大鹏赋·并序拼音版|翻译|赏析|原文_是李白的诗词_城南实验中学

大鹏赋·并序拼音版

作者:李白 朝代:唐朝
大鹏赋·并序原文

余昔于江陵,见天台司马子微,谓余有仙风道骨,可与神游八极之表。因著大鹏遇希有鸟赋以自广。此赋已传于世,往往人间见之。悔其少作,未穷宏达之旨,中年弃之。及读晋书,睹阮宣子大鹏赞,鄙心陋之。遂更记忆,多将旧本不同。今复存手集,岂敢传诸作者?庶可示之子弟而已。其辞曰:

南华老仙,发天机于漆园。吐峥嵘之高论,开浩荡之奇言。徵至怪于齐谐,谈北溟之有鱼。吾不知其几千里,其名曰鲲。化成大鹏,质凝胚浑。脱鬐鬣于海岛,张羽毛于天门。刷渤澥之春流,晞扶桑之朝暾。燀赫乎宇宙,凭陵乎昆仑。一鼓一舞,烟朦沙昏。五岳为之震荡,百川为之崩奔。

乃蹶厚地,揭太清。亘层霄,突重溟。激三千以崛起,向九万而迅征。背嶪太山之崔嵬,翼举长云之纵横。左回右旋,倏阴忽明。历汗漫以夭矫,羾阊阖之峥嵘。簸鸿蒙,扇雷霆。斗转而天动,山摇而海倾。怒无所搏,雄无所争。固可想象其势,仿佛其形。

若乃足萦虹蜺,目耀日月。连轩沓拖,挥霍翕忽。喷气则六合生云,洒毛则千里飞雪。邈彼北荒,将穷南图。运逸翰以傍击,鼓奔飙而长驱。烛龙衔光以照物,列缺施鞭而启途。块视三山,杯观五湖。其动也神应,其行也道俱。任公见之而罢钓,有穷不敢以弯弧。莫不投竿失镞,仰之长吁。

尔其雄姿壮观,坱轧河汉。上摩苍苍,下覆漫漫。盘古开天而直视,羲和倚日以旁叹。缤纷乎八荒之间,掩映乎四海之半。当胸臆之掩昼,若混茫之未判。忽腾覆以回转,则霞廓而雾散。

然后六月一息,至于海湄。欻翳景以横翥,逆高天而下垂。憩乎泱漭之野,入乎汪湟之池。猛势所射,馀风所吹。溟涨沸渭,岩峦纷披。天吴为之怵栗,海若为之躨跜。巨鳌冠山而却走,长鲸腾海而下驰。缩壳挫鬣,莫之敢窥。吾亦不测其神怪之若此,盖乃造化之所为。

岂比夫蓬莱之黄鹄,夸金衣与菊裳?耻苍梧之玄凤,耀彩质与锦章。既服御于灵仙,久驯扰于池隍。精卫殷勤于衔木,鶢鶋悲愁乎荐觞。天鸡警晓于蟠桃,踆乌晰耀于太阳。不旷荡而纵适,何拘挛而守常?未若兹鹏之逍遥,无厥类乎比方。不矜大而暴猛,每顺时而行藏。参玄根以比寿,饮元气以充肠。戏旸谷而徘徊,冯炎洲而抑扬。

俄而希有鸟见谓之曰:伟哉鹏乎,此之乐也。吾右翼掩乎西极,左翼蔽乎东荒。跨蹑地络,周旋天纲。以恍惚为巢,以虚无为场。我呼尔游,尔同我翔。于是乎大鹏许之,欣然相随。此二禽已登于寥廓,而斥鷃之辈,空见笑于藩篱。

大鹏赋·并序拼音版

yú xī yú jiāng líng ,jiàn tiān tái sī mǎ zǐ wēi ,wèi yú yǒu xiān fēng dào gǔ ,kě yǔ shén yóu bā jí zhī biǎo 。yīn zhe dà péng yù xī yǒu niǎo fù yǐ zì guǎng 。cǐ fù yǐ chuán yú shì ,wǎng wǎng rén jiān jiàn zhī 。huǐ qí shǎo zuò ,wèi qióng hóng dá zhī zhǐ ,zhōng nián qì zhī 。jí dú jìn shū ,dǔ ruǎn xuān zǐ dà péng zàn ,bǐ xīn lòu zhī 。suí gèng jì yì ,duō jiāng jiù běn bú tóng 。jīn fù cún shǒu jí ,qǐ gǎn chuán zhū zuò zhě ?shù kě shì zhī zǐ dì ér yǐ 。qí cí yuē :

nán huá lǎo xiān ,fā tiān jī yú qī yuán 。tǔ zhēng róng zhī gāo lùn ,kāi hào dàng zhī qí yán 。zhēng zhì guài yú qí xié ,tán běi míng zhī yǒu yú 。wú bú zhī qí jǐ qiān lǐ ,qí míng yuē kūn 。huà chéng dà péng ,zhì níng pēi hún 。tuō qí liè yú hǎi dǎo ,zhāng yǔ máo yú tiān mén 。shuā bó xiè zhī chūn liú ,xī fú sāng zhī cháo tūn 。chǎn hè hū yǔ zhòu ,píng líng hū kūn lún 。yī gǔ yī wǔ ,yān méng shā hūn 。wǔ yuè wéi zhī zhèn dàng ,bǎi chuān wéi zhī bēng bēn 。

nǎi juě hòu dì ,jiē tài qīng 。gèn céng xiāo ,tū zhòng míng 。jī sān qiān yǐ jué qǐ ,xiàng jiǔ wàn ér xùn zhēng 。bèi yè tài shān zhī cuī wéi ,yì jǔ zhǎng yún zhī zòng héng 。zuǒ huí yòu xuán ,shū yīn hū míng 。lì hàn màn yǐ yāo jiǎo ,gòng chāng hé zhī zhēng róng 。bò hóng méng ,shàn léi tíng 。dòu zhuǎn ér tiān dòng ,shān yáo ér hǎi qīng 。nù wú suǒ bó ,xióng wú suǒ zhēng 。gù kě xiǎng xiàng qí shì ,fǎng fó qí xíng 。

ruò nǎi zú yíng hóng ní ,mù yào rì yuè 。lián xuān tà tuō ,huī huò xī hū 。pēn qì zé liù hé shēng yún ,sǎ máo zé qiān lǐ fēi xuě 。miǎo bǐ běi huāng ,jiāng qióng nán tú 。yùn yì hàn yǐ bàng jī ,gǔ bēn biāo ér zhǎng qū 。zhú lóng xián guāng yǐ zhào wù ,liè quē shī biān ér qǐ tú 。kuài shì sān shān ,bēi guān wǔ hú 。qí dòng yě shén yīng ,qí háng yě dào jù 。rèn gōng jiàn zhī ér bà diào ,yǒu qióng bú gǎn yǐ wān hú 。mò bú tóu gān shī zú ,yǎng zhī zhǎng yù 。

ěr qí xióng zī zhuàng guān ,yǎng zhá hé hàn 。shàng mó cāng cāng ,xià fù màn màn 。pán gǔ kāi tiān ér zhí shì ,xī hé yǐ rì yǐ páng tàn 。bīn fēn hū bā huāng zhī jiān ,yǎn yìng hū sì hǎi zhī bàn 。dāng xiōng yì zhī yǎn zhòu ,ruò hún máng zhī wèi pàn 。hū téng fù yǐ huí zhuǎn ,zé xiá kuò ér wù sàn 。

rán hòu liù yuè yī xī ,zhì yú hǎi méi 。xū yì jǐng yǐ héng zhù ,nì gāo tiān ér xià chuí 。qì hū yāng mǎng zhī yě ,rù hū wāng huáng zhī chí 。měng shì suǒ shè ,yú fēng suǒ chuī 。míng zhǎng fèi wèi ,yán luán fēn pī 。tiān wú wéi zhī chù lì ,hǎi ruò wéi zhī kuí ní 。jù áo guàn shān ér què zǒu ,zhǎng jīng téng hǎi ér xià chí 。suō ké cuò liè ,mò zhī gǎn kuī 。wú yì bú cè qí shén guài zhī ruò cǐ ,gài nǎi zào huà zhī suǒ wéi 。

qǐ bǐ fū péng lái zhī huáng hú ,kuā jīn yī yǔ jú shang ?chǐ cāng wú zhī xuán fèng ,yào cǎi zhì yǔ jǐn zhāng 。jì fú yù yú líng xiān ,jiǔ xùn rǎo yú chí huáng 。jīng wèi yīn qín yú xián mù ,yuán jū bēi chóu hū jiàn shāng 。tiān jī jǐng xiǎo yú pán táo ,qūn wū xī yào yú tài yáng 。bú kuàng dàng ér zòng shì ,hé jū luán ér shǒu cháng ?wèi ruò zī péng zhī xiāo yáo ,wú jué lèi hū bǐ fāng 。bú jīn dà ér bào měng ,měi shùn shí ér háng cáng 。cān xuán gēn yǐ bǐ shòu ,yǐn yuán qì yǐ chōng cháng 。xì yáng gǔ ér pái huái ,féng yán zhōu ér yì yáng 。

é ér xī yǒu niǎo jiàn wèi zhī yuē :wěi zāi péng hū ,cǐ zhī lè yě 。wú yòu yì yǎn hū xī jí ,zuǒ yì bì hū dōng huāng 。kuà niè dì luò ,zhōu xuán tiān gāng 。yǐ huǎng hū wéi cháo ,yǐ xū wú wéi chǎng 。wǒ hū ěr yóu ,ěr tóng wǒ xiáng 。yú shì hū dà péng xǔ zhī ,xīn rán xiàng suí 。cǐ èr qín yǐ dēng yú liáo kuò ,ér chì yàn zhī bèi ,kōng jiàn xiào yú fān lí 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全 李白的代表作 写过的诗词

《古风(胡关铙风沙)》 《赠柳圆》 《送岑征君归鸣皋山》 《行路难·其三》 《题元丹丘颍阳山居》 《杂曲歌辞。夜坐吟》 《清平乐·画堂晨起》 《冬夜醉宿龙门,觉起言志》 《酬张司马赠墨》 《送李青归南叶阳川》 《与从侄杭州刺史良游天竺寺》 《安陆白兆山桃花岩寄刘侍御绾(作春归桃花岩贻许侍御)》 《白毫子歌》 《飞龙引二首·其二》 《流夜郎题葵叶》 《送族弟凝之滁求婚崔氏》 《白马篇》 《过四皓墓》 《自金陵溯流过白璧山玩月达天门,寄句容王主簿》 《赠宣城宇文太守兼呈崔侍御》 《清平调三首(云想衣裳花想容)》 《菩萨蛮(举头忽见衡阳雁)》 《以诗代书答元丹丘》 《山人劝酒(劝酒相欢不知老)》 《怀仙歌》 《别中都明府兄》 《赋得白鹭鸶,送宋少府入三峡》 《月夜江行,寄崔员外宗之》 《览镜书怀》 《连理枝》 《白鹭鹚》 《赠卢征君昆弟》 《酬中都小吏携斗酒双鱼于逆旅见赠》 《九日龙山饮》 《秋登宣城谢脁北楼》 《行路难·其一》 《之广陵宿常二南郭幽居》 《子夜吴歌·冬歌》 《发白马》 《西施 / 咏苎萝山》 《客中行 / 客中作》 《与史郎中钦听黄鹤楼上吹笛 / 黄鹤楼闻笛》 《送王屋山人魏万还王屋·并序》 《白微时募县小吏入令卧内尝驱牛经堂下令妻怒…以诗谢云》 《怨情》 《陪族叔当涂宰游化城寺升公清风亭》 《上元夫人》 《赠华州王司士》 《春夜宴桃李园序 / 春夜宴从弟桃花园序》 《乌夜啼》 《宣城哭蒋征君华》 《军行(一作从军行,一作行军)》 《中山孺子妾歌》 《登金陵凤凰台》 《东海有勇妇》 《战城南》 《别内赴征三首》 《秋日登扬州西灵塔》 《登金陵冶城西北谢安墩》 《翰林读书言怀呈集贤诸学士》 《忆崔郎中宗之游南阳遗吾孔子琴,抚之潸然感旧》 《口号(一作口号留别金陵诸公)》 《清平乐·画堂晨起》 《淮海对雪赠傅霭》 《题随州紫阳先生壁》 《泾溪南蓝山下有落星潭可以卜筑余泊舟石上寄何判官昌浩》 《春滞沅湘有怀山中》 《送杨燕之东鲁》 《寄王汉阳》 《古风(齐有倜傥生)》 《赠钱征君少阳》 《感时留别从兄徐王延年、从弟延陵》 《古风(登高望四海)》 《送王屋山人魏万还王屋并序》 《姑孰十咏。天门山》 《当涂赵炎少府粉图山水歌》 《杭州送裴大泽赴庐州长史》 《襄阳歌》 《送别》 《襄阳曲四首》 《鲁郡尧祠送张十四游河北》 《久别离》 《梁甫吟(长啸梁甫吟)》 《留别贾舍人至二首》 《赠友人三首》 《酬裴侍御对雨感时见赠》 《江夏送张丞》 《赠刘都使》 《夕霁杜陵登楼,寄韦繇》 《九月十日即事》 《白头吟》 《古风(大车扬飞尘)》 《忆旧游寄谯郡元参军》 《答裴侍御先行至石头驿以书见招,期月满泛洞庭》 《古风·其十九》 《望天门山》 《郢门秋怀》 《送方士赵叟之东平》 《豫章行(胡风吹代马)》 《邺中赠王大(一作邺中王大劝入高凤石门山幽居)》

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?

本文提供大鹏赋·并序原文,大鹏赋·并序翻译,大鹏赋·并序赏析,大鹏赋·并序拼音版,李白简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/62435.html