寿酒还尝药,晨餐不荐鱼上一句下一句 前一句后一句 送外甥怀素上人归乡侍奉拼音版 钱起诗词_城南实验中学

寿酒还尝药,晨餐不荐鱼上一句 下一句

出自唐朝钱起的《送外甥怀素上人归乡侍奉
原文翻译:
释子吾家宝,神清慧有馀。能翻梵王字,妙尽伯英书。
远鹤无前侣,孤云寄太虚。狂来轻世界,醉里得真如。
飞锡离乡久,宁亲喜腊初。故池残雪满,寒柳霁烟疏。
寿酒还尝药,晨餐不荐鱼。遥知禅诵外,健笔赋闲居。
送外甥怀素上人归乡侍奉拼音版
shì zǐ wú jiā bǎo ,shén qīng huì yǒu yú 。néng fān fàn wáng zì ,miào jìn bó yīng shū 。
yuǎn hè wú qián lǚ ,gū yún jì tài xū 。kuáng lái qīng shì jiè ,zuì lǐ dé zhēn rú 。
fēi xī lí xiāng jiǔ ,níng qīn xǐ là chū 。gù chí cán xuě mǎn ,hán liǔ jì yān shū 。
shòu jiǔ hái cháng yào ,chén cān bú jiàn yú 。yáo zhī chán sòng wài ,jiàn bǐ fù xián jū 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

钱起的诗词大全

《哭常征君》 《蓝田溪杂咏二十二首。田鹤》 《叹毕少府以持法无隐见系》 《送时暹避难适荆南》 《送张参及第还家》 《送杨錥归隐》 《赋得浦口望斜月,送皇甫判官》 《送征雁》 《春郊》 《送员外侍御入朝》 《酬苗发员外宿龙池寺见寄》 《送欧阳子还江华郡》 《送安都秀才北还》 《玛瑙杯歌》 《哭空寂寺玄上人(一作少林寺哭晖上人)》 《谷口书斋寄杨补阙》 《药堂秋暮》 《下第题长安客舍》 《和王员外雪晴早朝》 《和人秋归终南山别业》 《九日田舍》 《早发东阳》 《送兴平王少府游梁》 《蓝田溪杂咏二十二首。砌下泉》 《同王员外陇城绝句》 《送李大夫赴广州》 《重送陆侍御使日本》 《县城秋夕》 《过温逸人旧居》 《省中对雪寄元判官、拾遗昆季(一作寄谢舍人昆季)》 《送李四擢第归觐省》 《卧疾,答刘道士》 《谷口新居寄同省朋故》 《哭曹钧》 《送陈供奉恩敕放归觐省》 《送武进韦明府》 《别张起居(时多故)》 《题陈季壁》 《和蜀县段明府秋城望归期》 《李士曹厅对雨》 《酬王维春夜竹亭赠别》 《送僧归日本》 《秋夜寄袁中丞、王员外》 《送陆珽侍御使新罗》 《陇右送韦三还京》 《禁闱玩雪寄薛左丞》 《山中寄时校书》 《奉和中书常舍人晚秋集贤院即事寄徐薛二侍御》 《见上林春雁翔青云,寄杨起居、李员外》 《登玉山诸峰,偶至悟真寺》 《蓝田溪杂咏二十二首。石井》 《送沈少府还江宁》 《京兆尹厅前甘棠树降甘露》 《送蒋尚书居守东都》 《山园秋晚寄杜黄裳少府》 《赋得寒云轻重色,送子恂入京》 《故王维右丞堂前芍药花开,凄然感怀》 《送崔十三东游》 《送郎四补阙东归》 《送钟评事应宏词下第东归》 《赴章陵酬李卿赠别》 《舟中寄李起居》 《早夏》 《咏门上画松,上元、王、杜三相公(一作崔峒诗)》 《送昆山孙少府》 《紫参歌》 《闲居寄包何》 《送柳道士》 《山下别杜少府》 《送王使君赴太原行营》 《暇日览旧诗因以题咏》 《湘灵鼓瑟(善鼓云和瑟)》 《寇中送张司马归洛》 《送李判官赴桂州幕》 《同程九早入中书(一作钱珝诗)》 《仲春宴王补阙城东小池》 《夕游覆釜山道士观因登玄元庙》 《谷口书斋寄杨补阙(泉壑带茅茨)》 《早渡伊川见旧邻作》 《蓝田溪杂咏二十二首。登台(一作望山台)》 《逢侠者》 《太子李舍人城东别业(李祭酒别业俯视川林前带雷岫)》 《美杨侍御清文见示》 《题萧丞小池》 《送丁著作佐台郡》 《东溪杜野人致酒》 《冬夜题旅馆》 《裴仆射东亭》 《中书遇雨》 《白石枕》 《晚过横灞寄张蓝田》 《送李兵曹赴河中》 《题崔逸人山亭》 《晚归蓝田旧居》 《送虞说擢第东游》 《蓝田溪杂咏二十二首。药圃》 《访李卿不遇》 《赠汉阳隐者》 《与赵莒茶宴》 《哭辛霁》

送外甥怀素上人归乡侍奉译文及注释

译文上人你乃是我们宗族的骄傲,你聪慧有余,能翻译印度佛家经典,你的书法深得张旭的精髓。远远飞去的仙鹤没有伴侣可追逐,孤单的白云漂浮于浩渺的太空之中,你单身远离家乡已经很久。你写起狂草来眼里全然没有了时空宇宙,醉后舞墨更能展现世界万象的真谛。你离开家乡,四海云游,时间太久;你如今在这腊月之初回乡探望,亲人该是多么高兴。你的故园池塘中满是残雪,柳条稀疏,烟雨迷蒙。你祝寿敬酒,熬侍药,晨餐素食,精心侍奉父母。我远在千里之外,也知道你在家除了诵经之外,还健笔如飞,赋诗闲居的生活

注释⑴怀素:唐代著名僧人,大书法家。玄奘弟子,字藏真,俗姓钱。上人:佛家语,指道德高尚的人,后为僧人的敬称。侍奉:奉养意。⑵释子:僧人、和尚,此指怀素。⑶翻:翻译。梵王字:指佛经。⑷伯英:即张旭,其字伯英,是早于怀素的大书法家。⑸前侣:前面的伴侣。⑹太虚:即太空。⑺世界:佛家语,指宇宙。⑻真如:佛家语,指永恒存在的实体、实性。⑻飞锡:佛家语,和尚游方称为飞锡。⑼宁亲:使父母安宁。此为奉养父母。腊初:腊月初旬。⑽霁烟:雨后的烟气。⑾寿酒:寿延之酒。⑿荐:献,进。⒀禅诵:念经。⒁健笔:勤奋地练笔。

送外甥怀素上人归乡侍奉鉴赏

  “释子吾家宝,神清慧有余”出家的僧人是“僧宝”,是“佛法僧”三宝之一。俗话说“一子出家,七祖升天”,家里有一人出家,冥冥中上下几代,周围几族都要沾光,当然是“吾家宝”了。作为怀素大师而言,从小就是“神清慧有余”的。

  “能翻梵王字,妙尽伯英书”“梵王字”指佛经,怀素也可能懂印度梵文。伯英为草书鼻祖,东汉张芝的字。中国的草书,始于张芝,而怀素集其大成。

  “远鹤无前侣,孤云寄太虚”出家人如野鹤闲云,如怀素大师,至少在草书上是“无前侣”的。而其下笔,也如“孤云寄太虚”。没有如此的境界,也谈不上相应的艺术成就。

  “狂来轻世界,醉里得真如”唐代草书,以张旭、怀素并称于世,张旭号称“癫”,一天疯疯癫癫的,而怀素则“狂”,成天疯疯狂狂的。在“癫狂”之中,“世界”有多重的分量呢?这两位草圣都是酒仙,怀素是僧人,悟道有资,如林酒仙、济颠只能是他的后辈。不是上界下凡,哪来如此神笔,可以说是“醉里得真如”了。

  “飞锡离乡久,宁亲喜腊初”“锡”为锡杖,为有地位僧人手持锡杖。一般僧人出游,都要“携杖”,后泛指僧人。“飞锡”云游四海,其态若飞。怀素出家之后,多年在外云游,难以归乡。今天是腊月初,因为“省宁”亲长,才得“飞锡”归来。

  “故池残雪满,寒柳霁烟疏”怀素幼小时在舅舅家嬉戏的水池,被冬天的几场大雪积满。池边的柳树在寒烟里显得稀稀疏疏,冬天嘛,柳叶早已落尽,当然“疏”了。

  “寿酒还尝药,晨餐不荐鱼”怀素大师这次“宁亲”的目的是为舅舅祝寿,当然也得象征性地“侍奉”一番。中国人讲孝道,“娘亲舅大”,出家人仍然免不了这一套习俗。吃饭时儿孙先品尝,称为“试毒”,为父辈们的健康把关。怀素是酒仙,不忘酒。但鱼是荤,这个戒不能破,当然是“晨餐不荐鱼”。

  “遥知禅诵外,健笔赋闲居”对于这位出家的外甥,这位当舅舅的对他的一举一动都了如指掌。舅甥俩都是名士,又都是知已嘛。怀素是僧人,日常课诵仪规当然不能少。怀素大师的“健笔”,书法艺术也无须介绍了。唐代大师,没有一个的诗文会很差的。怀素大师的诗文也极好,大家所熟悉他书写的“自述帖”,笔文俱健。何况他“赋闲居”笔下所写的寺庙生活及其修行了。

钱起简介

钱起(722─780),字仲文,吴兴(今浙江省湖州一带)人。玄宗天宝十年(751)进士,历任校书郎、考功郎中、翰林学士。有《钱考功集》。钱起是「大历十才子」之一。诗与刘长卿齐名,称「钱刘」;又与郎士元齐名,称「钱郎」。他长于应酬之作,当时赴外地的官员以得到他的送行诗为荣。大概他得「才子」的桂冠,也就是这个原因。他的诗技巧熟练,风格清奇,理致清淡。近体诗中,多写景佳句,深为评论家所称道。

名句类别

食物

编者注:本文提供了寿酒还尝药,晨餐不荐鱼上一句下一句 前一句后一句,送外甥怀素上人归乡侍奉拼音版 钱起简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/4016.html

友情链接>>