明朝事与孤烟冷,做满湖、风雨愁人上一句下一句 前一句后一句 渡江云三犯·西湖清明拼音版 吴文英诗词_城南实验中学

明朝事与孤烟冷,做满湖、风雨愁人上一句 下一句

出自宋朝吴文英的《渡江云三犯·西湖清明
原文翻译:
羞红颦浅恨,晚风未落,片绣点重茵。旧堤分燕尾,桂棹轻鸥,宝勒倚残云。千丝怨碧,渐路入、仙坞迷津。肠漫回,隔花时见,背面楚腰身。
逡巡。题门惆怅,堕履牵萦,数幽期难准。还始觉、留情缘眼,宽带因春。明朝事与孤烟冷,做满湖、风雨愁人。山黛暝,尘波澹绿无痕。
渡江云三犯·西湖清明拼音版
xiū hóng pín qiǎn hèn ,wǎn fēng wèi luò ,piàn xiù diǎn zhòng yīn 。jiù dī fèn yàn wěi ,guì zhào qīng ōu ,bǎo lè yǐ cán yún 。qiān sī yuàn bì ,jiàn lù rù 、xiān wù mí jīn 。cháng màn huí ,gé huā shí jiàn ,bèi miàn chǔ yāo shēn 。
qūn xún 。tí mén chóu chàng ,duò lǚ qiān yíng ,shù yōu qī nán zhǔn 。hái shǐ jiào 、liú qíng yuán yǎn ,kuān dài yīn chūn 。míng cháo shì yǔ gū yān lěng ,zuò mǎn hú 、fēng yǔ chóu rén 。shān dài míng ,chén bō dàn lǜ wú hén 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴文英的诗词大全

《风入松·桂》 《瑞鹤仙(赠丝鞋庄生)》 《木兰花慢(重泊垂虹)》 《点绛唇·试灯夜初晴》 《扫花游(赠芸隐)》 《齐天乐(寿荣王夫人)》 《风入松·麓翁园堂宴客》 《风入松·为友人放琴客赋》 《宴清都·秋感》 《声声慢(和沈时斋八日登高韵)》 《齐天乐·新烟初试花如梦》 《蹋莎行》 《点绛唇·试灯夜初晴》 《绛都春(题蓬莱阁灯屏,履翁帅越)》 《水龙吟·寿梅津》 《江神子(李别驾招饮海棠花下)》 《柳梢青·与龟翁登研意观雪怀癸卯岁腊朝断桥并马之游》 《十二郎·垂虹桥》 《点绛唇·越山见梅》 《高阳台·过种山即越文种墓》 《齐天乐·与冯深居登禹陵》 《点绛唇·时霎清明》 《江神子·送桂花吴宪时已有检详之命未赴阙》 《宴清都·送马林屋赴南宫分韵得动字》 《塞垣春(丙午岁旦)》 《木兰花慢(饯赵山台)》 《思佳客(赋半面女髑髅)》 《宴清都(夹钟羽,俗名中吕调饯荣王仲亨还京)》 《荔枝香近·七夕》 《水龙吟·过秋壑湖上旧居寄赠》 《浣溪沙·琴川慧日寺蜡梅》 《凄凉犯·重台水仙》 《清平乐(书栀子扇)》 《水龙吟·送万信州》 《婆罗门引(郭清华席上为放琴客而新有所盼,赋以见喜)》 《浣溪沙·门隔花深旧梦游》 《三姝媚·过都城旧居有感》 《玉京谣》 《花上月令》 《朝中措(题兰室道女扇)》 《扫花游·西湖寒食》 《渡江云·西湖清明》 《花心动(郭清华新轩)》 《秋蕊香·七夕》 《浣溪沙·题李中斋舟中梅屏》 《无闷·催雪》 《庆春宫·秋感》 《声声慢(宏庵宴席,客有持桐子侑俎者,自云其姬亲剥之)》 《喜迁莺(太蔟宫,俗名中管高宫同丁基仲过希道家看牡丹)》 《声声慢(寿魏方泉)》 《探春慢(龟翁下世后登研意)》 《江南春(中吕商赋张药翁杜衡山庄)》 《采桑子·水亭花上三更月》 《风流子·黄钟商芍药》 《烛影摇红·越上霖雨应祷》 《霜叶飞(黄钟商重九)》 《齐天乐·新烟初试花如梦》 《浪淘沙(有得越中故人赠杨梅者,为赋赠)》 《谒金门(和勿斋韵)》 《江城梅花引(赠倪梅村)》 《满江红(夷则宫、俗名仙吕宫淀山湖)》 《珍珠帘(春日客龟溪,过贵人家,隔墙闻箫鼓声,疑是按舞,伫立久之)》 《拜星月慢·林钟羽姜石帚以盆莲数十置中庭宴客其中》 《梦芙蓉(赵昌芙容图,梅津所藏)》 《风入松·麓翁园堂宴客》 《惜黄花慢·菊》 《宴清都(寿荣王夫人)》 《风入松·为友人放琴客赋》 《莺啼序·春晚感怀》 《杏花天(重午)》 《望江南·三月暮》 《金缕歌·陪履斋先生沧浪看梅》 《法曲献仙音·秋晚红白莲》 《惜秋华·七夕》 《暗香疏影·夹钟宫赋墨梅》 《汉宫春(夹钟商追和尹梅津赋俞园牡丹)》 《荔枝香近·送人游南徐》 《烛影摇红(饯冯深居,翼日,其初度)》 《满江红(饯方蕙岩赴阙)》 《昼锦堂(中吕商)》 《西河(中吕商陪鹤林登袁园)》 《满江红(甲辰岁盘门外寓居过重午)》 《风入松·桂》 《龙山会(夷则商昆陪陵幕府诸名胜载酒双清赏芙蓉)》 《永遇乐·乙巳中秋风雨》 《夜游宫·春语莺迷翠柳》 《浣溪沙(陈少逸席上用联句韵有赠)》 《齐天乐(赠姜石帚)》 《金盏子·赋秋壑西湖小筑》 《满江红·刘朔斋赋菊和韵》 《玉烛新·花穿帘隙透》 《洞仙歌(方庵春日花胜宴客,为得雏庆。花翁赋词,俾属韵末)》 《梦行云》 《瑞龙吟(黄钟商,俗名大石调,犯正平调蓬莱阁)》 《解蹀躞·醉云又兼醒雨》 《浣溪沙(仲冬望后,出迓履翁,舟中即兴)》 《一翦梅(赠友人)》 《莺啼序·春晚感怀》 《浪淘沙·九日从吴见山觅酒》 《玉烛新·花穿帘隙透》

渡江云三犯·西湖清明注释

①留情缘眼,宽带因春:一本作“留情缘宽,带眼因春”;一本作“留情转眼,带减因春”。②暝:一本作“映”。③尘:一本作“澄”。

渡江云三犯·西湖清明创作背景

  据夏承焘《吴梦窗系年》:“梦窗在苏州曾纳一妾,后遭遣去。在杭州亦纳一妾,后则亡殁。集中怀人诸作,其时夏秋,其地苏州者,殆皆忆苏州遣妾;其时春,其地杭州者,则悼杭州亡妾。”这首词与《齐天乐·烟波桃叶西陵路》,《莺啼序·残寒正欺病酒》都为同一时期悼念杭州亡妾的作品。

渡江云三犯·西湖清明赏析

  《西湖清明拼音版翻译">渡江云三犯》,又名《渡江云》。双调,一百字,上片十句四平韵,下片九句四平韵,后片第四句为上一、下四句法,必须押一同部仄韵。

  上片追忆与杭妾始遇时的情景。“羞红颦”三句,描绘出湖边暮春景色。“重茵”,原指厚席,这里喻厚厚的芳草地。此言暮春的湖边阵阵晚风吹得落英缤纷,点缀着绿茸茸的芳草地。这落英恰像那少女们浅颦含羞微怨的娇态。“旧堤”三句,述湖景。“旧堤”指西湖苏、白两堤;“燕尾”言两堤在湖上交叉形如燕尾。“桂棹”,以桂木为桨的船,这里泛指西湖中游船;“宝勒”,即用珍宝装饰的马络头,这里指代马儿。三句言远望湖上苏、白两堤交叉,形如燕尾,湖中众多的游船与鸥鸟一起荡漾在碧波之中。词人骑着马,背衬着西天的彩云伫立在岸堤上观赏远近景色。“千丝”两句,游湖思亡妾。“千丝”指堤岸边的柳枝。此言眼前这些既青柔又浓密的柳枝却不能为词人挽留住就在这儿相识的亡妾。词人到了这湖边,像又回到了刘阮入天台而遇仙的地方(即点明词人与杭妾在此初见之事)。“柳”即留也,所以古人多有折柳赠别习俗。今杭妾不幸亡故,不禁使词人见柳丝而“怨碧”。“肠漫回”两句,因思之深而致幻。“楚腰身”,楚谚有“楚王好细腰,宫中多饿死”。这里泛指美人的细腰身。此言词人对亡妾牵肠挂肚朝夕相思,以致伫立在这两人初识之处,幻觉中向花丛中望去似乎隐约看到了她美妙的背影。

  下片追忆不遇以悼念亡妾。“逡巡”四句,忆不遇。“题门”,事见《世说新语》吕安访嵇康不遇,题字其门。此处借代不遇。“堕履”,本《史记·留侯世家》,张良遇黄石公故事。这是作传艺、钟情解。此言词人想起从前初识之时曾多次来到她的门前徘徊,终因两人不能见面而心情惆怅,词人像张良盼望黄石公传艺那样希望她能对其钟情,但又因为好几次约会都没有实现而感到牵肠挂肚。又“堕履”,事见《北史·韦琼传》,有“不弃遗簪堕履”之语。“还始觉”两句,“缘”,因也;“宽带”,语出沈约与徐勉书:“老病百日数旬,革带常应移孔。”柳永蝶恋花》词也有:“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”之句,词人用柳词意境。此言词人对亡妾难舍难忘,细想原因,一是因为她有一双令人消魂的多情的媚眼。照现代人的说法,眼睛是人心灵的窗户;而古时作画也有“画龙点晴”之说,所以词人突出了亡妾双眼摄人心魄的魅力。二是词人值此清明时节,自然引起了对亡妾的怀念,以致因对她的刻骨相思而日渐消瘦。“明朝”两句,点出悼念。因为今天正是清明节,是祭奠亡灵之时,所以词人想到如今自己与杭妾早已阴阳异路,两人往日的恩爱情景已似幻梦般的风消烟散,词人对亡妾的悼念,也如那湖上的风风雨雨一样愁煞人啊。“山黛暝”一句,以景作结,点明游湖。此句语出苏轼《次韵促仲殊游西湖》诗:“水光潋滟犹浮碧”,言山色空蒙,湖面浮碧似镜,一切都归结于这平静之中。

吴文英简介

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了明朝事与孤烟冷,做满湖、风雨愁人上一句下一句 前一句后一句,渡江云三犯·西湖清明拼音版 吴文英简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/444.html

友情链接>>