唐铙歌鼓吹曲十二首·其四拼音版|翻译|赏析|原文_是柳宗元的诗词_城南实验中学

唐铙歌鼓吹曲十二首·其四拼音版

作者:柳宗元 朝代:唐朝
唐铙歌鼓吹曲十二首·其四原文
泾水黄,陇野茫。
负太白,腾天狼。
有鸟鸷立,羽翼张。
钩喙决前,钜趯傍。
怒飞饥啸,翾不可当。
老雄死,子复良。
巢岐饮渭,肆翱翔。
顿地紘,提天纲。
列缺掉帜,招摇耀鋩。
鬼神来助,梦嘉祥。
脑涂原野,魄飞扬。
星辰复,恢一方。
唐铙歌鼓吹曲十二首·其四拼音版
jīng shuǐ huáng ,lǒng yě máng 。
fù tài bái ,téng tiān láng 。
yǒu niǎo zhì lì ,yǔ yì zhāng 。
gōu huì jué qián ,jù yuè bàng 。
nù fēi jī xiào ,xuān bú kě dāng 。
lǎo xióng sǐ ,zǐ fù liáng 。
cháo qí yǐn wèi ,sì áo xiáng 。
dùn dì hóng ,tí tiān gāng 。
liè quē diào zhì ,zhāo yáo yào máng 。
guǐ shén lái zhù ,mèng jiā xiáng 。
nǎo tú yuán yě ,pò fēi yáng 。
xīng chén fù ,huī yī fāng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳宗元的诗词大全 柳宗元的代表作 写过的诗词

《红蕉》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。突厥之大古夷狄莫强…铁山碎第八》 《离觞不醉,至驿却寄相送诸公》 《哀溺文序》 《与崔策登西山(策字子符,集有送崔九序)》 《梅雨》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。李靖灭高昌为高昌第十一》 《弘农公以硕德伟材屈于诬枉左官…谨献诗五十韵以毕微志》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。辅氏凭江淮竟东海…为奔鲸沛第五》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。既克东蛮群臣请图蛮…东蛮第十二》 《游南亭夜还叙志七十韵》 《游朝阳岩遂登西亭二十韵》 《哭连州凌员外司马(凌员外准也)》 《秋晓行南谷经荒村》 《初秋夜坐赠吴武陵》 《植灵寿木》 《夏夜苦热登西楼》 《闻黄鹂》 《咏荆轲》 《闻籍田有感》 《南涧中题》 《衡阳与梦得分路赠别》 《殷贤戏批书后寄刘连州并示孟仑二童》 《登柳州城楼寄漳汀封连四州刺史》 《永州韦使君新堂记》 《梓人传》 《秋晓行南谷经荒村》 《小石城山记》 《咏三良》 《自衡阳移桂十馀本植零陵所住精舍》 《奉和杨尚书郴州追和故李中书夏日登北楼…依本诗韵次用》 《蝜蝂传》 《铜鱼使赴都寄亲友》 《得卢衡州书因以诗寄》 《跂乌词》 《跂乌词》 《小石潭记》 《种白蘘荷》 《送元暠师诗》 《雨后晓行独至愚溪北池》 《视民诗》 《旦携谢山人至愚池》 《江雪》 《饮酒》 《唐铙歌鼓吹曲十二首·其四》 《南省转牒欲具江国图令尽通风俗故事》 《摘樱桃赠元居士,时在望仙亭南楼与朱道士同处》 《从崔中丞过卢少尹郊居》 《夏昼偶作》 《唐铙歌鼓吹曲十二首·其四》 《巽公院五咏》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。梁之馀保荆衡巴巫…为苞枿第六》 《春怀故园》 《叠后》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。隋乱既极唐师…为晋阳武第一》 《溪居》 《再上湘江》 《善谑驿和刘梦得酹淳于先生》 《零陵赠李卿元侍御简吴武陵》 《赠江华长老(江华,道州县名)》 《贺进士王参元失火书》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。高昌》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。河右平》 《放鹧鸪词》 《捕蛇者说》 《南中荣橘柚》 《咏三良》 《界围岩水帘(元和十年春月,自永州召还,经岩下)》 《别舍弟宗一》 《种仙灵毗(《本草》:淫羊蕾,即仙灵毗也)》 《商山临路有孤松往来斫以…编竹成楥遂其生植感而赋诗》 《酬曹侍御过象县见寄》 《零陵春望》 《奉平淮夷雅表。方城命愬守也卒入蔡得其大丑以平淮右》 《杂曲歌辞。杨白花》 《永州八记》 《柳州峒氓》 《始见白发题所植海石榴》 《黔之驴》 《诏追赴都二月至灞亭上》 《与浩初上人同看山寄京华亲故》 《叠前》 《郊居岁暮》 《杨尚书寄郴笔知是小生本样令更商榷使尽其功辄献长句》 《巽公院五咏》 《戏题阶前芍药》 《过衡山见新花开却寄弟》 《岭南江行》 《柳州二月榕叶落尽偶题》 《段太尉逸事状》 《独觉》 《驳复仇议》 《中夜起望西园值月上》 《雨中赠仙人山贾山人(即贾鹏也)》 《浑鸿胪宅闻歌效白纻》 《法华寺西亭夜饮(得酒字)》 《登柳州城楼寄漳汀封连四州》 《柳州寄京中亲故》 《晨诣超师院读禅经》 《别舍弟宗一》

唐铙歌鼓吹曲十二首·其四译文及注释

译文泾水混浊发黄,陇西原野茫茫。“太白”“天狼”失守,薛举加倍猖狂。恶鸟高视鸷立,羽翼肆意伸张。铁嘴钢牙列前,脚掌顿地其旁。飞腾喧啸无忌,其势似不可挡。不料薛举早死,其子更加猖狂。秦王直驱岐渭,大鹏展翅翱翔。整顿纲纪国法,布下天罗地网。战旗飞动如电,刀剑耀眼放光。自来鬼神相助,祥梦示教战场。恶鸟肝脑涂地,仁杲魂魄飞散。日月星辰归位,秦王造福一方。

注释[1]隋朝末年,河东汾阳人薛举与其子仁杲(găo 搞)反于陇西,自称西秦霸王。公元616年(大历十三年)僭(jiàn 见)帝号于兰州,公元618年(唐武德元年)举军谋取长安时,举染疾而卒,其子仁杲立,为秦王李世民所破,仁杲率部归降,被斩,陇西遂平。《泾水黄》所叙即为此事。[2]太白、天狼:均为秦之疆域;又,古人以太白主杀伐,故用以喻兵戎,以天狼喻贪残。这两句诗一语双关。负:仗恃。[3]喙(huì 会):鸟嘴。钜,一作“距”,指禽类脚掌后的尖端突起的部分。趯(tì 替):跳跃的样子。[4]翾(xuān 宣):飞翔。[5]老雄死:指公元618年(武德元年)薛举率部谋取长安,临发时染病,未几而卒。良,甚也:意思是更加厉害。[6]巢岐饮渭:指秦王李世民的军队进驻关中之地。巢:用如动词,筑巢,引申为安营扎寨。岐:岐山。渭:渭水。[7]紘(hóng 红):成组的绳子。地紘:系地的大绳,喻维系国家的法律。纲:鱼网上的总绳,引申为事物的主要部分。天纲:天布的罗网,亦喻国家的法律。[8]列缺:闪电。帜:旗帜。招摇:星名,在北斗杓端,为北斗第七星。鋩(máng 芒):刀剑的尖端部分。

唐铙歌鼓吹曲十二首·其四简析

  《唐铙歌鼓吹曲·泾水黄》是《唐铙歌鼓吹曲十二篇》的第四首,写秦王李世民率师平定叛逆薛举父子之事。全诗可分为两大层,第一层写薛举嚣张,似“翾不可当”;子承父业,仁杲更是了得,“巢岐饮渭,肆翱翔”简直无人可敌。第二层写世民之神武,尽极赞美颂扬之词;他“顿地紘,提天纲”,威风八面;因顺天顺民,竟使“鬼神来助,梦嘉祥”;经艰苦卓绝,终于使“星辰复,恢一方”,功不可没。第一层写薛举父子之势力乃为衬托太宗神奇之武功,笔法曲折翻驳,先喻后正,用语古峭,险劲有锋,令人赏玩不已。

柳宗元简介

柳宗元(773─819),字子厚,河东(今山西永济县)人。贞元九年(793)进士,曾为监察御史。唐顺宗时为礼部员外郎,参加了以王叔文为首的政治改革集团。这个政治改革集团,反对藩镇割据和宦官专权,推行免除部分苛捐杂税等具有进步意义的政策。因为改革触犯了宦官权豪的利益,遭到了他们的极力反对。宪宗李纯继位后,改变遂告失败,王叔文被杀,柳宗元等人被贬到边远的地区。柳宗元先被贬为永州(今湖南零陵县)司马,十年后,改为柳州(今属广西)刺史,最后病死在柳州,年仅四十六岁。人称柳河东,有《柳河东集》。他是唐代杰出的文学家和思想家,在散文和诗歌的创作方面,有着很高造诣。他的诗,善于寓情于景,写得俊雅峭拔。

本文提供唐铙歌鼓吹曲十二首·其四原文,唐铙歌鼓吹曲十二首·其四翻译,唐铙歌鼓吹曲十二首·其四赏析,唐铙歌鼓吹曲十二首·其四拼音版,柳宗元简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/8309.html

友情链接>>