàng shū yǐ fù yuán shuài ,bú jí shì 。rán zé guō shì gōng míng ,qí yǔ cún zhě jǐ hé ?”

 yán wèi bì ,xī zài bài yuē :“gōng xìng jiāo xī yǐ dào ,ēn shèn dà ,yuàn fèng jun1 yǐ cóng 。”gù chì zuǒ yòu yuē :“jiē jiě jiǎ sàn hái huǒ wǔ zhōng ,gǎn huá zhě sǐ !”tài wèi yuē :“wú wèi bū shí ,qǐng jiǎ shè cǎo jù 。”jì shí ,yuē :“wú jí zuò ,yuàn liú xiǔ mén xià 。”mìng chí mǎ zhě qù ,dàn rì lái 。suí wò jun1 zhōng 。xī bú jiě yī ,jiè hòu zú jī tuò wèi tài wèi 。dàn ,jù zhì xiào dé suǒ ,xiè bú néng ,qǐng gǎi guò 。bīn zhōu yóu shì wú huò 。

 xiān shì ,tài wèi zài jīng zhōu wéi yíng tián guān 。jīng dà jiāng jiāo lìng chén qǔ rén tián ,zì zhàn shù shí qǐng ,gěi yǔ nóng ,yuē :“qiě shú ,guī wǒ bàn 。”shì suì dà hàn ,yě wú cǎo ,nóng yǐ gào chén 。chén yuē :“wǒ zhī rù shù ér yǐ ,bú zhī hàn yě 。”dū zé yì jí ,nóng qiě jī sǐ ,wú yǐ cháng ,jí gào tài wèi 。tài wèi pàn zhuàng cí shèn xùn ,shǐ rén qiú yù chén 。chén shèng nù ,zhào nóng zhě yuē :“wǒ wèi duàn mǒu yē ?hé gǎn yán wǒ !”qǔ pàn pù bèi shàng ,yǐ dà zhàng jī èr shí ,chuí sǐ ,yú lái tíng zhōng 。tài wèi dà qì yuē :“nǎi wǒ kùn rǔ !”jí zì qǔ shuǐ xǐ qù xuè ,liè shang yī chuāng ,shǒu zhù shàn yào ,dàn xī zì bǔ nóng zhě ,rán hòu shí 。qǔ qí mǎ mài ,shì gǔ dài cháng ,shǐ wù zhī 。

 huái xī yù jun1 shuài yǐn shǎo róng ,gāng zhí shì yě 。rù jiàn chén ,dà mà yuē :“rǔ chéng rén yē ?jīng zhōu yě rú zhě ,rén qiě jī sǐ ;ér bì dé gǔ ,yòu yòng dà zhàng jī wú zuì zhě 。duàn gōng ,rén xìn dà rén yě ,ér rǔ bú zhī jìng 。jīn duàn gōng wéi yī mǎ ,jiàn mài shì gǔ rù rǔ ,rǔ yòu qǔ bú chǐ 。fán wéi rén ào tiān zāi 、fàn dà rén 、jī wú zuì zhě ,yòu qǔ rén zhě gǔ ,shǐ zhǔ rén chū wú mǎ ,rǔ jiāng hé yǐ shì tiān dì ,shàng bú kuì nú lì yē !”chén suī bào kàng ,rán wén yán zé dà kuì liú hàn ,bú néng shí ,yuē :“wú zhōng bú kě yǐ jiàn duàn gōng !”yī xī ,zì hèn sǐ 。

 jí tài wèi zì jīng zhōu yǐ sī nóng zhēng ,jiè qí zú :“guò qí ,zhū zǐ xìng zhì huò bì ,shèn wù nà 。”jí guò ,zǐ gù zhì dà líng sān bǎi pǐ 。tài wèi xù wéi wù jiān jù ,bú dé mìng 。zhì dōu ,tài wèi nù yuē :“guǒ bú yòng wú yán !”wù xiè yuē :“chù jiàn wú yǐ jù yě 。”tài wèi yuē :“rán zhōng bú yǐ zài wú dì 。”yǐ rú sī nóng zhì shì táng ,qī zhī liáng mù shàng 。zǐ fǎn ,tài wèi zhōng ,lì yǐ gào zǐ ,zǐ qǔ shì ,qí gù fēng shí jù cún 。

 tài wèi yì shì rú yòu 。yuán hé jiǔ nián yuè rì ,yǒng zhōu sī mǎ yuán wài zhì tóng zhèng yuán liǔ zōng yuán jǐn shàng shǐ guǎn 。

 jīn zhī chēng tài wèi dà jiē zhě chū rù ,yǐ wéi wǔ rén yī shí fèn bú lǜ sǐ ,yǐ qǔ míng tiān xià ,bú zhī tài wèi zhī suǒ lì rú shì 。zōng yuán cháng chū rù qí zhōu bīn tái jiān ,guò zhēn dìng ,běi shàng mǎ lǐng ,lì tíng zhàng bǎo shù ,qiè hǎo wèn lǎo xiào tuì zú ,néng yán qí shì 。tài wèi wéi rén xū xū ,cháng dī shǒu gǒng shǒu háng bù ,yán qì bēi ruò ,wèi cháng yǐ sè dài wù ;rén shì zhī ,rú zhě yě 。yù bú kě ,bì dá qí zhì ,jué fēi ǒu rán zhě 。huì zhōu cì shǐ cuī gōng lái ,yán xìn háng zhí ,bèi dé tài wèi yí shì ,fù xiào wú yí ,huò kǒng shàng yì zhuì ,wèi jí tài shǐ shì ,gǎn yǐ zhuàng sī yú zhí shì 。jǐn zhuàng 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳宗元的诗词大全 柳宗元的代表作 写过的诗词

《独觉》 《秋晓行南谷经荒村》 《小石潭记》 《渔翁》 《构法华寺西亭》 《段太尉逸事状》 《梓人传》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。唐既受命李密自败…为兽之穷第二》 《弘农公以硕德伟材屈于诬枉左官…谨献诗五十韵以毕微志》 《始得西山宴游记》 《咏三良》 《晨诣超师院读禅经》 《雨后晓行独至愚溪北池》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。奔鲸沛》 《咏荆轲》 《巽上人以竹闲自采新茶见赠,酬之以诗》 《南中荣橘柚》 《早梅(早梅发高树)》 《柳州寄丈人周韶州》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。战武牢》 《巽公院五咏·苦竹桥》 《奉和周二十二丈酬郴州侍郎衡江夜泊得韶州书…代意之作》 《种柳戏题》 《愚溪诗序》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。隋乱既极唐师…为晋阳武第一》 《箕子碑》 《戏题阶前芍药》 《哀溺文序》 《桐叶封弟辨》 《杨白花》 《巽公院五咏》 《法华寺石门精舍三十韵》 《首春逢耕者》 《愚溪诗序》 《驳复仇议》 《三赠刘员外》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。辅氏凭江淮竟东海…为奔鲸沛第五》 《初秋夜坐赠吴武陵》 《哀溺文序》 《小石潭记》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。梁之馀保荆衡巴巫…为苞枿第六》 《湘口馆潇湘二水所会》 《笼鹰词》 《柳州峒氓》 《奉和杨尚书郴州追和故李中书夏日登北楼…依本诗韵次用》 《韦使君黄溪祈雨见召从行至祠下口号》 《饮酒》 《旦携谢山人至愚池》 《小石城山记》 《寄韦珩》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。河右平》 《种树郭橐驼传》 《重赠二首》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。靖本邦》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。刘武周败裴寂咸有晋…靖本邦第九》 《捕蛇者说》 《浑鸿胪宅闻歌效白纻》 《箕子碑》 《奉酬杨侍郎丈因送八叔拾遗戏赠诏追南来诸宾二首》 《再上湘江》 《答刘连州邦字》 《雨后晓行独至愚溪北池》 《感遇二首(永州作)》 《诏追赴都二月至灞亭上》 《视民诗》 《郊居岁暮》 《与浩初上人同看山寄京华亲故》 《巽公院五咏。芙蓉亭》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。苞枿》 《闻籍田有感》 《南涧中题》 《登柳州城楼寄漳汀封连四州刺史》 《酬曹侍御过象县见寄》 《汨罗遇风》 《夏初雨后寻愚溪》 《过衡山见新花开却寄弟》 《种仙灵毗(《本草》:淫羊蕾,即仙灵毗也)》 《法华寺西亭夜饮(得酒字)》 《再至界围岩水帘遂宿岩下(是年出刺柳州五月复经此)》 《别舍弟宗一》 《登柳州城楼寄漳汀封连四州》 《植灵寿木》 《戏题石门长老东轩》 《晨诣超师院读禅经》 《哭连州凌员外司马(凌员外准也)》 《送薛存义序》 《送豆卢膺秀才南游序》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。吐谷浑》 《杂曲歌辞。杨白花》 《离觞不醉,至驿却寄相送诸公》 《种树郭橐驼传》 《赠江华长老(江华,道州县名)》 《红蕉》 《种木槲花》 《酬韶州裴曹长使君寄道州吕八大使因以见示二十韵一首》 《钴鉧潭西小丘记》 《始见白发题所植海石榴》 《岭南江行》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。铁山碎》 《秋晓行南谷经荒村》

柳宗元简介

柳宗元(773─819),字子厚,河东(今山西永济县)人。贞元九年(793)进士,曾为监察御史。唐顺宗时为礼部员外郎,参加了以王叔文为首的政治改革集团。这个政治改革集团,反对藩镇割据和宦官专权,推行免除部分苛捐杂税等具有进步意义的政策。因为改革触犯了宦官权豪的利益,遭到了他们的极力反对。宪宗李纯继位后,改变遂告失败,王叔文被杀,柳宗元等人被贬到边远的地区。柳宗元先被贬为永州(今湖南零陵县)司马,十年后,改为柳州(今属广西)刺史,最后病死在柳州,年仅四十六岁。人称柳河东,有《柳河东集》。他是唐代杰出的文学家和思想家,在散文和诗歌的创作方面,有着很高造诣。他的诗,善于寓情于景,写得俊雅峭拔。
辞赋精选

本文提供段太尉逸事状原文,段太尉逸事状翻译,段太尉逸事状赏析,段太尉逸事状拼音版,柳宗元简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/61868.html

友情链接>>