唯烧蒿棘火,愁坐夜待晨上一句下一句 前一句后一句 村居苦寒拼音版 白居易诗词_城南实验中学

唯烧蒿棘火,愁坐夜待晨上一句 下一句

出自唐朝白居易的《村居苦寒
原文翻译:
八年十二月,五日雪纷纷。 竹柏皆冻死,况彼无衣民! 回观村闾间,十室八九贫。 北风利如剑,布絮不蔽身。 唯烧蒿棘火,愁坐夜待晨。 乃知大寒岁,农者尤苦辛。[1] 顾我当此日,草堂深掩门。 褐裘覆絁被,坐卧有余温。[2] 幸免饥冻苦,又无垅亩勤。[3] 念彼深可愧,自问是何人?[4]
村居苦寒拼音版
bā nián shí èr yuè ,wǔ rì xuě fēn fēn 。 zhú bǎi jiē dòng sǐ ,kuàng bǐ wú yī mín ! huí guān cūn lǘ jiān ,shí shì bā jiǔ pín 。 běi fēng lì rú jiàn ,bù xù bú bì shēn 。 wéi shāo hāo jí huǒ ,chóu zuò yè dài chén 。 nǎi zhī dà hán suì ,nóng zhě yóu kǔ xīn 。[1] gù wǒ dāng cǐ rì ,cǎo táng shēn yǎn mén 。 hè qiú fù shī bèi ,zuò wò yǒu yú wēn 。[2] xìng miǎn jī dòng kǔ ,yòu wú lǒng mǔ qín 。[3] niàn bǐ shēn kě kuì ,zì wèn shì hé rén ?[4]
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

白居易的诗词大全

《哭崔儿》 《和万州杨使君四绝句。嘉庆李》 《新秋喜凉,因寄兵部杨侍郎》 《重题小舫,赠周从事,兼戏微之》 《南湖晚秋》 《赠皇甫宾客》 《雪朝乘兴欲诣李司徒留守,先以五韵戏之》 《自到郡斋仅经旬日方专公务未及宴游偷闲…仍呈吴中诸客》 《戏赠李十三判官》 《寻李道士山居,兼呈元明府》 《伤杨弘贞》 《和微之诗二十三首。和自劝二首》 《小阁闲坐》 《与梦得沽酒闲饮,且约后期》 《读老子》 《钱虢州以三堂绝句见寄,因以本韵和之》 《苏州李中丞以元日郡斋感怀诗寄微之及予辄依…兼呈微之》 《闻歌妓唱严郎中诗,因以绝句寄之(严前为郡守)》 《令狐相公拜尚书后有喜从镇归朝之作刘郎中先和因以继之》 《期不至》 《松斋自题(时为翰林学士)》 《喜钱左丞再除华州,以诗伸贺》 《吾土》 《九江春望》 《郡中夜听李山人弹三乐》 《自秦望赴五松驿,马上偶睡,睡觉成吟》 《宿荥阳》 《嵩阳观夜奏霓裳》 《重到城七绝句。高相宅》 《长乐亭留别》 《秋雨夜眠》 《仙娥峰下作》 《和梦游春诗一百韵》 《题令狐家木兰花》 《重到城七绝句。仇家酒》 《木莲树生巴峡山谷间巴民亦呼为黄心树大者…题三绝句云》 《梦仙》 《与梦得偶同到敦诗宅,感而题壁》 《新秋病起》 《唤笙歌》 《京使回,累得南省诸公书因以长句诗寄谢萧五刘二…员外》 《闲居春尽》 《后宫词》 《别元九后咏所怀》 《劝酒寄元九》 《弄龟罗》 《馀杭形胜》 《秋日与张宾客舒著作同游龙门醉中狂歌凡二百三十八字》 《刘十九同宿(时淮寇初破)》 《初除官蒙裴常侍赠鹘衔瑞草绯袍鱼袋因谢惠贶兼抒离情》 《船夜援琴》 《赋得古原草送别》 《邯郸冬至夜思家》 《八骏图》 《庭松》 《寒食日过枣团店》 《问江南物》 《劝酒(以下见《文苑英华》)》 《池上》 《九月八日酬皇甫十见赠》 《自题小园》 《毛公坛》 《重过寿泉,忆与杨九别时,因题店壁》 《西河雨夜送客》 《见殷尧藩侍御忆江南诗三十首诗中多叙苏杭…继和之》 《酬王十八、李大见招游山》 《因梦有悟》 《经溱洧》 《蚊蟆》 《和钱员外答卢员外早春独游曲江见寄长句》 《忆微之》 《残春咏怀,赠杨慕巢侍郎》 《戊申岁暮咏怀三首》 《九日寄微之》 《寄李相公、崔侍郎、钱舍人》 《慈恩寺有感(时杓直初逝,居敬方病)》 《病中答招饮者》 《元微之除浙东观察使,喜得杭越邻州,先赠长句》 《和钱员外禁中夙兴见示》 《失鹤》 《送徐州高仆射赴镇》 《酬思黯相公晚夏雨后感秋见赠》 《登龙昌上寺望江南山,怀钱舍人》 《庾楼晓望》 《山中独吟》 《送张常侍西归》 《对琴待月》 《梦上山(时足疾未平)》 《遇物感兴因示子弟》 《缭绫-念女工之劳也》 《酬和元九东川路诗十二首。江上笛》 《题西亭》 《酬令狐留守尚书见赠十韵》 《衰荷》 《曲江独行,招张十八》 《移牡丹栽》 《谪居》 《翻经台(见咸淳临安志)》 《酬梦得霜夜对月见怀》 《追欢偶作》

村居苦寒注释

八年十二月:指813年(元和八年)农历的十二月。蔽:遮,挡。蒿(hāo)棘(jí):蒿草与荆棘。亦泛指野草。大寒岁:数九隆冬,天寒地冻。褐裘:以褐色面料做的皮衣。絁(shī)被:绸被。絁,一种粗绸。无垅亩勤:不干农活。

村居苦寒赏析

  唐代中后期,内有藩镇割据,外有吐蕃入侵,唐王朝中央政府控制的地域大为减少。但它却供养了大量军队,再加上官吏、地主、商人、僧侣、道士等等,不耕而食的人甚至占到人口的一半以上。农民负担之重,生活之苦,可想而知。白居易对此深有体验。他在这首诗中所写的“回观村闾间,十室八九贫”,同他在另一首诗中所写的“嗷嗷万族中,唯农最辛苦”(《夏旱诗》)一样,是他亲眼目睹的现实生活的实录。

  这首诗分两部分。前一部分写农民在北风如剑、大雪纷飞的寒冬,缺衣少被,夜不能眠,过得十分痛苦,后一部分写作者在这样的大寒天却是深掩房门,有吃有穿,又有好被子盖,既无挨饿受冻之苦,又无下田劳动之勤。诗人把自己的生活与农民的痛苦作了对比,深深感到惭愧和内疚,以致发出“自问是何人?”的慨叹。

  古典诗歌中,运用对比手法的很多,把农民的贫困痛苦与剥削阶级的骄奢淫逸加以对比的也不算太少。但是,像此诗中把农民的穷苦与诗人自己的温饱作对比的却极少见,尤其这种出自肺腑的“自问”,在封建士大夫中更是难能可贵的。除对比之外,这首诗还具有这样几个特点:语言通俗,叙写流畅,不事藻绘,纯用白描,诗境平易,情真意实。这些特点都体现了白居易诗歌特有的通俗平易的艺术风格。

白居易简介

白居易(772─846),字乐天,晚年号香山居士。祖籍太原(今属山西),后迁居下邓邽(今陕西渭南县)。早年家境贫困,对社会生活人民疾苦,有较多地接触和了解。唐德宗贞元十六年(800)中进士,授秘书省校书郎。唐宪宗元和年间任左拾遗及左赞善大夫。元和十年(815),宰相武元衡被平卢节度使李师道派人制死,白居易因上表急请严缉凶手,得罪权贵,贬为江州司马,后移忠州刺史。唐穆宗长庆初年任杭州刺史,曾积极兴修水利,筑堤防洪,泄引湖水,灌溉田亩千顷,成绩卓著。唐敬宗宝历元年(825)改任苏州刺史,后官至刑部尚书。唐武宗会昌六年(846)卒,终年七十五岁。著有《白氏长庆集》七十一卷。在文学上,他与元稹同为新乐府运动的倡导者和中坚,主张「文章合为时而著,歌诗合为事而作」,反对「嘲风雪,弄花草」而别无寄托的作品。其讽谕诗《秦中吟》、《新乐府》,广泛尖锐地揭露了当时政治上的黑暗,抨击了现实中的流弊,表现了爱憎分明的进步倾向。除讽谕诗外,长篇叙事诗《长恨歌》,《琵琶行》也独具特色,为千古绝唱。白诗语言通俗,深入浅出,平易自然,不露雕琢痕迹。其诗刻画人物,形象鲜明,以情动人,具有很高的艺术造诣。晚年寄情山水,也写过一些小词。赠刘禹锡诗云: 「古歌旧曲君休听, 听取新词《杨柳枝》」,可见他曾自度一些新词。其中《花非花》一首,颇具朦胧之美,后世词人如欧阳修张先杨慎,都极为赞赏。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了唯烧蒿棘火,愁坐夜待晨上一句下一句 前一句后一句,村居苦寒拼音版 白居易简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/589.html

友情链接>>