孤兔凄凉照水,晓风起、银河西转上一句下一句 前一句后一句 玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋拼音版 吴文英诗词_城南实验中学

孤兔凄凉照水,晓风起、银河西转上一句 下一句

出自宋朝吴文英的《玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋
原文翻译:
雁边风讯小,飞琼望杳,碧云先晚。露冷阑干,定怯藕丝冰腕。净洗浮空片玉,胜花影、春灯相乱。秦镜满。素娥未肯,分秋一半。
每圆处即良宵,甚此夕偏饶,对歌临怨。万里婵娟,几许雾屏云幔。孤兔凄凉照水,晓风起、银河西转。摩泪眼。瑶台梦回人远。
玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋拼音版
yàn biān fēng xùn xiǎo ,fēi qióng wàng yǎo ,bì yún xiān wǎn 。lù lěng lán gàn ,dìng qiè ǒu sī bīng wàn 。jìng xǐ fú kōng piàn yù ,shèng huā yǐng 、chūn dēng xiàng luàn 。qín jìng mǎn 。sù é wèi kěn ,fèn qiū yī bàn 。
měi yuán chù jí liáng xiāo ,shèn cǐ xī piān ráo ,duì gē lín yuàn 。wàn lǐ chán juān ,jǐ xǔ wù píng yún màn 。gū tù qī liáng zhào shuǐ ,xiǎo fēng qǐ 、yín hé xī zhuǎn 。mó lèi yǎn 。yáo tái mèng huí rén yuǎn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴文英的诗词大全

《夜合花·自鹤江入京泊葑门外有感》 《点绛唇·试灯夜初晴》 《庆春宫·秋感》 《三姝媚(夷则商)》 《荔枝香近·送人游南徐》 《新雁过妆楼·中秋后一夕李方庵月庭延客命小妓过新水令坐间赋词》 《西江月(登蓬莱阁看桂)》 《水龙吟(寿嗣荣王)》 《声声慢(宏庵宴席,客有持桐子侑俎者,自云其姬亲剥之)》 《思佳客·癸卯除夜》 《六么令·夷则宫七夕》 《水龙吟(用见山韵饯别)》 《大酺(无射商荷塘小隐)》 《齐天乐(齐云楼)》 《花心动(郭清华新轩)》 《燕归梁(对雪醒坐上云麓先生)》 《三姝媚·过都城旧居有感》 《浣溪沙(仲冬望后,出迓履翁,舟中即兴)》 《解连环·秋情》 《瑞鹤仙(赠丝鞋庄生)》 《西子妆慢·湖上清明薄游》 《三姝媚(姜石帚馆水磨方氏,会饮总宜堂,即事寄毛荷塘)》 《解蹀躞·醉云又兼醒雨》 《风入松·听风听雨过清明》 《西江月(丙午冬至)》 《永遇乐·探梅次时斋韵》 《玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋》 《尾犯·甲辰中秋》 《法曲献仙音·秋晚红白莲》 《一翦梅(赋处静以梅花枝见赠)》 《莺啼序(丰乐楼节斋新建)》 《生查子·秋社》 《浣溪沙(题史菊屏扇)》 《柳梢青·与龟翁登研意观雪怀癸卯岁腊朝断桥并马之游》 《宴清都·秋感》 《采桑子(瑞香)》 《瑞鹤仙(饯郎纠曹之岩陵)》 《好事近(僧房听琴)》 《绛都春(题蓬莱阁灯屏,履翁帅越)》 《清平乐(书栀子扇)》 《望江南·三月暮》 《扫花游(赠芸隐)》 《琐窗寒·玉兰》 《风入松·为友人放琴客赋》 《惜秋华·木芙蓉》 《烛影摇红(寿嗣荣王)》 《永遇乐·探梅次时斋韵》 《唐多令·惜别》 《祝英台近·除夜立春》 《柳梢青·与龟翁登研意观雪怀癸卯岁腊朝断桥并马之游》 《永遇乐·乙巳中秋风雨》 《扫花游·西湖寒食》 《金缕歌·陪履斋先生沧浪看梅》 《乌夜啼(桂花)》 《瑞鹤仙(癸卯岁寿方蕙岩寺簿)》 《双双燕·小桃谢后》 《隔浦莲近(黄钟商泊长桥过重午)》 《六么令·夷则宫七夕》 《渡江云三犯·西湖清明》 《垂丝钓近·云麓先生以画舫载洛花宴客》 《高阳台·落梅》 《木兰花慢(寿秋壑)》 《探芳信(麓翁小园早饮,客供棋事琴事)》 《虞美人·秋感》 《点绛唇·时霎清明》 《蝶恋花·九日和吴见山韵》 《点绛唇(和吴见山韵)》 《婆罗门引(无射羽,俗名羽调为怀宁赵仇香赋)》 《解语花(立春风雨中饯处静)》 《烛影摇红·越上霖雨应祷》 《望江南(茶)》 《声声慢·友人以梅兰瑞香水仙供客曰四香分韵得风字》 《霜叶飞(黄钟商重九)》 《点绛唇·越山见梅》 《汉宫春(寿王虔州)》 《过秦楼·黄钟商芙蓉》 《八声甘州·灵岩陪庾幕诸公游》 《江神子·送桂花吴宪时已有检详之命未赴阙》 《齐天乐·新烟初试花如梦》 《夜合花·自鹤江入京泊葑门外有感》 《齐天乐(会江湖诸友泛湖)》 《思佳客·迷蝶无踪晓梦沉》 《风入松·听风听雨过清明》 《水龙吟·过秋壑湖上旧居寄赠》 《思佳客·癸卯除夜》 《杏花天·咏汤》 《江神子(赋碧沼小庵)》 《蝶恋花·九日和吴见山韵》 《江神子·送翁五峰自鹤江还都》 《水龙吟·送万信州》 《极相思·题陈藏一水月梅扇》 《风流子(前题)》 《惜秋华(夹钟商重九)》 《祝英台近(悼得趣,赠宏庵)》 《风入松(邻舟妙香)》 《应天长(夷则商吴门元夕)》 《高阳台·过种山即越文种墓》 《采桑子·水亭花上三更月》 《惜黄花慢·菊》 《扫花游·西湖寒食》

玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋注释

⑴玉漏迟:词牌名。调见宋祁词。因唐白居易诗有“天凉玉漏迟”,故名。双调,九十四字,上片十句,下片九句,各五仄韵。亦有九十、九十三字词体。此首词为正格。⑵瓜泾:《苏州府志》:瓜泾在吴江县北九里,分太湖支流,东北出夹浦会吴淞江。 ⑶空:一本作“云”。⑷对:一本作“临”。⑸万里:一本作“共一”。

玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋创作背景

  此词作于苏姬离去之后,吴文英追踪来吴,先寓盘门过重午(见《满江红·甲辰岁盘门外过重午》词),继寓瓜泾过中秋(见《尾犯·甲辰中秋》词);后梦窗离吴赴越,留儿辈于瓜泾萧寺(见《喜迁莺·甲辰冬至寓越儿辈尚留瓜泾萧寺》词)以待姬也。此词应与《尾犯·甲辰中秋》作于同一时候。

玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋鉴赏

  “雁边”三句,月未升之景。“飞琼”,月亮的别称。此言从天边随风隐隐约约传来远去的雁声,天上的琼楼玉宇——月亮还不知在什么地方,青天碧云却已渐渐转入昏暗。“露冷”两句,遥想爱人赏月情状。言中秋的夜晚已有凉意和寒露,所以如果伊人伏在栏干上等待月出,她洁白得似白玉般的藕臂,恐怕会被栏干上沁出的露珠冰得冷颤颤的难受。“净洗”两句,述月出。此言圆月终于从东方升了上来,顿时天空中明亮如昼。浮云似洗,如片片白玉般镶于月边。明亮的月光胜过了地上的灯光,两相掩映在花丛之中,使人分不清哪是花影,哪是月影,哪是灯影。“秦镜满”三句,既结束上片称赞月圆,又启下片之离愁意。言到了中秋节,天上的月亮最圆满,但人世间的八月十五只是秋天的一半。词人因秋已过半,人在瓜泾却仍旧未能与爱人相聚,而倍感离别之苦,所以反而怨恨起圆月不肯为离人着想也作半圆状,而求得心理上的平衡。上片扣题“瓜泾度中秋夕赋”。 

  “每圆处”三句是说:每月月半我们都能见到这个圆圆的满月,为什么世人都说今天中秋晚上的月亮显得更为圆满呢?本来天上月儿圆,世间人团圆都是大喜事,而如今我却是远离伊人,羁旅瓜泾,寂寞对圆月,更增添了许多烦恼,所以我对月悲歌,临风泄怨,渲泄着心中的离愁别恨。“万里”两句,词人说:普照人世的圆月呀,不知您在天上将会被多少云雾遮隔?由此想到自己羁旅他乡,也不知会遭受到别人多少欺凌?“孤兔”四句。言自己独赏明月不觉迷糊睡去。当晓风起时,才从梦中醒了过来,他擦拭着因梦而流泪的双眼,抬头望去,银河已经西斜,孤零零的圆月却仍旧清光泻地照耀一切。词人记起梦中曾与爱人相聚,但醒后才知是一场空欢喜,这种孤旅客中的凄凉景况,怎不叫人兴一大哭啊!下片忆爱人、叹离愁。

吴文英简介

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了孤兔凄凉照水,晓风起、银河西转上一句下一句 前一句后一句,玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋拼音版 吴文英简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/1068.html

友情链接>>