孤兔凄凉照水,晓风起、银河西转上一句下一句 前一句后一句 玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋拼音版 吴文英诗词_城南实验中学

孤兔凄凉照水,晓风起、银河西转上一句 下一句

出自宋朝吴文英的《玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋
原文翻译:
雁边风讯小,飞琼望杳,碧云先晚。露冷阑干,定怯藕丝冰腕。净洗浮空片玉,胜花影、春灯相乱。秦镜满。素娥未肯,分秋一半。
每圆处即良宵,甚此夕偏饶,对歌临怨。万里婵娟,几许雾屏云幔。孤兔凄凉照水,晓风起、银河西转。摩泪眼。瑶台梦回人远。
玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋拼音版
yàn biān fēng xùn xiǎo ,fēi qióng wàng yǎo ,bì yún xiān wǎn 。lù lěng lán gàn ,dìng qiè ǒu sī bīng wàn 。jìng xǐ fú kōng piàn yù ,shèng huā yǐng 、chūn dēng xiàng luàn 。qín jìng mǎn 。sù é wèi kěn ,fèn qiū yī bàn 。
měi yuán chù jí liáng xiāo ,shèn cǐ xī piān ráo ,duì gē lín yuàn 。wàn lǐ chán juān ,jǐ xǔ wù píng yún màn 。gū tù qī liáng zhào shuǐ ,xiǎo fēng qǐ 、yín hé xī zhuǎn 。mó lèi yǎn 。yáo tái mèng huí rén yuǎn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

吴文英的诗词大全

《点绛唇·时霎清明》 《唐多令·惜别》 《声声慢(饮时贵家,即席三姬求词)》 《齐天乐(会江湖诸友泛湖)》 《烛影摇红·赋德清县圃古红梅》 《扫花游·送春古江村》 《水龙吟·过秋壑湖上旧居寄赠》 《江城梅花引(赠倪梅村)》 《花犯·郭希道送水仙索赋》 《浣溪沙·琴川慧日寺蜡梅》 《祝英台近(上元)》 《瑞鹤仙(赠丝鞋庄生)》 《凤栖梧·甲辰七夕》 《瑞鹤仙(寿史云麓)》 《念奴娇(赋德清县圃明秀亭)》 《水调歌头(赋魏方泉望湖楼)》 《醉桃源·芙蓉》 《蹋莎行(敬赋草窗绝妙词)》 《水龙吟(癸卯元夕)》 《东风第一枝(黄钟商)》 《绛都春(题蓬莱阁灯屏,履翁帅越)》 《浪淘沙·九日从吴见山觅酒》 《解语花·梅花》 《贺新郎(湖上有所赠)》 《木兰花慢(虎丘陪仓幕游。时魏益斋已被亲擢,陈芬窟、李方庵皆将满秩)》 《江神子·送桂花吴宪时已有检详之命未赴阙》 《解连环(留别姜石帚)》 《醉桃源·赠卢长笛》 《蝶恋花(题华山道女扇)》 《浣溪沙·门隔花深旧梦游》 《花上月令》 《三姝媚(夷则商)》 《金缕歌·陪履斋先生沧浪看梅》 《烛影摇红·越上霖雨应祷》 《玉烛新·花穿帘隙透》 《玉楼春(为故人母寿)》 《六丑(壬寅岁吴门元夕风雨)》 《梦芙蓉(赵昌芙容图,梅津所藏)》 《还京乐(黄钟商友人泛湖,命乐工以筝、笙、琵琶、方响迭奏)》 《极相思·题陈藏一水月梅扇》 《荔枝香近·七夕》 《夜游宫·春语莺迷翠柳》 《凤栖梧·甲辰七夕》 《极相思·题陈藏一水月梅扇》 《绛都春(饯李太博赴括苍别驾)》 《渡江云三犯·西湖清明》 《点绛唇·时霎清明》 《醉桃源·元日》 《西江月(丙午冬至)》 《虞美人·秋感》 《汉宫春(夹钟商追和尹梅津赋俞园牡丹)》 《霜天晓角(题胭脂岭陶氏门)》 《醉桃源(荷塘小隐赋烛影)》 《点绛唇·试灯夜初晴》 《花心动·柳》 《倒犯(夹钟商赠黄复庵)》 《喜迁莺(太蔟宫,俗名中管高宫同丁基仲过希道家看牡丹)》 《烛影摇红·元夕雨》 《惜秋华·七夕》 《宴清都(夹钟羽,俗名中吕调饯荣王仲亨还京)》 《夜行船(赠赵梅壑)》 《瑞鹤仙(饯郎纠曹之岩陵)》 《木兰花慢(寿秋壑)》 《点绛唇·试灯夜初晴》 《一寸金·秋感》 《杏花天·咏汤》 《水龙吟(用见山韵饯别)》 《风入松·麓翁园堂宴客》 《虞美人影·咏香橙》 《水龙吟·过秋壑湖上旧居寄赠》 《应天长(夷则商吴门元夕)》 《蝶恋花·九日和吴见山韵》 《八声甘州(姑苏台和施芸隐韵)》 《声声慢·友人以梅兰瑞香水仙供客曰四香分韵得风字》 《生查子·秋社》 《朝中措(题兰室道女扇)》 《齐天乐(赠姜石帚)》 《满江红(夷则宫、俗名仙吕宫淀山湖)》 《塞翁吟(饯梅津除郎赴阙)》 《虞美人·秋感》 《解蹀躞·醉云又兼醒雨》 《花犯·谢黄复庵除夜寄古梅枝》 《玉楼春(京市舞女)》 《浣溪沙·题李中斋舟中梅屏》 《婆罗门引(郭清华席上为放琴客而新有所盼,赋以见喜)》 《珍珠帘(春日客龟溪,过贵人家,隔墙闻箫鼓声,疑是按舞,伫立久之)》 《水龙吟·送万信州》 《拜星月慢·林钟羽姜石帚以盆莲数十置中庭宴客其中》 《丑奴儿慢(双清楼在钱塘门外)》 《双双燕·小桃谢后》 《十二郎·垂虹桥》 《夜合花·自鹤江入京泊葑门外有感》 《青玉案(重游葵园)》 《天香(寿筠塘内子)》 《祝英台近(饯陈少逸被仓台檄行部)》 《金缕歌·陪履斋先生沧浪看梅》 《秋蕊香·七夕》 《声声慢·咏桂花》 《花心动(郭清华新轩)》 《风流子·黄钟商芍药》

玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋注释

⑴玉漏迟:词牌名。调见宋祁词。因唐白居易诗有“天凉玉漏迟”,故名。双调,九十四字,上片十句,下片九句,各五仄韵。亦有九十、九十三字词体。此首词为正格。⑵瓜泾:《苏州府志》:瓜泾在吴江县北九里,分太湖支流,东北出夹浦会吴淞江。 ⑶空:一本作“云”。⑷对:一本作“临”。⑸万里:一本作“共一”。

玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋创作背景

  此词作于苏姬离去之后,吴文英追踪来吴,先寓盘门过重午(见《满江红·甲辰岁盘门外过重午》词),继寓瓜泾过中秋(见《尾犯·甲辰中秋》词);后梦窗离吴赴越,留儿辈于瓜泾萧寺(见《喜迁莺·甲辰冬至寓越儿辈尚留瓜泾萧寺》词)以待姬也。此词应与《尾犯·甲辰中秋》作于同一时候。

玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋鉴赏

  “雁边”三句,月未升之景。“飞琼”,月亮的别称。此言从天边随风隐隐约约传来远去的雁声,天上的琼楼玉宇——月亮还不知在什么地方,青天碧云却已渐渐转入昏暗。“露冷”两句,遥想爱人赏月情状。言中秋的夜晚已有凉意和寒露,所以如果伊人伏在栏干上等待月出,她洁白得似白玉般的藕臂,恐怕会被栏干上沁出的露珠冰得冷颤颤的难受。“净洗”两句,述月出。此言圆月终于从东方升了上来,顿时天空中明亮如昼。浮云似洗,如片片白玉般镶于月边。明亮的月光胜过了地上的灯光,两相掩映在花丛之中,使人分不清哪是花影,哪是月影,哪是灯影。“秦镜满”三句,既结束上片称赞月圆,又启下片之离愁意。言到了中秋节,天上的月亮最圆满,但人世间的八月十五只是秋天的一半。词人因秋已过半,人在瓜泾却仍旧未能与爱人相聚,而倍感离别之苦,所以反而怨恨起圆月不肯为离人着想也作半圆状,而求得心理上的平衡。上片扣题“瓜泾度中秋夕赋”。 

  “每圆处”三句是说:每月月半我们都能见到这个圆圆的满月,为什么世人都说今天中秋晚上的月亮显得更为圆满呢?本来天上月儿圆,世间人团圆都是大喜事,而如今我却是远离伊人,羁旅瓜泾,寂寞对圆月,更增添了许多烦恼,所以我对月悲歌,临风泄怨,渲泄着心中的离愁别恨。“万里”两句,词人说:普照人世的圆月呀,不知您在天上将会被多少云雾遮隔?由此想到自己羁旅他乡,也不知会遭受到别人多少欺凌?“孤兔”四句。言自己独赏明月不觉迷糊睡去。当晓风起时,才从梦中醒了过来,他擦拭着因梦而流泪的双眼,抬头望去,银河已经西斜,孤零零的圆月却仍旧清光泻地照耀一切。词人记起梦中曾与爱人相聚,但醒后才知是一场空欢喜,这种孤旅客中的凄凉景况,怎不叫人兴一大哭啊!下片忆爱人、叹离愁。

吴文英简介

吴文英(约1200~1260),字君特,号梦窗,晚年又号觉翁,四明(今浙江宁波)人。原出翁姓,后出嗣吴氏。与贾似道友善。有《梦窗词集》一部,存词三百四十余首,分四卷本与一卷本。其词作数量丰沃,风格雅致,多酬答、伤时与忆悼之作,号“词中李商隐”。而后世品评却甚有争论。

名句类别

抒情

编者注:本文提供了孤兔凄凉照水,晓风起、银河西转上一句下一句 前一句后一句,玉漏迟·瓜泾度中秋夕赋拼音版 吴文英简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/1068.html

友情链接>>