言的多音字组词,言组词_言的组词,言是多音字吗,言组词大全城南实验中学

言的多音字组词,言组词_言的组词,言是多音字吗,言组词大全

言的多音字组词,言组词_言的组词,言是多音字吗,言组词大全
1.不言而喻 2.谗言 3.畅所欲言 4.沉默寡言 5.肺腑之言 6.风言风语 7.姑妄言之 8.广开言路 9.豪言壮语 10.胡言乱语 11.花言巧语 12.谎言 13.谰言 14.冷言冷语 15.流言 16.流言蜚语 17.名正言顺 18.誓言 19.婉言 20.文言 21.序言 22.言传身教 23.言归于好 24.言过其实 25.言教 26.言外之意 27.言行不一 28.一言半语 29.语言 30.直言 31.直言不讳 32.自言自语 33.妙不可言 34.流言 35.浮言 36.闲言闲语 37.弁言 38.贰言 39.出言如山 40.不苟言笑 41.三言两语 42.言三语四 43.预言家 44.托之空言 45.言笑 46.言论 47.一言为定 48.语言 49.言不尽意 50.托言 51.言而不信 52.疾言厉色 53.能言善辩 54.言传身教 55.偏言 56.口不择言 57.巧言 58.片面之言 59.默默无言 60.言语无味 61.甜言 62.前言 63.践言 64.忠言逆耳 65.怨言 66.大言 67.言犹在耳 68.遗言 69.发言 70.失言 71.察言观色 72.履言 73.闭口无言 74.繁言吝啬 75.谎言 76.交浅言深 77.甜言蜜语 78.妖言惑众 79.箴言 80.言而不行 81.知无不言 82.放言高论 83.蜚言 84.谰言 85.谗言 86.风言风语 87.出言无状 88.狂言 89.大言不惭 90.鄙言 91.一言九鼎 92.针言 93.不言而喻 94.粗言 95.欲言又止 96.童言无忌 97.有口难言

“言”字的基本解释:

yán
讲,说:言说。言喻。言道。言欢。言情。言必有中(zh恘g )(一说就说到点子上)。
说的话:言论。言辞(亦作“言词”)。语言。言语。言简意赅。
汉语的字:五言诗。七言绝句。洋洋万言。
语助词,无义:言归于好。“言告师氏,言告言归”。
姓。


笔画数:7;
部首:言;
笔顺编号:4111251

含有“言”的词组:
1.不言而喻 2.谗言 3.畅所欲言 4.沉默寡言 5.肺腑之言 6.风言风语 7.姑妄言之 8.广开言路 9.豪言壮语 10.胡言乱语 11.花言巧语 12.谎言 13.谰言 14.冷言冷语 15.流言 16.流言蜚语 17.名正言顺 18.誓言 19.婉言 20.文言 21.序言 22.言传身教 23.言归于好 24.言过其实 25.言教 26.言外之意 27.言行不一 28.一言半语 29.语言 30.直言 31.直言不讳 32.自言自语 33.妙不可言 34.流言 35.浮言 36.闲言闲语 37.弁言 38.贰言 39.出言如山 40.不苟言笑 41.三言两语 42.言三语四 43.预言家 44.托之空言 45.言笑 46.言论 47.一言为定 48.语言 49.言不尽意 50.托言 51.言而不信 52.疾言厉色 53.能言善辩 54.言传身教 55.偏言 56.口不择言 57.巧言 58.片面之言 59.默默无言 60.言语无味 61.甜言 62.前言 63.践言 64.忠言逆耳 65.怨言 66.大言 67.言犹在耳 68.遗言 69.发言 70.失言 71.察言观色 72.履言 73.闭口无言 74.繁言吝啬 75.谎言 76.交浅言深 77.甜言蜜语 78.妖言惑众 79.箴言 80.言而不行 81.知无不言 82.放言高论 83.蜚言 84.谰言 85.谗言 86.风言风语 87.出言无状 88.狂言 89.大言不惭 90.鄙言 91.一言九鼎 92.针言 93.不言而喻 94.粗言 95.欲言又止 96.童言无忌 97.有口难言 

含有“言”的成语:

自言自语(zì yán zì yǔ) 仗义执言(zhàng yì zhí yán) 坐言起行(zuò yán qǐ xíng) 只言片语(zhī yán piàn yǔ) 忠言逆耳(zhōng yán nì ěr) 正言厉色(zhèng yán lì sè) 直言贾祸(zhí yán gǔ huò) 啧有烦言(zé yǒu fán yán) 直言不讳(zhí yán bù huì) 载笑载言(zài xiào zài yán) 知无不言(zhī wú bù yán) 知无不言,言无不尽(zhī wú bù yán,yán wú bù jìn) 自食其言(zì shí qí yán) 至理名言(zhì lǐ míng yán) 只可意会,不可言传(zhǐ kě yì huì,bù kě yán chuán) 中冓之言(zhōng gòu zhī yán) 在官言官(zài guān yán guān) 总而言之(zǒng ér yán zhī) 言之凿凿(yán zhī záo záo) 由衷之言(yóu zhōng zhī yán) 言者谆谆,听者藐藐(yán zhě zhūn zhūn,tīng zhě miǎo miǎo) 言之谆谆,听之藐藐(yán zhī zhūn zhūn,tīng zhī miǎo miǎo) 言之有物(yán zhī yǒu wù) 意在言外(yì zài yán wài) 言之有理(yán zhī yǒu lǐ) 言之无文,行而不远(yán zhī wú wén,xíng ér bù yuǎn) 言之无物(yán zhī wú wù) 言者无罪,闻者足戒(yán zhě wú zuì,wén zhě zú jiè) 言重九鼎(yán zhòng jiǔ dǐng) 言之成理(yán zhī chéng lǐ) 有言在先(yǒu yán zài xiān) 言犹在耳(yán yóu zài ěr) 一言以蔽之(yī yán yǐ bì zhī) 庸言庸行(yōng yán yōng xíng) 一言一行(yī yán yī xíng) 言扬行举(yán yáng xíng jǔ) 语言无味(yǔ yán wú wèi) 一言为定(yī yán wéi dìng) 一言难尽(yī yán nán jìn) 言语妙天下(yán yǔ miào tiān xià) 要言妙道(yào yán miào dào) 一言既出,驷马难追(yī yán jì chū,sì mǎ nán zhuī) 一言九鼎(yī yán jiǔ dǐng) 妖言惑众(yāo yán huò zhòng) 言语道断(yán yǔ dào duàn) 一言半语(yī yán bàn yǔ) 要言不烦(yào yán bù fán) 言行一致(yán xíng yī zhì) 言行相诡(yán xíng xiāng guǐ) 言行不一(yán xíng bù yī) 言外之意(yán wài zhī yì) 言为心声(yán wéi xīn shēng) 言无二价(yán wú èr jià) 言谈林薮(yán tán lín sǒu) 言听计从(yán tīng jì cóng) 药石之言(yào shí zhī yán) 言三语四(yán sān yǔ sì) 哑口无言(yǎ kǒu wú yán) 有口难言(yǒu kǒu nán yán) 言近旨远(yán jìn zhǐ yuǎn) 一家之言(yī jiā zhī yán) 言简意赅(yán jiǎn yì gāi) 言归正传(yán guī zhèng zhuàn) 言归于好(yán guī yú hǎo) 言寡尤,行寡悔(yán guǎ yóu,xíng guǎ huǐ) 言过其实(yán guò qí shí) 要而言之(yào ér yán zhī) 言而有信(yán ér yǒu xìn) 言而无信(yán ér wú xìn) 言多必失(yán duō bì shī) 言传身教(yán chuán shēn jiào) 言出法随(yán chū fǎ suí) 言不由衷(yán bù yóu zhōng) 言必有中(yán bì yǒu zhòng) 言必有据(yán bì yǒu jù) 言必信,行必果(yán bì xìn,xíng bì guǒ) 言不尽意(yán bù jìn yì) 言不及义(yán bù jí yì) 小小不言(xiǎo xiǎo bù yán) 询事考言(xún shì kǎo yán) 言人人殊(yán rén rén shū) 隐忍不言(yǐn rěn bù yán) 西邻责言(xī lín zé yán) 下笔千言,离题万里(xià bǐ qiān yán,lí tí wàn lǐ) 危言危行(wēi yán wēi xíng) 妄言妄听(wàng yán wàng tīng) 危言耸听(wēi yán sǒng tīng) 无言可对(wú yán kě duì) 无庸讳言(wú yōng huì yán) 微言大义(wēi yán dà yì) 五言长城(wǔ yán cháng chéng) 勿谓言之不预也(wù wèi yán zhī bù yù yě) 握手言欢(wò shǒu yán huān) 无可讳言(wú kě huì yán) 王顾左右而言他(wáng gù zuǒ yòu ér yán tā) 位卑言高(wèi bēi yán gāo) 谈言微中(tán yán wēi zhòng) 甜言软语(tián yán ruǎn yǔ) 甜言蜜语(tián yán mì yǔ) 退有后言(tuì yǒu hòu yán) 徒托空言(tú tuō kōng yán) 桃李不言,下自成蹊(táo lǐ bù yán,xià zì chéng xī) 涩于言论(sè yú yán lùn) 三言两语(sān yán liǎng yǔ) 食言而肥(shí yán ér féi) 身轻言微(shēn qīng yán wēi) 拭面容言(shì miàn róng yán) 三复斯言(sān fù sī yán) 书不尽言(shū bù jìn yán) 听其言而观其行(tīng qí yán ér guān qí xíng) 人之将死,其言也善(rén zhī jiāng sǐ,qí yán yě shàn) 人言啧啧(rén yán zé zé) 仁言利博(rén yán lì bó) 人言可畏(rén yán kě wèi) 人言藉藉(rén yán jí jí) 人微言轻(rén wēi yán qīng) 千言万语(qiān yán wàn yǔ) 巧言如簧(qiǎo yán rú huáng) 巧言偏辞(qiǎo yán piān cí) 巧言令色(qiǎo yán lìng sè) 前言不搭后语(qián yán bù dā hòu yǔ) 钳口不言(qián kǒu bù yán) 片言只字(piàn yán zhǐ zì) 片言折狱(piàn yán zhé yù) 片言只语(piàn yán zhǐ yǔ) 难言之隐(nán yán zhī yǐn) 能言巧辩(néng yán qiǎo biàn) 讷言敏行(nè yán mǐn xíng) 讷口少言(nè kǒu shǎo yán) 逆耳之言(nì ěr zhī yán) 名正言顺(míng zhèng yán shùn) 满纸空言(mǎn zhǐ kōng yán) 妙言要道(miào yán yào dào) 默默无言(mò mò wú yán) 妙不可言(miào bù kě yán) 流言止于智者(liú yán zhǐ yú zhì zhě) 冷言冷语(lěng yán lěng yǔ) 流言惑众(liú yán huò zhòng) 流言蜚语(liú yán fēi yǔ) 落花无言(luò huā wú yán) 口出大言(kǒu chū dā yán) 苦不堪言(kǔ bù kān yán) 举止言谈(jǔ zhǐ yán tán) 君子一言,快马一鞭(jūn zǐ yī yán,kuài mǎ yī biān) 嘉言懿行(jiā yán yì xíng) 谨言慎行(jǐn yán shèn xíng) 金玉良言(jīn yù liáng yán) 疾言厉色(jí yán lì sè) 疾言遽色(jí yán jù sè) 交浅言深(jiāo qiǎn yán shēn) 季路一言(jì lù yī yán) 金口玉言(jīn kǒu yù yán) 酒后失言(jiǔ hòu shī yán) 极而言之(jí ér yán zhī) 豪言壮语(háo yán zhuàng yǔ) 秽言污语(huì yán wū yǔ) 花言巧语(huā yán qiǎo yǔ) 胡言乱语(hú yán luàn yǔ) 罕言寡语(hǎn yán guǎ yǔ) 毫不讳言(háo bù huì yán) 顾左右而言他(gù zuǒ yòu ér yán tā) 甘言美语(gān yán měi yǔ) 姑妄言之(gū wàng yán zhī) 敢怒敢言(gǎn nù gǎn yán) 敢怒而不敢言(gǎn nù ér bù gǎn yán) 发言盈庭(fā yán yíng tíng) 烦言碎辞(fán yán suì yǔ) 放言遣辞(fàng yán qiǎn cí) 风言风语(fēng yán fēng yǔ) 风言醋语(fēng yán cù yǔ) 肤受之言(fū shòu zhī yán) 肺腑之言(fèi fǔ zhī yán) 附耳低言(fù ěr dī yán) 讹言惑众(é yán huò zhòng) 谠言直声(dǎng yán zhí shēng) 得意忘言(dé yì wàng yán) 德言容功(dé yán róng gōng) 大言不惭(dà yán bù cán) 广开言路(guǎng kāi yán lù) 顿口无言(dùn kǒu wú yán) 杜绝言路(dù jué yán lù) 大辩不言(dà biàn bù yán) 出言有章(chū yán yǒu zhāng) 出言无状(chū yán wú zhuàng) 陈言务去(chén yán wù qù) 成一家言(chěng yī jiān yán) 察言观色(chá yán guān sè) 出言成章(chū yán chéng zhāng) 出言不逊(chū yán bù xùn) 畅所欲言(chàng suǒ yù yán) 沉默寡言(chén mò guǎ yán) 沉静寡言(chén jìng guǎ yán) 币重言甘(bì zhòng yán gān) 不以人废言(bù yǐ rén fèi yán) 不言而喻(bù yán ér yù) 不言而信(bù yán ér xìn) 不恤人言(bù xù rén yán) 博闻辩言(bó wén biàn yán) 冰炭不言,冷热自明(bīng tàn bù yán, lěng rè zì míng) 变色之言(biàn sè zhī yán) 不堪言状(bù kān yán zhuàng) 不可言状(bù kě yán zhuàng) 不可言喻(bù kě yán yù) 不可言宣(bù kě yán xuān) 不可胜言(bù kě shèng yán) 闭口不言(bì kǒu bù yán) 杯酒言欢(bēi jiǔ yán huān) 不苟言笑(bù gǒu yán xiào) 薄唇轻言(báo chún qīng yán)

“言”字的详细字义:
言的组词
yán
【动】
(指事。甲骨文字形,下面是“舌”字,下面一横表示言从舌出。“言”是张口伸舌讲话的象形。从“言”的字与说话或道德有关。本义:说,说话)
同本义〖say;speak;talk〗
直言曰言,论难曰语。——《说文》
志以发言。——《左传·襄公二十七年》
志以定言。——《左传·昭公九年》
国人莫敢言,道路以目。——《国语·周语上》
言,心声也。——《法言·问神》
言,口之利也。——《墨子经》
言者所以在意。——《庄子·外物》
具言所闻。——晋·陶渊明桃花源记拼音版翻译">桃花源记》
趋机而言。——《后汉书·列女传》
言于李??。——宋·司马光《资治通鉴·唐纪》
言讫不见。——明·魏禧《大铁椎传》
今言“华”如“华实”之“华”者,盖音谬也。——宋·王安石游褒禅山记
又如:言绝(言罢;说完);言言(直言);言不尽意(言语无法把所有的心意全部表达出来);言戏(说话轻浮不庄重);言人人殊(人各一词,所言各异);言笑自若(谈笑自得的样子);言之无文(说话没有文采条理);言方行圆(即言行不一);言信(说到做到的信用);言爽(说话不守信用);言不顾行(言行不一);言欢(说笑)
议论,谈论〖discuss;comment〗
赵括自少时学兵法,言兵事。——《史记·廉颇蔺相如列传》

组词:组词,通常是指把单个汉字与其他合适的汉字搭配而组成双音节或多音节词语,常作为初等学校语文练习内容之一。但是要注意的是,组词时不能组人名,地名,专有名词等。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/zhuci/3268.html

友情链接>>>