天与三台座,人当万里城上一句下一句 前一句后一句 奉和圣制送尚书燕国公赴朔方拼音版 张九龄诗词_城南实验中学

天与三台座,人当万里城上一句 下一句

出自唐朝张九龄的《奉和圣制送尚书燕国公赴朔方
原文翻译:
宗臣事有征,庙算在休兵。天与三台座,人当万里城
朔南方偃革,河右暂扬旌。宠锡从仙禁,光华出汉京。
山川勤远略,原隰轸皇情。为奏薰琴唱,仍题宝剑名。
闻风六郡伏,计日五戎平。山甫归应疾,留侯功复成。
歌钟旋可望,衽席岂难行。四牡何时入,吾君忆履声。
奉和圣制送尚书燕国公赴朔方拼音版
zōng chén shì yǒu zhēng ,miào suàn zài xiū bīng 。tiān yǔ sān tái zuò ,rén dāng wàn lǐ chéng
shuò nán fāng yǎn gé ,hé yòu zàn yáng jīng 。chǒng xī cóng xiān jìn ,guāng huá chū hàn jīng 。
shān chuān qín yuǎn luè ,yuán xí zhěn huáng qíng 。wéi zòu xūn qín chàng ,réng tí bǎo jiàn míng 。
wén fēng liù jun4 fú ,jì rì wǔ róng píng 。shān fǔ guī yīng jí ,liú hóu gōng fù chéng 。
gē zhōng xuán kě wàng ,rèn xí qǐ nán háng 。sì mǔ hé shí rù ,wú jun1 yì lǚ shēng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

张九龄的诗词大全

《奉和圣制送尚书燕国公赴朔方》 《同綦毋学士月夜闻雁》 《林亭咏》 《望月怀远 / 望月怀古》 《登临沮楼》 《剪彩》 《和裴侍中承恩拜扫旋辔途中有怀…官僚乡国亲故(后缺)》 《登总持寺阁》 《奉和吏部崔尚书雨后大明朝堂望南山》 《登城楼望西山作》 《杂诗五首》 《林亭寓言》 《使还都湘东作》 《恩赐乐游园宴应制》 《入庐山仰望瀑布水》 《在洪州答綦毋学士》 《奉和圣制途次陕州作》 《咏史》 《送杨道士往天台》 《陪王司马登薛公逍遥台》 《城南隅山池春中田袁二公盛称其美夏首获赏果…故有此咏》 《秋晚登楼望南江入始兴郡路》 《奉和圣制经函谷关作》 《奉和圣制赐诸州刺史以题座右》 《秋夕望月》 《听筝》 《送杨府李功曹》 《酬赵二侍御使西军赠两省旧僚之作》 《和姚令公哭李尚书乂》 《林亭咏》 《答陆澧》 《奉和圣制登封礼毕洛城酺宴》 《感遇·兰叶春葳蕤(感遇十二首)》 《自湘水南行》 《奉和圣制谒玄元皇帝庙斋》 《九月九日登龙山》 《送广州周判官》 《二弟宰邑南海,见群雁南飞,因成咏以寄》 《与王六履震广州津亭晓望》 《使至广州》 《奉和圣制次成皋先圣擒建德之所》 《西江夜行》 《与袁补阙寻蔡拾遗会此公出行后蔡有五韵诗…以此篇答焉》 《庭梅咏》 《题画山水障》 《在郡秋怀二首》 《江上遇疾风》 《郢城西北有大古冢数十观其封域多是楚时诸王…尽知之》 《别乡人南还》 《和吏部李侍郎见示秋夜望月忆诸侍郎之什…因命仆继作》 《登古阳云台》 《奉和圣制途经华山》 《南山下旧居闲放》 《湖口望庐山瀑布水(万丈红泉落)》 《南阳道中作》 《经江宁览旧迹至玄武湖》 《故徐州刺史赠吏部侍郎苏公挽歌词三首》 《和崔尚书喜雨》 《饯陈学士还江南同用征字》 《自豫章南还江上作》 《感遇(孤鸿海上来)》 《望月怀远 / 望月怀古》 《和黄门卢监望秦始皇陵》 《感遇(幽人归独卧)》 《江上使风呈裴宣州耀卿》 《与生公寻幽居处》 《晨坐斋中偶而成咏》 《眉州康司马挽歌词》 《商洛山行怀古》 《赋得自君之出矣》 《饯济阴梁明府各探一物得荷叶》 《春江晚景》 《湖口望庐山瀑布泉 / 湖口望庐山瀑布水》 《答太常靳博士见赠一绝》 《感遇十二首》 《郡江南上别孙侍御》 《送赵都护赴安西》 《荆州作二首》 《感遇·江南有丹橘》 《东湖临泛饯王司马》 《苏侍郎紫薇庭各赋一物得芍药》 《自始兴溪夜上赴岭》 《祠紫盖山经玉泉山寺》 《奉和圣制早登太行山率尔言志》 《初发道中赠王司马兼寄诸公》 《园中时蔬尽皆锄理唯秋兰数本委而不顾彼虽…遂赋二章》 《送使广州》 《登郡城南楼》 《奉和圣制瑞雪篇》 《初发道中寄远》 《奉和圣制经孔子旧宅》 《南还湘水言怀》 《和崔黄门寓直夜听蝉之作》 《奉和圣制早渡蒲津关》 《奉和圣制经河上公庙》 《郡中每晨兴辄见群鹤东飞至暮又行列而返…所羡遂赋以诗》 《和许给事中直夜简诸公》 《感遇·幽人归独卧》 《酬王履震游园林见贻》 《奉和圣制同二相南出雀鼠谷》

奉和圣制送尚书燕国公赴朔方注释

⑴这首诗载于《宁夏古诗选注》(唐骥等选注)。燕国公:指张说,唐玄宗时名相。⑵宗臣:世所宗仰的名臣。这句说朝臣(张说)要远行出征。⑶庙算:帝王的谋略。这句说,朝廷的策略是要休战。⑷三台:三公,唐以太尉、司徒、司空合称三公,虽无实权,但为大臣的最高荣衔。⑸朔南:指朔方南边。《尚书·禹贡》:“朔南暨声,教讫于四海。”偃革:偃,停,止息;革,指士兵穿的甲胄,此借指士兵。偃革,停止战争。⑹河右:即河西。指黄河以西的地区,相当今宁夏回族自治区和甘肃省一带。《宁夏古诗选注》作“河内”,此从其他版本改。扬旌:指发生战事。⑺宠锡:恩赐。仙禁:指皇宫。因禁卫森严,臣下不得任意出入,故称。⑻光华:光彩明丽。汉京:此指长安。⑼原隰:广平低湿之地,此指朔方各地。轸:盛多。⑽为奏薰琴唱:《宁夏古诗选注》作“为奏熏琴倡”,此据其他版本改。⑾闻风六郡伏:六郡,原指陇西、天水、安定、北地、上郡、西河,此泛指西北一带。伏,降伏。《宁夏古诗选注》作“闻风六郡勇”,此据其他版本改。⑿五戎:即五兵,指弓矢、殳、矛、戈、戟。此借指战争。⒀山甫:仲山甫,周宣王时为卿士,辅佐宣王中兴。此借指张说。⒁留侯:汉初功臣张良的封爵。此亦借指张说。⒂“歌钟”句:用典。《左传》鲁襄公十一年:“郑人赂晋侯……歌钟二肆。”晋侯分一半与有功之臣魏庄子。歌钟,编钟。旋,很快。这句是说张说很快就可得到皇帝的赏赐。⒃衽席岂难行:衽席,此指卧席,引申为寝处之所。《宁夏古诗选注》作“枕席岂难行”,此据其他版本改。⒄四牡:《诗经·小雅》的篇名。常用来表示有功大臣的归来。⒅君:指皇帝。履声:脚步声。

奉和圣制送尚书燕国公赴朔方创作背景

  公元722年(开元十年)旧历四月,大唐燕国公张说作为首任朔方节度使巡边。唐玄宗以诗送行,众大臣奉和应制,张九龄此诗就是其中的一首。

奉和圣制送尚书燕国公赴朔方鉴赏

  此诗可分为两大部分。前一部分主要写张说巡边的历史背景,“朔南方偃革,河右暂扬旌”说明朝廷是因为边境发生战事派遣燕国公巡边。同时,“宠锡从仙禁,光华出汉京”,写出了出京时张说的光彩。其实,张说出任朔方节度使,说白了就是贬官,作者把贬官写得如此荣耀,一则因为应制诗不能显出不满之意,二来这样写也是对友人的一种宽慰。后一部分主要赞扬张说的政治才能以及对他建功立业的期望。“闻风六郡伏,计日五戎平”,形象地说明了张说的治边才能。“山甫归应疾,留侯功复成”,以仲山甫与张良来比喻张说,仲山甫与张良都是古代杰出的辅弼大臣,这充分表明了作者对张说的钦佩。而结联“四牡何时入,吾君忆履声”说“吾君”也盼望张说早日凯旋,对张说是一种莫大的激励。

  此诗还有一个值得注意的地方,就是张九龄对唐玄宗兴战之心的暗中讽谏。当时唐玄宗送行诗中有“三军临朔野,驷马即戎行”、“戈剑靖要荒”等诗句,表明要耀武扬威,战服边疆,与张九龄同时的其他大臣奉和圣制诗,大多顺玄宗意,对朝廷兴战歌功颂德。而张九龄此诗开篇高擎“宗臣事有征,庙算在休兵”,指出朝廷开战的目的不是战争本身而是制止战争。针对唐玄宗尚战,张九龄为防微杜渐,希望能以讽谏感悟帝王兴战之心。这在“开元盛世”的背景下,实为难得。

张九龄简介

张九龄(678─740),唐著名政治家、诗人。字子寿,一名博物,韶州曲江(今广东韶关市)人。唐中宗景龙初(707)举进士,任校书郎。唐玄宗先天二年(713),登道侔伊吕科,升任右拾遣。后历任司勋员外郎、中书舍人、桂州都督、中书侍郎等职。曾因张说举荐,任集贤院学士。开元二十一年(733)任宰相,翌年迁中书令,兼修国史。后加金紫光禄大夫。为相贤明,刚直不阿,敢于直谏,主张用人不循资格,设十道采访使。后遭奸相李林甫诽谤、排挤,开元二十四年(736)罢相,自此朝政日渐昏暗,「开元之治」遂告结束。次年贬为荆州长史,不久病卒。工于诗,格调清雅,兴寄深婉,较出色地继承了汉魏诗歌的优良传统,骨峻神竦,思深力遒。其代表作《感遇》诗运用比兴,寄托讽谕,继承阮籍咏怀》和陈子昂《感遇》诗的优良传统,风格沉挚刚健。有《曲江集》。《全唐诗》录其诗三卷。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了天与三台座,人当万里城上一句下一句 前一句后一句,奉和圣制送尚书燕国公赴朔方拼音版 张九龄简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/831.html

友情链接>>