老母与子别,呼天野草间上一句下一句 前一句后一句 豫章行(胡风吹代马)拼音版 李白诗词_城南实验中学

老母与子别,呼天野草间上一句 下一句

出自唐朝李白的《豫章行(胡风吹代马)
原文翻译:
胡风吹代马,北拥鲁阳关。
吴兵照海雪,西讨何时还。
半渡上辽津,黄云惨无颜。
老母与子别,呼天野草间
白马绕旌旗,悲鸣相追攀。
白杨秋月苦,早落豫章山。
本为休明人,斩虏素不闲。
岂惜战斗死,为君扫凶顽。
精感石没羽,岂云惮险艰。
楼船若鲸飞,波荡落星湾。
此曲不可奏,三军鬓成斑。
豫章行(胡风吹代马)拼音版
hú fēng chuī dài mǎ ,běi yōng lǔ yáng guān 。
wú bīng zhào hǎi xuě ,xī tǎo hé shí hái 。
bàn dù shàng liáo jīn ,huáng yún cǎn wú yán 。
lǎo mǔ yǔ zǐ bié ,hū tiān yě cǎo jiān
bái mǎ rào jīng qí ,bēi míng xiàng zhuī pān 。
bái yáng qiū yuè kǔ ,zǎo luò yù zhāng shān 。
běn wéi xiū míng rén ,zhǎn lǔ sù bú xián 。
qǐ xī zhàn dòu sǐ ,wéi jun1 sǎo xiōng wán 。
jīng gǎn shí méi yǔ ,qǐ yún dàn xiǎn jiān 。
lóu chuán ruò jīng fēi ,bō dàng luò xīng wān 。
cǐ qǔ bú kě zòu ,sān jun1 bìn chéng bān 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

李白的诗词大全

《日出入行》 《望庐山瀑布》 《妾薄命》 《述德兼陈情上哥舒大夫》 《魏郡别苏明府因北游》 《赠刘都使》 《姑孰十咏。天门山》 《三山望金陵,寄殷淑》 《雉朝飞》 《与韩荆州书》 《当涂赵炎少府粉图山水歌》 《答从弟幼成过西园见赠》 《秋思(春阳如昨日)》 《观元丹丘坐巫山屏风》 《前有樽酒行二首其一》 《送别得书字》 《送方士赵叟之东平》 《送萧三十一之鲁中,兼问稚子伯禽》 《赠钱征君少阳》 《对雪醉后赠王历阳》 《白马篇》 《万愤词投魏郎中》 《寄韦南陵冰,余江上乘兴访之遇寻颜尚书笑有此赠》 《白鸠辞》 《笑歌行(以下二首,苏轼云是伪作)》 《谢公亭·盖谢脁范云之所游》 《晓晴(一作晚晴)》 《醉题王汉阳厅》 《子夜吴歌·冬歌》 《送客归吴》 《同族侄评事黯游昌禅师山池二首》 《秋日鲁郡尧祠亭上宴别杜补阙范侍御》 《渌水曲》 《登高丘而望远》 《秋日鲁郡尧祠亭上宴别杜补阙、范侍御》 《对雪献从兄虞城宰》 《饯校书叔云》 《登梅冈望金陵赠族侄高座寺僧中孚》 《古风(桃花开东园)》 《横江词六首》 《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》 《姑孰十咏。桓公井》 《答王十二寒夜独酌有怀》 《题江夏修静寺(此寺是李北海旧宅)》 《古风(大车扬飞尘)》 《赠从兄襄阳少府皓》 《寄弄月溪吴山人》 《与周刚清溪玉镜潭宴别(潭在秋浦桃树陂下余新名此潭)》 《君子有所思行》 《秋夜独坐怀故山》 《金陵三首》 《夜坐吟(冬夜夜寒觉夜长)》 《赠从兄襄阳少府皓》 《登瓦官阁》 《夜下征虏亭》 《庐山谣寄卢侍御虚舟》 《寄远十一首》 《来日大难》 《永王东巡歌十一首(试借君王玉马鞭)》 《寄东鲁二稚子》 《楚江黄龙矶南宴杨执戟治楼》 《长相思三首》 《对酒》 《自遣》 《金乡送韦八之西京》 《江夏送友人》 《荆州歌(缲丝忆君头绪多)》 《宣州谢脁楼饯别校书叔云 / 陪侍御叔华登楼歌》 《友人会宿》 《塞下曲六首》 《长相思三首·其二》 《嘲王历阳不肯饮酒》 《山中与幽人对酌》 《赠别从甥高五》 《行路难·其一》 《留别王司马嵩》 《桂殿秋(仙女下)》 《行路难三首》 《行路难(大道如青天)》 《咏槿》 《把酒问月》 《杂曲歌辞。结袜子》 《赠薛校书》 《荆州歌》 《寻雍尊师隐居》 《白纻辞三首》 《登敬亭山南望怀古赠窦主簿》 《献从叔当涂宰阳冰》 《王右军》 《古风(燕昭延郭隗)》 《行路难三首》 《赠卢司户》 《望汉阳柳色,寄王宰》 《相和歌辞。来日大难》 《赠韦侍御黄裳二首》 《古风·其五十九》 《庭前晚花开》 《山中问答》 《独不见》 《行路难(有耳莫洗颍川水)》

豫章行(胡风吹代马)注释及译文

注释
①代:古国名,在今山西东北部和河北蔚县一带。其地盛产良马。
②鲁阳关:古关名,在今河南鲁山,是古代的军事要地。
③吴兵照海雪:这句写唐军出发西征。吴兵,吴地征来的兵。照海雪,指吴兵旗帜鲜明,照耀如同海中的雪浪。
④“半渡”两句:大军正在上辽津渡河,当时黄云蔽空,天色暗淡。上辽津,即上辽水,今名潦水。源出江西奉新县西,流经永修县,与修水汇合。
⑤豫章山:泛指豫章境内的高山。
⑥休明人:太平时候的人。
⑦素:向来。闲:通“娴”,熟悉。
⑧精:精诚。
⑨惮:惧怕。
⑩落星湾:也叫落星湖,在今江西鄱阳湖西北。此曲:指《豫章行》。鬓成斑:头发变成花白。

译文

战马在胡风的吹拂下,鬃毛尽卷起来,更显飒爽强健。往北去就是军事要地鲁阳关了。吴兵旗帜鲜明,耀眼如同海中的雪浪。不知道他们西讨什么时候才能归来。大军正在上辽津渡河,当时黄云蔽空,天色暗淡。老母与儿子离别,十分悲痛,呼号不绝,她们远远相送儿子到野间,仍然不愿离去,因为他们都不知再次相见会在何时。旌旗飘扬,白马嘶嘶,征人已经离去了,可她们仍哭着久久追攀,不愿回去。秋天最是悲凉季节,豫章山上的白杨苦闷无依,早早便叶落凋零了。士兵们本是太平时代的人,生来就对斩杀胡虏的事并不熟悉。怎会吝惜自己的生命,害怕在战争死亡呢?只期望能够为君主扫除敌寇。传说李广在边塞打猎时,把草中的石头误认为是隐伏着的老虎,立即弯弓射去,由于他射箭时专心致志,这箭竟深深地陷入石中。战士们身在边塞,也是怀抱一腔报君建功的热诚,怎会惧怕危险呢?在战场杀敌胆如鲸飞,声势浩大。这首曲子不可以奏响,因为三军战士头发已经花白,听到此曲,一定会感到无限悲伤。


豫章行(胡风吹代马)赏析

此诗写南北两军在豫章的一场战争人民带来苦难,将军忠勇,力平凶顽。但它给人们带来的伤痛却难以抚平。这场战争应是泛指,诗人只是依照乐府旧题顺手虚拟以表达反对战争的情绪。
全诗可分四段。前六句写南北两军对垒,形势严峻。胡风、代马、北拥,言北兵之强;照雪海谓南兵之盛。何时还,担心战争持续时间之长。“黄云惨无颜”用以烘托战争气氛的惨烈。“老母”以下六句为第二段,写战争给百姓带来的灾难。“老母与子别,呼天野草间”为这段中心句。战马悲鸣追攀,白杨秋月早落,为景物烘托。“本为”以下六句为第三段,写将帅忠勇。虽属善良文人,素不习武,由于精忠,便勇不可当,杀身不惜。末四句为第四段,诗人用形象表达战争给三军将士带来的愁苦。楼船若鲸,波荡彭蠡,言战斗之激烈。诗人在此感伤:三军将士想必因愁苦而两鬓斑白。

李白简介

李白(701─762),字太白,号青莲居士,祖籍陇西成纪(今甘肃省天水县附近)。先世于隋末流徙中亚。李白即生于中亚的碎叶城(今吉尔吉斯斯坦境内)。五岁时随其父迁居绵州彰明县(今四川省江油县)的青莲乡。早年在蜀中就学漫游。青年时期,开始漫游全国各地。天宝初,因道士吴筠的推荐,应诏赴长安,供奉翰林,受到唐玄宗李隆基的特殊礼遇。但因权贵不容,不久即遭谗去职,长期游历。天宝十四年(755)安史之乱起,他隐居庐山,但仍密切注视着国家和人民命运。后参加永王李璘幕府。永王兵败被杀,李白坐系浔阳狱,第二年长流夜郎,途中遇赦。晚年飘泊于武昌、浔阳、宣城等地。代宗宝应元年(762)病死于其族叔当涂县令李阳冰处。纵观李白一生,其思想是比较复杂的。儒家、道家、纵横家、游侠思想对他都有影响。他企羡神仙,向往隐逸,可是又不愿「一朝飞腾为方丈蓬莱之人」,而要「申管晏之谈,谋帝王之术,奋其智能,愿为辅弼,使寰区大定,海县清一」(《代寿山答孟少府移文书》)。他有着远大的政治抱负,但又不愿走科举的道路。他想通过隐居,求仙获取声望,从而在名人荐举下,受到皇帝征召重用,以便实现「济苍生」、「安社稷」的理想,然后功成身退。诗人就是在这一思想指导下度过狂放而又坎坷的一生。李白存诗九百九十多首。这些诗歌,或以奔放的激情表达对理想政治的热烈追求,对建功立业的渴望;或以犀利的笔锋揭露政治集团的荒淫腐朽;或以善描的画笔点染祖国壮丽的山河。他的诗篇,无论五言七言,无论古体近体,无不别具风格,具有强烈的浪漫主义色彩。有《李太白集》。北宋初年,人们发现《菩萨蛮》「平林漠漠烟如织」和《忆秦娥》「秦娥梦断秦楼月」两词,又尊他为词的始祖。有人怀疑那是后人所托,至今聚讼纷纭。其实,李白的乐府诗,当时已被之管弦,就是词的滥觞了。至于历来被称为「百代词曲之祖」的这两首词,格调高绝,气象阔大,如果不属于李白,又算作谁的作品为好呢?

名句类别

人物」 「母亲

编者注:本文提供了老母与子别,呼天野草间上一句下一句 前一句后一句,豫章行(胡风吹代马)拼音版 李白简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/3197.html

友情链接>>