做弄得、酒醒天寒,空对一庭香雪上一句下一句 前一句后一句 疏影·梅影拼音版 张炎诗词_城南实验中学

做弄得、酒醒天寒,空对一庭香雪上一句 下一句

出自清朝张炎的《疏影·梅影
原文翻译:
黄昏片月。似碎阴满地,还更清绝。枝北枝南,疑有疑无,几度背灯难折。依稀倩女离魂处,缓步出、前村时节。看夜深、竹外横斜,应妒过云明灭。
窥镜蛾眉淡抹。为容不在貌,独抱孤洁。莫是花光,描取春痕,不怕丽谯吹彻。还惊海上然犀去,照水底、珊瑚如活。做弄得、酒醒天寒,空对一庭香雪
疏影·梅影拼音版
huáng hūn piàn yuè 。sì suì yīn mǎn dì ,hái gèng qīng jué 。zhī běi zhī nán ,yí yǒu yí wú ,jǐ dù bèi dēng nán shé 。yī xī qiàn nǚ lí hún chù ,huǎn bù chū 、qián cūn shí jiē 。kàn yè shēn 、zhú wài héng xié ,yīng dù guò yún míng miè 。
kuī jìng é méi dàn mò 。wéi róng bú zài mào ,dú bào gū jié 。mò shì huā guāng ,miáo qǔ chūn hén ,bú pà lì qiáo chuī chè 。hái jīng hǎi shàng rán xī qù ,zhào shuǐ dǐ 、shān hú rú huó 。zuò nòng dé 、jiǔ xǐng tiān hán ,kōng duì yī tíng xiāng xuě
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

张炎的诗词大全

《南楼令(寿月溪)》 《华胥引(钱舜举幅纸画牡丹、梨花。牡丹名洗妆红,为赋一曲,并题二花)》 《祝英台近(耕云)》 《声声慢(寄叶书隐)》 《长亭怨(为任次山赋驯鹭)》 《塞翁吟(友云)》 《小重山(赋云屋)》 《台城路(杭友抵越,过鉴曲渔舍会饮)》 《探芳信(西湖春感寄草窗。别本作次周草窗韵)》 《南楼令(送杭友)》 《台城路(送周方山游吴)》 《瑞鹤仙(赵文升席上代去姬写怀)》 《风入松(与王彦常游会仙亭)》 《杏花天(赋疏杏)》 《如梦令(渊明行径)》 《壶中天(白香岩和东坡韵赋梅)》 《壶中天(夜渡古黄河,与沈尧道、曾子敬同赋)》 《庆春宫(金粟洞天)》 《水调歌头(寄王信父)》 《木兰花慢(元夕后,春意盎然,颇动游兴,呈霅·川吟社诸公。)》 《满江红(己酉春日)》 《洞仙歌(寄茅峰梁中砥)》 《风入松(为山村赋)》 《台城路(游北山寺别本作雪窦寺访同野翁日东岩)》 《一枝春(为陆浩斋赋梅南)》 《声声慢(为高菊墅赋)》 《甘州(题赵药牖山居。见天地心、怡颜、小柴桑,皆其亭名。)》 《玉蝴蝶(赋玉绣球花)》 《水龙吟(春晚留别故人)》 《好事近(赠笑倩)》 《摸鱼儿(己酉重登陆起潜皆山楼,正对惠山)》 《减字木兰花(寄车秀卿)》 《祝英台近(与周草窗话旧)》 《木兰花慢(用前韵呈王信父)》 《风入松(陈文卿酒边偶赋)》 《清平乐(题平沙落雁图)》 《点绛唇(芍药)》 《台城路(饯干寿道应举)》 《渡江云·山阴久客一再逢春回忆西杭渺然愁思》 《水龙吟(寄袁竹初)》 《南楼令(题聚仙图)》 《琐窗寒(旅窗孤寂,雨意垂垂,买舟西渡未能也。赋此为钱塘故人韩竹闲问)》 《风入松(听琴中弹樵歌)》 《清平乐(过吴见屠存博近诗,有怀其人)》 《蝶恋花(陆子方饮客杏花下)》 《壶中天(陆性斋筑葫芦庵,结茅于上,植桃于外,扁曰小蓬壶。)》 《如梦令(题渔乐图)》 《西江月(《绝妙好词》乃周草窗所集也)》 《洞仙歌(观王碧山花外词集有感)》 《思佳客(题周草窗武林旧事)》 《暗香(送杜景斋归永嘉)》 《新雁过妆楼(乙巳菊日,寓溧阳,闻雁声,因动脊令之感。)》 《徵招(听袁伯长琴)》 《渡江云(怀归)》 《浣溪沙(双笋)》 《长亭怨》 《解连环(拜陈西麓墓)》 《玲珑四犯(杭友促归,调此寄意)》 《虞美人(题陈公明所藏曲册)》 《斗婵娟(春感)》 《探春慢(雪霁)》 《临江仙(太白挂巾手卷)》 《忆旧游(过故园有感)》 《渡江云·山阴久客一再逢春回忆西杭渺然愁思》 《清平乐(赠处梅)》 《疏影·梅影》 《蝶恋花(山茶)》 《浪淘沙(秋江)》 《甘州》 《西河(依绿庄赏荷,分净字韵别本依上有史元叟三字)》 《朝中措·清明时节》 《南楼令(有怀西湖,且叹客游之漂泊)》 《小重山(烟竹图)》 《解语花(吴子云家姬,号爱菊,善歌舞,忽有朝云之感,作此以寄。)》 《台城路(寄姚江太白山人陈文卿别本文卿作又新)》 《渡江云(次赵元父韵)》 《踏莎行(郊行,值游女以花掷水,余得之,戏作此解)》 《小重山(题晓竹图)》 《壶中天(怀霅·友)》 《玉漏迟(登无尽上人山楼)》 《霜叶飞(悼澄江吴立斋南塘、不碍、云山,皆其亭名)》 《蝶恋花(秋莺)》 《摸鱼儿(高爱山隐居)》 《甘州(题戚五云云山图)》 《木兰花慢(舟中有怀澄江陆起潜皆山楼昔游)》 《凄凉犯(北游道中寄怀)》 《浪淘沙(作墨水仙寄张伯雨)》 《台城路(抵吴,书寄旧友)》 《阮郎归·有怀北游》 《疏影(题宾月图)》 《南乡子(忆春)》 《解连环·孤雁》 《恋绣衾(代题武桂卿扇)》 《南歌子(陆义斋燕喜亭)》 《梅子黄时雨(病后别罗江诸友)》 《扫花游(赋高疏寮东墅园)》 《疏影·咏荷叶》 《壶中天(寿月溪)》 《踏莎行(咏汤)》 《浪淘沙(余画墨水仙并题其上)》

疏影·梅影赏析

  梅、兰、竹、菊,古人称之为“四君子”。其中梅以纤尘不染,高洁雅致为世人所称。古人说:梅以韵胜,以格高,即说于此。古今诗词诸家咏梅者众,而张炎的这首咏梅词立意深远,其超脱了梅的形质本体,专咏梅影,其意似在韵格之外。

  上片首先,“黄昏片月”,写梅而先言片月,继承古人咏梅传统,即咏梅影必先写月,以月来衬托梅影,为梅影的出现准备了条件。接下来,词人精雕细刻,为月下梅影传神写照。词人从七个方面刻画梅影,这里姑且称为“梅影七笔”。曰:“清绝影”,“疑似影”,“缥缈影”,“竹外影”,“淡洁影”,“贞固影”,“玲珑影”。七笔连环,惟妙惟肖。初笔“似碎阴满地,还更清绝”,写“清绝影”。

  词人先以“碎阴”比喻梅影,进而又用“还更清绝”,以“清绝”形容梅影纤尘不染,绝顶高洁的品格。一个“清”字,道出梅的出凡脱裕。以前的诗词名家都曾咏梅,曰:“雪魄冰魂”,“冰肌玉骨”,而这里一个“清”字更是比“雪”、“冰”、“玉”高出一筹,且是“清”至于“绝”,更是使人产生更多驰骋想象的余地。

  次笔以“枝北”三句写“疑似影”。梅影既至清绝,使词顿生爱意,欲得而甘之,因而枝南枝北,环绕寻觅,及至“背灯”折取,却又不可捉摸。“背灯”是指离开灯光。作者用“几度”,“疑有疑无”,“背灯难折”,了了几笔,勾画出词人对梅影的挚爱,及至到了难舍难分,迷离悄恍的境界,确实为神来之笔。

  第三笔,“依稀倩女”几句,写“缥纱影”。“倩女离魂”出自唐代陈玄祐的小说《离魂词》,言衡州张镒之女倩娘与表兄王宙相恋,但因镒将女另配他人,使王宙含恨离去。倩娘与王宙感情至深,闻王宙离去,神魂离壳于夜间追到王宙船上,随其入蜀。倩娘也因而从此卧床不起。及至五年后,两人回倩娘家,房内卧病的倩娘闻声相迎,两女遂合为一体。从此两人才得到圆满的结局。词人在此以倩女比梅,而又以其“魂”比梅影,魂从倩女出,影从梅中来,其比喻之巧妙,令人叹服。一个“魂”字使梅影的轻盈缥缈脱然而出。“缓步”两句更使这首词描述的梅影活化,使人神往。

  第四笔,“看夜深、竹外横斜,应妒过云明天”写了“竹外影”。“竹外”出自苏轼《和秦太虚梅花》有“竹外一枝斜更好”的诗句,“横斜”出自林逋咏梅名句“疏影横斜水清浅”。词句以“横斜”来指梅影,短短几句以忽明忽暗的云彩,以岁寒三友的竹衬托出梅影的美好,衬托梅的高洁。

  第五笔,词的下片,以“窥镜蛾眉”三句写“淡洁影”,词人不再写月下之梅,竹外之梅,而写镜中之梅。在词人眼里,镜中更显梅的清绝圣洁。深夜,皎洁的月光把梅影映照在屋内镜面上。一个“窥”字,立刻使人一种美人临窗,飘然欲入的美感。一个“淡”字又给人美自天然雕刻的感觉。“为容不在貌”化用杜荀鹤春宫怨》“承恩不在貌,教妾若为容”句意。但词人又翻陈出新加上了“独抱孤洁”一句,柳貌而扬神,道出梅影的洁身自好,独抱孤洁的追求。这句话是全词的主旨所在,词人不平的遭遇,内心的愤懑,对美的追求,种种复杂的内心世界,都深深地隐含在其中,使人回味。

  第六笔,“莫是花光”三句,写“贞固影”。花光即僧仲仁,宋代蘅州花光山长老,与苏轼、黄庭坚同时,黄曾诗言“雅闻花光能画梅,更乞一枝洗烦恼”,可见其画笔之神。“莫是花光”以疑问的语气表达出肯定的语气。这娟娟的梅影,难道是花光和尚笔下所描取的一痕春色吗?“丽谯”指城门上的城楼。“不怕丽谯吹彻”,写出梅超俗脱凡,贞而不堕,孤洁长存,即使城楼号角吹响也无所畏惧。梅的傲风霜笑雪雨,其铁骨幽香,不知激励了多少仁人志士。词人在此的含意,熟悉张炎的读者都会不言自明。

  第七笔,“还惊海上”三句是“写玲珑影”。“燃犀”出自《晋书。温峤传》,用晋温峤在采石机燃犀牛角照水底灵怪的故事。依者极具渲染地描写海底的珊瑚,言其玲珑晶莹,活灵活现。其实用意在以尽珊瑚之美,目的在于表现梅影形象之美。

  全词以那么多的篇幅,七笔连环,描写梅影。把“影”写活,呼之欲出。然而词的末句,笔锋一转,原来是酒醒天空,空对一庭香雪,使读者从那迷离神往的境界出脱醒悟:原来一切美好的境界,却因为“酒”在做怪,醉眼看世界,似梦似幻还似真!“酒醒”还有一个典故:隋时赵师雄迁罗浮,日暮于林间酒肆旁,见一美人淡装素服出迎,与语,芳香袭人。因与扣酒家共饮。雄醉寝,及至酒醒,始知身在梅花树下,美人已去,雄惆怅不已,才知是遇上了梅花神(《龙城录》)。全词用典颇多,而此故事最是贴切。倩女离魂不就是这样的梅花神吗?怎样才能写好“梅影”,这首词给了读者太多的启示

张炎简介

张炎(1248年-1320年),字叔夏,号玉田,晚年号乐笑翁。祖籍陕西凤翔。六世祖张俊,宋朝著名将领。父张枢,“西湖吟社”重要成员,妙解音律,与著名词人周密相交。张炎是勋贵之后,前半生居于临安,生活优裕,而宋亡以后则家道中落,晚年漂泊落拓。著有《山中白云词》,存词302首。张炎另一重要的贡献在于创作了中国最早的词论专著《词源》,总结整理了宋末雅词一派的主要艺术思想与成就,其中以“清空”,“骚雅”为主要主张。

名句类别

植物」 「抒情

编者注:本文提供了做弄得、酒醒天寒,空对一庭香雪上一句下一句 前一句后一句,疏影·梅影拼音版 张炎简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.cnsyzx.net/ju/5027.html

友情链接>>