彩扇红牙今都在,恨无人、解听开元曲上一句下一句 前一句后一句 贺新郎·梦冷黄金屋拼音版 蒋捷诗词_城南实验中学

彩扇红牙今都在,恨无人、解听开元曲上一句 下一句

出自清朝蒋捷的《贺新郎·梦冷黄金屋
原文翻译:
梦冷黄金屋。叹秦筝、斜鸿阵里,素弦尘扑。化作娇莺飞归去,犹认纱窗旧绿。正过雨、荆桃如菽。此恨难平君知否,似琼台、涌起弹棋局。消瘦影,嫌明烛。
鸳楼碎泻东西玉。问芳悰、何时再展,翠钗难卜。待把宫眉横云样,描上生绡画幅。怕不是、新来妆束。彩扇红牙今都在,恨无人、解听开元曲。空掩袖,倚寒竹。
贺新郎·梦冷黄金屋拼音版
mèng lěng huáng jīn wū 。tàn qín zhēng 、xié hóng zhèn lǐ ,sù xián chén pū 。huà zuò jiāo yīng fēi guī qù ,yóu rèn shā chuāng jiù lǜ 。zhèng guò yǔ 、jīng táo rú shū 。cǐ hèn nán píng jun1 zhī fǒu ,sì qióng tái 、yǒng qǐ dàn qí jú 。xiāo shòu yǐng ,xián míng zhú 。
yuān lóu suì xiè dōng xī yù 。wèn fāng cóng 、hé shí zài zhǎn ,cuì chāi nán bo 。dài bǎ gōng méi héng yún yàng ,miáo shàng shēng xiāo huà fú 。pà bú shì 、xīn lái zhuāng shù 。cǎi shàn hóng yá jīn dōu zài ,hèn wú rén 、jiě tīng kāi yuán qǔ 。kōng yǎn xiù ,yǐ hán zhú 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

蒋捷的诗词大全

《燕归梁·凤莲》 《梅花引(白鸥问我泊孤舟)》 《翠羽吟》 《梅花引·荆溪阻雪》 《虞美人·听雨》 《玉楼春(桃花湾马迹)》 《浪淘沙(重九)》 《贺新郎(深阁帘垂绣)》 《金蕉叶(秋夜不寐)》 《水龙吟(效稼轩体招落梅之魂)》 《步蟾宫(中秋)》 《探芳信(菊)》 《燕归梁(我梦唐宫春昼迟)》 《贺新郎(梦冷黄金屋)》 《喜迁莺(金村阻风)》 《一翦梅(宿龙游朱氏楼)》 《沁园春(次强云卿韵)》 《解连环(岳园牡丹)》 《虞美人(少年听雨歌楼上)》 《瑞鹤仙(寿东轩立冬前一日)》 《一剪梅·舟过吴江》 《尾犯(寒夜)》 《南乡子(黄葵)》 《永遇乐(绿阴)》 《霜天晓角·人影窗纱》 《步蟾宫(春景)》 《一剪梅·舟过吴江》 《贺新郎(弹琵琶者)》 《沁园春(寿岳君举)》 《贺新郎(乡士以狂得罪,赋此饯行)》 《阮郎归(客中思马迹山)》 《蝶恋花(风莲)》 《木兰花慢(冰)》 《应天长(次清真韵)》 《高阳台(闰元宵)》 《尾犯(夜倚读书床)》 《贺新郎(甚矣君狂矣)》 《玉漏迟(寿东轩)》 《行香子(舟宿兰湾)》 《瑞鹤仙(友人买妾名雪香)》 《女冠子(竞渡)》 《高阳台(江阴道中有怀)》 《高阳台(送翠英)》 《女冠子(蕙花香也)》 《齐天乐(元夜阅梦华录)》 《念奴娇(寿薛稼堂)》 《贺新郎(约友三月旦饮)》 《柳梢青(游女)》 《沁园春(为老人书南堂壁)》 《花心动(南塘元夕)》 《燕归梁·凤莲》 《白苎》 《一剪梅(一片春愁待酒浇)》 《摸鱼儿(寿东轩)》 《贺新郎·梦冷黄金屋》 《风入松(戏人去妾)》 《虞美人·梳楼》 《最高楼(催春)》 《木兰花慢(再赋)》 《虞美人(丝丝杨柳丝丝雨)》 《少年游(枫林红透晚烟青)》 《贺新郎·梦冷黄金屋》 《贺新郎·秋晓》 《纷蝶儿(残春)》 《念奴娇(梦有奏方响而舞者)》 《步蟾宫(木犀)》 《瑞鹤仙(红叶)》 《高阳台(芙蓉)》 《霜天晓角(人影窗纱)》 《声声慢(黄花深巷)》 《贺新郎(渺渺啼鸦了)》 《瑞鹤仙(乡城见月)》 《贺新郎(浪涌孤亭起)》 《女冠子·元夕》 《贺新郎(E372·括杜诗)》 《秋夜雨(蒋正夫令作春夏冬各一阕,次前韵)》 《声声慢·秋声》 《贺新郎(题后院画像)》 《春夏两相期(寿谢令人)》 《祝英台(次韵)》 《大圣乐(陶成之生日)》 《昼锦堂(荷花)》 《解佩令(春)》 《虞美人·梳楼》 《喜迁莺(暮春)》 《梅花引·荆溪阻雪》 《秋夜雨·秋夜》 《柳梢青(有谈旧娼潘氏)》 《虞美人·听雨》 《贺新郎·吴江》 《女冠子·元夕》 《珍珠帘(寿岳君选)》 《贺新郎(兵后寓吴)》 《声声慢·秋声》 《贺新郎·秋晓》 《南乡子(塘门元宵)》 《洞仙歌(柳)》 《糖多令(寿东轩)》 《洞仙歌(对雨思友)》

贺新郎·梦冷黄金屋译文及注释

译文  梦中的黄金屋已然凄冷,可叹秦筝上斜排的弦柱似雁阵飞行,洁白的筝弦蒙上了灰尘。她化作娇莺飞回去,还能辨认出纱窗旧日的绿色青痕。窗外正吹过细雨蒙蒙,樱桃加红豆圆润晶莹。这相思愁恨难以平静,君可知情?它就像琼玉棋枰,弹棋局起伏不定。孤灯相伴映出我消瘦的身影,总嫌那烛光太明。  鸳鸯楼上碰杯饮酒,玉杯碰碎美酒倾。试问她的芳踪,何时再能相逢?实在难以嫌头簪翠钗的丽影。欲把宫眉画成纤云式样,生绡的画幅描上她的秀容,只怕不是时兴的新妆。歌舞的彩扇、牙板如今都在,只恨无人,能将大宋隆盛的乐曲听懂。空虚地掩袖拭泪,独倚着寂寞寒冷的翠竹!

注释①斜鸿阵里:筝柱斜列如雁阵。 ②荆桃:樱桃。 ③弹棋局:弹棋,古博戏,此喻世事变幻如棋局。 ④东西玉:据《词统》:“山谷诗:‘佳人斗南北,美酒玉东西。’注:酒器也。玉东西亦指酒。 ⑤红牙:牙板,古乐器。 ⑥开元曲:盛唐时歌曲。 ⑦倚寒竹:杜甫诗:“天寒翠袖薄,日暮倚修竹。”

贺新郎·梦冷黄金屋赏析

  这是一首抒发亡国之痛的词。谭献在《夏堂词话》评论说:“瑰丽处鲜妍自在”。可此词用笔极为婉曲,意境幽深,极尽吞吐之妙。

  “梦冷黄金屋”词中描写的对象乃是一位不凡的美人。“黄金屋”用陈阿娇事。汉武帝年少时,长公主想把女儿阿娇许给他,汉武帝说“若得阿娇作妇,当作金屋贮之。”贝班固《汉武故事》在这里作者借阿娇来写一位美人。词人自己朝思暮想的人不仅是美人,还有故国。起句意谓美人梦魂牵绕的黄金屋已变得凄冷,实际上含有故宫凄凉之意。“叹秦筝、斜鸿阵里,素弦尘扑。”写室内器物,见到自己曾经抚弄过的乐器已蒙上了一层厚厚的灰尘,不禁感慨万千。故以一“叹”字领起,化实景为虚景。秦筝,弦柱斜列如飞雁成行的古筝。素弦,即丝弦。梦魂化莺飞回金屋,还认得旧时的绿色纱窗,雨过,只见荆桃果实已长得如豆大。“化作娇莺飞归去,犹认纱窗旧绿。正过雨、荆桃如菽。”令人心中升腾中怀旧惜春之感。“化作娇莺”梦魂化莺,想象不凡。笔力奇幻,独运匠心。金屋冷寂之境、秦筝尘扑之景,亦为化作娇莺所见。逆入平出,特见波澜。景物描写,虚实交错。

  “此恨难平君知否,似琼台涌起弹棋局。”琼台,此处则指玉石所作的弹棋枰。弹棋局,其形状中央隆起,周围低平。李商隐诗称为“莫近弹棋局,中心最不平”(《无题》)、词人在此以玉制之弹棋局形容心中难平之恨。“此恨难平”总结上面各种情事,积愤难抑,自然喷发。词人由写景抒怀。“消瘦影,嫌明烛。”借写消瘦的形象,表达一种悲凉的心境。借说“瘦影”,从而通过照出的反常心理曲折加以表露。

  下片以“鸳鸯碎泻东西玉。”起笔。以杯碎酒泻比喻宋朝的覆亡。鸳楼,即鸳鸯楼,为楼殿名。东西玉,酒器名。这句从写和美人的分离,喻指和故国的永别。佳人已远离,眷恋情仍深,词人仍希望能重睹其旧日丰采。“问芳踪、何时再展?”流露出自己重见佳人的热切愿望,但“翠钗难卜”佳人踪迹何在?又表明这一愿望的实现何其渺茫。

  “待把宫眉横云样,描上生绡画幅。怕不是、新来装束。”说自己准备把那容颜描绘在生绡画幅上,想来还是宫人旧时的装束吧。生绡,未经漂煮的丝织品,古人用以作画。眉横云样,指双眉如同纤云横于额前。旧时的装束代指故国的形象。与美人分离,希重会而又渺茫,只好托之丹青。通过这几层描绘,把故国之思写得力透纸背。“彩扇红牙今都在”。彩扇红牙(歌舞时用具),旧时之物俱在,已物是人非,自己聆听盛世之音,百感交集,却知音难觅。此时怀恋故国之人已越来越少只好独自伤怀。作者的这种感叹是对民族意识已经轻淡薄的情况而发的。然以“恨无人解听开元曲”的词语表达,曲笔抒怀也。开元曲,借唐开元盛世的歌曲,此处指宋朝盛时的音乐。“空掩袖,倚寒竹”,借竹的高风亮节表现自己坚贞不渝的品德。

  这是一首具有典型婉约风格的作品。在“梦冷黄金屋”起笔,以幽独伤情作结。表现了词人深沉的故国之恋和不同凡俗的高尚志节。词中借梦抒怀,使境界迷离。以美人为灵魂化身,写故国之思。词人曲笔道出心中郁积很久的块垒,虽用词较为清丽婉约,但表情却仍显酣畅淋漓。

蒋捷简介

蒋捷(生卒年不详)字胜欲,号竹山,阳羡(今江苏宜兴)人。先世为宜兴巨族。咸淳十年(1274)进士。宋亡后,遁迹不仕。元大德间宪使臧梦解、陆兆」交荐其才,卒不就。卷《四库总目提要》称其词「练字精深,调音谐畅,为倚声家之榘矱」。周济《介荐斋论词杂著》云:「竹山薄有才情,未窥雅操。」冯煦《蒿庵论词》亦云:「其全集中,实多有可议者。」刘熙载《艺概》卷四则云:「蒋竹山词未极流动自然,然洗炼缜密,语多创获。其志视梅溪较贞,其思视梦窗较清。刘文彦为五言长城,竹山其亦长短句之长城欤?」他平生著述,以义理为主,著有《小学详断》。词作多抒写家国之思、河山之恸。但不是正面直接地反映,而是通过景物的描写,塑造一些落寞愁苦的意象,其中寄寓着怀恋故国的一片深情。内容比较宽泛,风格或沉郁悲凉,或潇洒疏俊。语言精于冶炼,有的明白如话,有的尖新动人。应是卓然独立于辛、姜二派之外的杰出词人。其代表作首推《虞美人·听雨》(少年听雨歌楼上),高度概括了作者少年、壮年、晚年三个时期的思想和感情。通过人生三部曲,反映了宋末元初广阔的社会生活画面,具有丰富的内涵。《一剪梅·一片春愁待酒浇》也是脍炙人口的佳作。特别是其中写舟过吴江时,「江上舟摇,楼上帘招」以及结句「红了樱桃,绿了芭蕉」,为人们广为传诵。蒋捷不光是炼字精深,语多创获,还在词体上有所创新。《贺新郎·兵后寓吴》是词史上独创一格的叙事词。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了彩扇红牙今都在,恨无人、解听开元曲上一句下一句 前一句后一句,贺新郎·梦冷黄金屋拼音版 蒋捷简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/562.html

友情链接>>