游南亭夜还叙志七十韵拼音版|翻译|赏析|原文_是柳宗元的诗词_城南实验中学

游南亭夜还叙志七十韵拼音版

作者:柳宗元 朝代:唐朝
游南亭夜还叙志七十韵原文
夙抱丘壑尚,率性恣游遨。中为吏役牵,十祀空悁劳。
外曲徇尘辙,私心寄英髦。进乏廓庙器,退非乡曲豪。
天命斯不易,鬼责将安逃。屯难果见凌,剥丧宜所遭。
神明固浩浩,众口徒嗷嗷。投迹山水地,放情咏离骚。
再怀曩岁期,容与驰轻舠.虚馆背山郭,前轩面江皋。
重叠间浦溆,逦迤驱岩嶅。积翠浮澹滟,始疑负灵鳌。
丛林留冲飙,石砾迎飞涛。旷朗天景霁,樵苏远相号。
澄潭涌沉鸥,半壁跳悬猱。鹿鸣验食野,鱼乐知观濠。
孤赏诚所悼,暂欣良足褒。留连俯棂槛,注我壶中醪。
朵颐进芰实,擢手持蟹螯。炊稻视爨鼎,脍鲜闻操刀。
野蔬盈倾筐,颇杂池沼芼.缅慕鼓枻翁,啸咏哺其糟。
退想于陵子,三咽资李螬。斯道难为偕,沉忧安所韬。
曲渚怨鸿鹄,环洲凋兰mL.暮景回西岑,北流逝滔滔。
徘徊遂昏黑,远火明连艘。木落寒山静,江空秋月高。
敛袂戒还徒,善游矜所操。趣浅戢长枻,乘深屏轻篙。
旷望援深竿,哀歌叩鸣艚。中川恣超忽,漫若翔且翱。
淹泊遂所止,野风自颾颾.涧急惊鳞奔,蹊荒饥兽嗥。
入门守拘絷,凄戚增郁陶。慕士情未忘,怀人首徒搔。
内顾乃无有,德輶甚鸿毛。名窃久自欺,食浮固云叨。
问牛悲衅钟,说彘惊临牢。永遁刀笔吏,宁期簿书曹。
中兴遂群物,裂壤分鞬櫜。岷凶既云捕,吴虏亦已鏖。
捍御盛方虎,谟明富伊咎。披山穷木禾,驾海逾蟠桃。
重来越裳雉,再返西旅獒。左右抗槐棘,纵横罗雁羔。
三辟咸肆宥,众生均覆焘。安得奉皇灵,在宥解天弢.
归诚慰松梓,陈力开蓬蒿。卜室有鄠杜,名田占沣涝。
磻溪近余基,阿城连故濠。螟蛑愿亲燎,荼堇甘自薅。
饥食期农耕,寒衣俟蚕缲。及骭足为温,满腹宁复饕。
安将蒯及菅,谁慕粱与膏。弋林驱雀鷃,渔泽从鳅鱽。
观象嘉素履,陈诗谢干旄。方托麋鹿群,敢同骐骥槽。
处贱无溷浊,固穷匪淫慆。踉跄辞束缚,悦怿换煎熬。
登年徒负版,兴役趋代鼛。目眩绝浑浑,耳喧息嘈嘈。
兹焉毕馀命,富贵非吾曹。长沙哀纠纆,汉阴嗤桔槔。
苟伸击壤情,机事息秋豪。海雾多蓊郁,越风饶腥臊。
宁唯迫魑魅,所惧齐焄藨。知罃怀褚中,范叔恋绨袍。
伊人不可期,慷慨徒忉忉。
游南亭夜还叙志七十韵拼音版
sù bào qiū hè shàng ,lǜ xìng zì yóu áo 。zhōng wéi lì yì qiān ,shí sì kōng yuān láo 。
wài qǔ xùn chén zhé ,sī xīn jì yīng máo 。jìn fá kuò miào qì ,tuì fēi xiāng qǔ háo 。
tiān mìng sī bú yì ,guǐ zé jiāng ān táo 。tún nán guǒ jiàn líng ,bāo sàng yí suǒ zāo 。
shén míng gù hào hào ,zhòng kǒu tú áo áo 。tóu jì shān shuǐ dì ,fàng qíng yǒng lí sāo 。
zài huái nǎng suì qī ,róng yǔ chí qīng dāo .xū guǎn bèi shān guō ,qián xuān miàn jiāng gāo 。
zhòng dié jiān pǔ xù ,lǐ yǐ qū yán áo 。jī cuì fú dàn yàn ,shǐ yí fù líng áo 。
cóng lín liú chōng biāo ,shí lì yíng fēi tāo 。kuàng lǎng tiān jǐng jì ,qiáo sū yuǎn xiàng hào 。
chéng tán yǒng chén ōu ,bàn bì tiào xuán náo 。lù míng yàn shí yě ,yú lè zhī guān háo 。
gū shǎng chéng suǒ dào ,zàn xīn liáng zú bāo 。liú lián fǔ líng kǎn ,zhù wǒ hú zhōng láo 。
duǒ yí jìn jì shí ,zhuó shǒu chí xiè áo 。chuī dào shì cuàn dǐng ,kuài xiān wén cāo dāo 。
yě shū yíng qīng kuāng ,pō zá chí zhǎo mào .miǎn mù gǔ yì wēng ,xiào yǒng bǔ qí zāo 。
tuì xiǎng yú líng zǐ ,sān yān zī lǐ cáo 。sī dào nán wéi xié ,chén yōu ān suǒ tāo 。
qǔ zhǔ yuàn hóng hú ,huán zhōu diāo lán mL.mù jǐng huí xī cén ,běi liú shì tāo tāo 。
pái huái suí hūn hēi ,yuǎn huǒ míng lián sōu 。mù luò hán shān jìng ,jiāng kōng qiū yuè gāo 。
liǎn mèi jiè hái tú ,shàn yóu jīn suǒ cāo 。qù qiǎn jí zhǎng yì ,chéng shēn píng qīng gāo 。
kuàng wàng yuán shēn gān ,āi gē kòu míng cáo 。zhōng chuān zì chāo hū ,màn ruò xiáng qiě áo 。
yān bó suí suǒ zhǐ ,yě fēng zì sāo sāo .jiàn jí jīng lín bēn ,qī huāng jī shòu háo 。
rù mén shǒu jū zhí ,qī qī zēng yù táo 。mù shì qíng wèi wàng ,huái rén shǒu tú sāo 。
nèi gù nǎi wú yǒu ,dé yóu shèn hóng máo 。míng qiè jiǔ zì qī ,shí fú gù yún dāo 。
wèn niú bēi xìn zhōng ,shuō zhì jīng lín láo 。yǒng dùn dāo bǐ lì ,níng qī bù shū cáo 。
zhōng xìng suí qún wù ,liè rǎng fèn jiān gāo 。mín xiōng jì yún bǔ ,wú lǔ yì yǐ áo 。
hàn yù shèng fāng hǔ ,mó míng fù yī jiù 。pī shān qióng mù hé ,jià hǎi yú pán táo 。
zhòng lái yuè shang zhì ,zài fǎn xī lǚ áo 。zuǒ yòu kàng huái jí ,zòng héng luó yàn gāo 。
sān pì xián sì yòu ,zhòng shēng jun1 fù tāo 。ān dé fèng huáng líng ,zài yòu jiě tiān tāo .
guī chéng wèi sōng zǐ ,chén lì kāi péng hāo 。bo shì yǒu hù dù ,míng tián zhàn fēng lào 。
bō xī jìn yú jī ,ā chéng lián gù háo 。míng móu yuàn qīn liáo ,tú jǐn gān zì hāo 。
jī shí qī nóng gēng ,hán yī sì cán qiāo 。jí gàn zú wéi wēn ,mǎn fù níng fù tāo 。
ān jiāng kuǎi jí jiān ,shuí mù liáng yǔ gāo 。yì lín qū què yàn ,yú zé cóng qiū dāo 。
guān xiàng jiā sù lǚ ,chén shī xiè gàn máo 。fāng tuō mí lù qún ,gǎn tóng qí jì cáo 。
chù jiàn wú hùn zhuó ,gù qióng fěi yín tāo 。liàng qiāng cí shù fù ,yuè yì huàn jiān áo 。
dēng nián tú fù bǎn ,xìng yì qū dài gāo 。mù xuàn jué hún hún ,ěr xuān xī cáo cáo 。
zī yān bì yú mìng ,fù guì fēi wú cáo 。zhǎng shā āi jiū mò ,hàn yīn chī jú gāo 。
gǒu shēn jī rǎng qíng ,jī shì xī qiū háo 。hǎi wù duō wěng yù ,yuè fēng ráo xīng sào 。
níng wéi pò chī mèi ,suǒ jù qí hūn biāo 。zhī yīng huái chǔ zhōng ,fàn shū liàn tí páo 。
yī rén bú kě qī ,kāng kǎi tú dāo dāo 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

柳宗元的诗词大全 柳宗元的代表作 写过的诗词

《入黄溪闻猿(溪在永州)》 《柳州寄京中亲故》 《柳州城西北隅种柑树》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。兽之穷》 《箕子碑》 《叠前》 《戏题石门长老东轩》 《哀溺文序》 《相和歌辞。东门行》 《渔翁》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。靖本邦》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。河右平》 《饮酒》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。苞枿》 《柳州二月榕叶落尽偶题》 《永州韦使君新堂记》 《驳复仇议》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。突厥之大古夷狄莫强…铁山碎第八》 《送薛存义序》 《奉平淮夷雅表。皇武命丞相度董师集大功也》 《笼鹰词》 《种柳戏题》 《贺进士王参元失火书》 《放鹧鸪词》 《小石城山记》 《离觞不醉,至驿却寄相送诸公》 《再上湘江》 《乐府杂曲。鼓吹铙歌。铁山碎》 《同刘二十八院长述旧言怀感时书事奉寄澧州…赠二君子》 《法华寺西亭夜饮(得酒字)》 《柳州峒氓》 《中夜起望西园值月上》 《段太尉逸事状》 《韦道安(道安尝佐张建封于徐州,及军乱而道安自杀)》 《三赠刘员外》 《叠后》 《酬娄秀才寓居开元寺,早秋月夜病中见寄》 《衡阳与梦得分路赠别》 《闻籍田有感》 《愚溪诗序》 《秋晓行南谷经荒村》 《酬曹侍御过象县见寄》 《再至界围岩水帘遂宿岩下(是年出刺柳州五月复经此)》 《柳州城西北隅种柑树》 《送豆卢膺秀才南游序》 《咏三良》 《构法华寺西亭》 《首春逢耕者》 《哭连州凌员外司马(凌员外准也)》 《闻彻上人亡寄侍郎杨丈》 《冉溪(公易其名为愚溪者是也)》 《段九秀才处见亡友吕衡州书迹》 《湘口馆潇湘二水所会》 《首春逢耕者》 《觉衰》 《南省转牒欲具江国图令尽通风俗故事》 《种仙灵毗(《本草》:淫羊蕾,即仙灵毗也)》 《过衡山见新花开却寄弟》 《朗州窦常员外寄刘二十八诗,见促行骑走笔酬赠》 《从崔中丞过卢少尹郊居》 《咏荆轲》 《酬娄秀才将之淮南见赠之什(娄秀才,图南也)》 《驳复仇议》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。既克东蛮群臣请图蛮…东蛮第十二》 《秋晓行南谷经荒村》 《登柳州峨山》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。唐既受命李密自败…为兽之穷第二》 《游石角过小岭至长乌村》 《夏昼偶作》 《浩初上人见贻绝句欲登仙人山因以酬之》 《送薛存义序》 《视民诗》 《南涧中题》 《湘口馆潇湘二水所会》 《饮酒》 《唐铙歌鼓吹曲十二首·其四》 《商山临路有孤松往来斫以…编竹成楥遂其生植感而赋诗》 《重别梦得》 《小石潭记》 《汨罗遇风》 《哀溺文序》 《与崔策登西山(策字子符,集有送崔九序)》 《捕蛇者说(永州之野产异蛇)》 《黔之驴》 《田家三首》 《巽公院五咏》 《酬贾鹏山人郡内新栽松寓兴见赠二首》 《登蒲州石矶望横江口潭岛深迥斜对香零山》 《登柳州城楼寄漳汀封连四州》 《箕子碑》 《诏追赴都回寄零陵亲故》 《湘岸移木芙蓉植龙兴精舍》 《独觉》 《感遇二首(永州作)》 《杨尚书寄郴笔知是小生本样令更商榷使尽其功辄献长句》 《别舍弟宗一》 《蝜蝂传》 《唐铙歌鼓吹曲十二篇。辅氏凭江淮竟东海…为奔鲸沛第五》 《界围岩水帘(元和十年春月,自永州召还,经岩下)》 《与浩初上人同看山寄京华亲故》

柳宗元简介

柳宗元(773─819),字子厚,河东(今山西永济县)人。贞元九年(793)进士,曾为监察御史。唐顺宗时为礼部员外郎,参加了以王叔文为首的政治改革集团。这个政治改革集团,反对藩镇割据和宦官专权,推行免除部分苛捐杂税等具有进步意义的政策。因为改革触犯了宦官权豪的利益,遭到了他们的极力反对。宪宗李纯继位后,改变遂告失败,王叔文被杀,柳宗元等人被贬到边远的地区。柳宗元先被贬为永州(今湖南零陵县)司马,十年后,改为柳州(今属广西)刺史,最后病死在柳州,年仅四十六岁。人称柳河东,有《柳河东集》。他是唐代杰出的文学家和思想家,在散文和诗歌的创作方面,有着很高造诣。他的诗,善于寓情于景,写得俊雅峭拔。
辞赋精选

本文提供游南亭夜还叙志七十韵原文,游南亭夜还叙志七十韵翻译,游南亭夜还叙志七十韵赏析,游南亭夜还叙志七十韵拼音版,柳宗元简介

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/gushi/23835.html

友情链接>>