唯烧蒿棘火,愁坐夜待晨上一句下一句 前一句后一句 村居苦寒拼音版 白居易诗词_城南实验中学

唯烧蒿棘火,愁坐夜待晨上一句 下一句

出自唐朝白居易的《村居苦寒
原文翻译:
八年十二月,五日雪纷纷。 竹柏皆冻死,况彼无衣民! 回观村闾间,十室八九贫。 北风利如剑,布絮不蔽身。 唯烧蒿棘火,愁坐夜待晨。 乃知大寒岁,农者尤苦辛。[1] 顾我当此日,草堂深掩门。 褐裘覆絁被,坐卧有余温。[2] 幸免饥冻苦,又无垅亩勤。[3] 念彼深可愧,自问是何人?[4]
村居苦寒拼音版
bā nián shí èr yuè ,wǔ rì xuě fēn fēn 。 zhú bǎi jiē dòng sǐ ,kuàng bǐ wú yī mín ! huí guān cūn lǘ jiān ,shí shì bā jiǔ pín 。 běi fēng lì rú jiàn ,bù xù bú bì shēn 。 wéi shāo hāo jí huǒ ,chóu zuò yè dài chén 。 nǎi zhī dà hán suì ,nóng zhě yóu kǔ xīn 。[1] gù wǒ dāng cǐ rì ,cǎo táng shēn yǎn mén 。 hè qiú fù shī bèi ,zuò wò yǒu yú wēn 。[2] xìng miǎn jī dòng kǔ ,yòu wú lǒng mǔ qín 。[3] niàn bǐ shēn kě kuì ,zì wèn shì hé rén ?[4]
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

白居易的诗词大全

《哭孔戡》 《杂兴三首》 《南湖早春》 《放言五首·其三》 《斋居春久,感事遣怀》 《病假中庞少尹携鱼酒相过》 《感兴二首》 《为薛台悼亡》 《二王后-明祖宗之意也》 《客中月》 《法曲-美列圣,正华声也》 《留题天竺、灵隐两寺》 《草茫茫-惩厚葬也》 《雪后早过天津桥偶呈诸客》 《强酒》 《除夜寄微之》 《苏州故吏》 《长乐亭留别》 《和韩侍郎苦雨》 《履道西门二首》 《对晚开夜合花赠皇甫郎中》 《城上》 《秋日怀杓直(时杓直出牧澧州)》 《洛阳有愚叟》 《醉戏诸妓》 《游赵村杏花》 《燕子楼三首》 《夜送孟功曹》 《二月二日》 《洛阳春》 《松斋自题(时为翰林学士)》 《闲出》 《赠楚州郭使君》 《晚春闲居杨工部寄诗、杨常州寄茶同到因以长句答之》 《题笼鹤》 《代诸妓赠送周判官》 《送张山人归嵩阳》 《答微之咏怀见寄》 《遇物感兴因示子弟》 《和微之任校书郎日过三乡》 《和微之诗二十三首。和尝新酒》 《病中诗十五首。罢灸》 《重题西明寺牡丹(时元九在江陵)》 《六月三日夜闻蝉》 《过永宁》 《七年春题府厅》 《欲与元八卜邻,先有是赠》 《经溱洧》 《春夜宿直》 《会昌元年春五绝句。劝梦得酒》 《尝酒听歌招客》 《答元奉礼同宿见赠》 《酬皇甫庶子见寄》 《山泉煎茶有怀》 《首夏》 《酬思黯相公晚夏雨后感秋见赠》 《送春》 《和李相公留守题漕上新桥六韵(同用黎字)》 《问友》 《新构亭台,示诸弟侄》 《游丰乐招提佛光三寺》 《题四皓庙(一作题商山庙)》 《薛中丞》 《家酿新熟每尝辄醉妻侄等劝令少饮因成长句以谕之》 《山中戏问韦侍御》 《惜牡丹花》 《骠国乐-欲王化之先迩后远也(贞元十七年来献之)》 《紫毫笔-讥失职也》 《海漫漫-戒求仙也》 《刑部尚书致仕》 《南龙兴寺残雪》 《招韬光禅师(见咸淳临安志)》 《代琵琶弟子谢女师曹供奉寄新调弄谱》 《答微之见寄(时在郡楼对雪)》 《酬元九对新栽竹有怀见寄》 《和微之四月一日作》 《杪秋独夜》 《戏答思黯(思黯有能筝者,以此戏之)》 《湖上醉中代诸妓寄严郎中》 《上香炉峰》 《新昌新居书事四十韵,因寄元郎中、张博士》 《酬梦得秋夕不寐见寄(次用本韵)》 《太行路-借夫妇以讽君臣之不终也》 《北窗三友》 《梦得得新诗》 《重答刘和州》 《送东都留守令狐尚书赴任》 《九日思杭州旧游,寄周判官及诸客》 《听竹枝赠李侍御》 《卧疾来早晚》 《闲居贫活计》 《惜玉蕊花,有怀集贤王校书起》 《喜小楼西新柳抽条》 《早春独登天宫阁》 《池鹤八绝句。鸢赠鹤》 《春忆二林寺旧游,因寄朗、满、晦三上人》 《和杨六尚书喜两弟汉公转吴兴鲁士赐章服…长句见示》 《读庄子》 《和杨师皋伤小姬英英》 《早春题少室东岩》

村居苦寒注释

八年十二月:指813年(元和八年)农历的十二月。蔽:遮,挡。蒿(hāo)棘(jí):蒿草与荆棘。亦泛指野草。大寒岁:数九隆冬,天寒地冻。褐裘:以褐色面料做的皮衣。絁(shī)被:绸被。絁,一种粗绸。无垅亩勤:不干农活。

村居苦寒赏析

  唐代中后期,内有藩镇割据,外有吐蕃入侵,唐王朝中央政府控制的地域大为减少。但它却供养了大量军队,再加上官吏、地主、商人、僧侣、道士等等,不耕而食的人甚至占到人口的一半以上。农民负担之重,生活之苦,可想而知。白居易对此深有体验。他在这首诗中所写的“回观村闾间,十室八九贫”,同他在另一首诗中所写的“嗷嗷万族中,唯农最辛苦”(《夏旱诗》)一样,是他亲眼目睹的现实生活的实录。

  这首诗分两部分。前一部分写农民在北风如剑、大雪纷飞的寒冬,缺衣少被,夜不能眠,过得十分痛苦,后一部分写作者在这样的大寒天却是深掩房门,有吃有穿,又有好被子盖,既无挨饿受冻之苦,又无下田劳动之勤。诗人把自己的生活与农民的痛苦作了对比,深深感到惭愧和内疚,以致发出“自问是何人?”的慨叹。

  古典诗歌中,运用对比手法的很多,把农民的贫困痛苦与剥削阶级的骄奢淫逸加以对比的也不算太少。但是,像此诗中把农民的穷苦与诗人自己的温饱作对比的却极少见,尤其这种出自肺腑的“自问”,在封建士大夫中更是难能可贵的。除对比之外,这首诗还具有这样几个特点:语言通俗,叙写流畅,不事藻绘,纯用白描,诗境平易,情真意实。这些特点都体现了白居易诗歌特有的通俗平易的艺术风格。

白居易简介

白居易(772─846),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原(今属山西),后迁居下邓邽(今陕西渭南县)。早年家境贫困,对社会生活人民疾苦,有较多地接触和了解。唐德宗贞元十六年(800)中进士,授秘书省校书郎。唐宪宗元和年间任左拾遗及左赞善大夫。元和十年(815),宰相武元衡被平卢节度使李师道派人制死,白居易因上表急请严缉凶手,得罪权贵,贬为江州司马,后移忠州刺史。唐穆宗长庆初年任杭州刺史,曾积极兴修水利,筑堤防洪,泄引湖水,灌溉田亩千顷,成绩卓著。唐敬宗宝历元年(825)改任苏州刺史,后官至刑部尚书。唐武宗会昌六年(846)卒,终年七十五岁。著有《白氏长庆集》七十一卷。在文学上,他与元稹同为新乐府运动的倡导者和中坚,主张「文章合为时而著,歌诗合为事而作」,反对「嘲风雪,弄花草」而别无寄托的作品。其讽谕诗《秦中吟》、《新乐府》,广泛尖锐地揭露了当时政治上的黑暗,抨击了现实中的流弊,表现了爱憎分明的进步倾向。除讽谕诗外,长篇叙事诗《长恨歌》,《琵琶行》也独具特色,为千古绝唱。白诗语言通俗,深入浅出,平易自然,不露雕琢痕迹。其诗刻画人物,形象鲜明,以情动人,具有很高的艺术造诣。晚年寄情山水,也写过一些小词。赠刘禹锡诗云: 「古歌旧曲君休听, 听取新词《杨柳枝》」,可见他曾自度一些新词。其中《花非花》一首,颇具朦胧之美,后世词人如欧阳修张先杨慎,都极为赞赏。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了唯烧蒿棘火,愁坐夜待晨上一句下一句 前一句后一句,村居苦寒拼音版 白居易简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/589.html

友情链接>>